نگاهی اجمالی به اسناد و نامه های امیرکبیر / سید علی آل داود

1399/10/20 ۰۹:۱۰

نگاهی اجمالی به اسناد و نامه های امیرکبیر / سید علی آل داود

اسناد و مدارک اصیل‏ترین ماخذ تاریخ هر دوره‏اند،متون‏و پژوهش‏های تاریخی در صورتی مقبول و مورد تایید محققان و مورخان دقیق قرار می‏گیرند که بر مبنای اسناد معتبر تدارک شده و به تفسیر اسناد مذکور پرداخته باشند.طبعا برای بررسی و مطالعه‏ی‏ یک شخصیت تاریخی‏یا تاریخ دوره‏های معیّن از جوامع بشری، نخست بایداسناد آن دوره را تحت مطالعه قرار داد.برای این کار ابتدا ضروری‏ست که اسناد دوره ی مذکور شناسایی،گردآوری و به‏ چاپ رسانده شود،سپس اطلاعات مندرج در،ن‏ها را با داده‏های‏ سایر منابع سنجید،کار محقق دقیق اساسا آن است پژوهش خود را با سنجش اسناد ومنابع مکتوب دیگر به دست آورد.

 

اسناد و مدارک اصیل‏ترین ماخذ تاریخ هر دوره‏اند،متون‏و پژوهش‏های تاریخی در صورتی مقبول و مورد تایید محققان و مورخان دقیق قرار می‏گیرند که بر مبنای اسناد معتبر تدارک شده و به تفسیر اسناد مذکور پرداخته باشند.طبعا برای بررسی و مطالعه‏ی‏ یک شخصیت تاریخی‏یا تاریخ دوره‏های معیّن از جوامع بشری، نخست بایداسناد آن دوره را تحت مطالعه قرار داد.برای این کار ابتدا ضروری‏ست که اسناد دوره ی مذکور شناسایی،گردآوری و به‏ چاپ رسانده شود،سپس اطلاعات مندرج در،ن‏ها را با داده‏های‏ سایر منابع سنجید،کار محقق دقیق اساسا آن است پژوهش خود را با سنجش اسناد ومنابع مکتوب دیگر به دست آورد.

در ایران هم‏چون برخی کشورها بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی،هیچ‏گاه بایگانی‏ها یا مراکز حفظ اسناد وجود نداشته و اگر داشته در دسترس همگان نبوده است.اصولا چنین نهادهایی در ایران سابقه‏ی دیرینه ندارد.شاید تغییر مکرر پایتخت کشور و تهاجم‏ اقوام گوناگون ایجاد آرشیو ثابت را غیرممکن ساخته بوده است.در این‏جا هر چه به دوران پیشین بازمی‏گردیم از میزان اسناد موجود کاسته می‏شود.اما آن‏چه به نام مکتوبات،منشات و نامه‏ها باقی‏ مانده و بیش‏تر به قلم دبیران سلاطین و حکام محلی نگارش یافته، هر چند در اثر کتابت‏های مکرر،تحریفات و تغییراتی در آن راه‏ یافته،لیکن هنوز می‏توان به عنوان ماخذی اساسی از آن‏ها بهره برد و مندرجات آن‏ها را همراه با سنجش با منابع دیگر به سود تاریخ‏ مورد استفاده قرار داد.

بیش تر اسناد باقی مانده در ایران مربوط به عصر تیموریان تا دوران معاصر است.به خصوص از عصر صفویه مدارک ارزنده‏ی‏ بی شمار و معتبر بر جای مانده است و چند مجلّد آن‏ها به اهتمام استاد فقید دکتر عبد الحسین نوائی گردآوری و به چاپ رسیده است،اما مع‏الاسف از محتوای این اسناد برای بازنگاری تاریخ صفویان‏ استفاده‏ی منظم نشده است.

اسناد مربوط به عصر قاجار از کثرت فراوان برخوردار است و بسیاری از آن‏ها ضمن مقالات یا کتاب‏ها یا در آثاری مستقل به طور جداگانه جمع‏آوری و به چاپ رسیده،اما هنوز هم بیش‏تر آن‏ها پزاکنده و به مرحله‏یگردآوری و چاپ و انتشار نرسیده است.از جمله‏ در مورد شخص میرزا تقی خان امیر کبیر،مدارک پرشماری در دست‏ است که تعدادی از آن‏ها هم در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است.

همگان آگاهی دارند که درباره‏ی این شخصیت معتبر عصر قاجار که از بنیان گزاران ایران نو به شمار می‏رود،چند کتاب به چاپ‏ رسیده،اما به جز یکی دو عنوان،در بقیه از اسناد موجود استفاده‏ نشده است.

اسناد،نامه‏ها و مدارک موجود از امیر کبیر را می‏توان در ردیف‏های زیر جای داد:

1-نامه‏های امیر کبیر خطاب به ناصر الدین شاه

2-پاسخ‏های ناصر الدین شاه به مکتوبات امیر.[بیش‏تر اسناد مربوط به این دو بخش در کتاب خانه مجلس نگهداری میشود.]

3-اسناد موجود در سازمان اسناد ملی ایران و مدارک متفرقه در گنجینه‏ی کتابخانه‏ها و مجموعه‏های دولتی.

4-اسناد وزارت خارجه‏ی ایران.

5-اسناد موجود در وزارت خارجه‏ی انگلیس،روسیه و آرشیو عثمانی در استانبول.

6-داستان‏های تاریخی و افسانه‏های ذایج درباره‏ی امیر کبیر. این افسانه ها در افواه مردمان آن‏عصر رایج بوده و سپس به منابع‏ مکتوب وارد شده،برخی از آن‏ها برگرفته از شایعات مردمی‏ست اما بهره‏یی از حقیقت در این افسانه‏ها دیده می‏شود.

اینک در باب هر یک از این قسمت‏ها به اختصار توضیحی ارائه‏ می‏شود:

1-اسناد وزارت خارجه‏ی ایران

در آرشیو وزارت خارجه به اسناد و مدارک متعددی از امیر کبیر در دست است.اما متاسفانه تا کنون فهرست این مدارک به شیوه‏ی‏ علمی و دقیق منتشر نشده است،در پاره‏یی مجموعه‏های اسناد این‏ وزارت‏خانه که در سال‏های اخیر نشر یافته،متن حروفی برخی از این اسناد به چاپ رسیده،اما دقیق نیست و اشتباهات و بدخوانی‏ها فراوان در آن دیده می‏شود و ضرورت دارد اصل آن‏ها با دیگر به صورت عکس انتشار یابد تا محققان بتواند بر محتوای دقیق‏ آن‏ها دسترسی پیدا کنند.

چند دهه‏ی پیش از این،تعدادی از اسناد وزارت خارجه،در دسترس عباس اقبال آشتیانی که پژوهش تازه‏یی را در باب امیر کبیر شروع کرده بود،قرار گرفت.اقبال در دوران وزارت علی اصغر حکمت فرصت یافت،برخی اسناد را وارسی و برای خود رونوشت‏ بردارد.مجموعه‏ی گردآورده‏های او در چند کتابچه جای گرفته که‏ هم اکنون اصل خطوط اقبال در کتابخانه‏ی مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‏شود.این اسناد بیش‏تر شامل مکاتبات امیر در دوران‏ صدارت او به سفرای کشورهای روسیه،انگلیس و عثمانی‏ست و گاه‏ پاسخ سفرای مذکور نیز در کنار نامه‏ها استنساخ شده است.

اقبال چنان‏که می‏دانیم قصد داشت کتاب تحقیقی معتبری راجع‏ به امیر کبیر تألیف کند.همراه و همکار او در این کار شادروان دکتر قاسم غنی بود.مقدمات کار تالیف فراهم شده بود،اسناد موجود در وزارت خارجه را اقبال بررسی و رونویسی کرد و دکتر غنی از نامه‏های موجود امیر کبیر در کتابخانه‏ی مجلس دفتری به خط خود پرداخت.اما پژوهش با سفر غنی به امریکا و مرگ اوو و سفر اقبال‏ به ایتالیا ناتمام باقی ماند.اما برخی مقالات اقبال در مجله‏ی یادگار به طبع رسید،دفاتر برجای مانده همه به کتابخانه مرکزی دانشگاه‏ انتقال یافته و اکنون در تملک آن سازمان است.

محقق دیگری که اسناد وزارت خارجه‏ی ایران را ملاحضه و از آن‏ها بهره‏برداری کرده،دکتر فریدون آدمیت است که خود عضو آن‏ وزارت‏خانه‏ی بوده،او در مواقعی که در ایران اشتغال داشت،اجازه‏ی‏ استفاده از اسناد را به دست آورده و در اثر مهم خود بسیار به آن‏ها استناد کرده است،اما شیوه‏ی ارجاع او به منابع وزارت خارجه برای‏ محققان راه‏گشا نیست.او به همین اکتفا کرد که این مطلب را از اسناد وزارت خارجه استخراج کرده،اما آدرس دقیق را به دست نداده‏ است.لاجرم مراجعه مجدد به اسناد مورد اشاره او اغلب ممکن‏ نیست.اما اقبال در مقالات خود به شماره‏ی کارتن‏ها و صندوق‏ها در آرشیو اشاره و تصریح می‏کند.

2-کتابخانه‏ی مجلس

در این کتابخانه دو مجموعه‏ی اصلی و تعدادی اسناد متفرقه از امیر کبیر وجود دارد:

1-مجموعه‏ی اول متشکل از 160 نامه‏ی امیر است که آن‏ها را دوستعلی خوان معیر الممالک گردآوری کرده و در آلبومی جداگانه‏ قرار داده است.

2-مجموعه دوم که عنوان«مکاتبات درباری»دارد و هم اکنون ذیل شماره‏ی 13334 در کتابخانه جای دارد،حاوی 286 نامه‏ی امیر و بیش‏تر آن‏ها مکاتبات روزانه‏ی امیر کبیر با ناصر الدین شاه است.شیوه‏ی امیر آن بود که هر روز پس از ورود به‏ در خانه‏[ دربار]و مشخص شدن کارهای روزانه،گزارشی از همان‏جا به شاه که در اندرون بود،می‏فرستاد و ضمن ارائه‏ی کارهای‏ انجام شده،تکالیف و وظایف شاه جوان را معیّن می‏کرد.متاسفانه‏ نامه‏های امیر کبیر تاریخ ندارد و منظم کردن آن‏ها برحسب روز مشکل و بلکه ناممکن است.اما مقدار اندکی از نامه‏های‏ ناصر الدین شاه به امیر تاریخ دارند و براساس آن می‏توان تاریخ تقریبی‏ برخی مکتوبات امیر را نیز به دست آورد.از محتوی این نامه‏ها هرچند همه‏ی آن‏ها به اختصار نوشته شده،می‏توان تاریخ درست‏ دوران سه ساله‏ی نخست پادشاهی ناصر الدین شاه را استخراج کرد و تصویری صحیح از آن زمانه ارائه داد.شاه در مدت صدارت امیر،ابدا راحت و آسوده نبود،هر روز برنامه و وظایف معیّن داشت و نمی‏توانست آن‏ها را انجام ندهد.در غیر این صورت مورد مواخذه‏ی‏ امیر قرار می‏گرفت.چند نامه در این مقوله وجود دارد که امیر،شاه‏ جوان را ازگرایش به عیاشی و تن‏پروری بر حضر داشته است.

3-کتابخانه‏ی مرکزی دانشگاه تهران

در این کتابخانه به جز چند برگ از اصول اسناد امیر کبیر خبری‏ نیست.اما چند دفتر از گردآورده‏های مرحومان عباس اقبال و دکتر قاسم‏ غنی به تملک این کتابخانه درآمده که اصل آن‏ها در وزارت خارجه و بیوتات سلطنتی و کتابخانه‏ی مجلس است.اما مادامی که اسناد بیوتات‏ و اسناد آرشیو وزارت خارجه انتشار نیافته به ناگزیر از این رونویس‏ها باید به عنوان سند اصل استفاده کرد.دفاتر مذکور به این شرحند:

1-دفتر اول حاوی 154 صفحه و ذیل شماره‏ی 5413 نگهداری‏ می‏گردد.

این دفتر به خط دکتر قاسم غنی‏ست و حاوی نامه‏های روزانه‏ی‏ امیر به ناصر الدین شاه است و غنی آن را از روی مجموعه‏ی موجود در کتابخوانه‏ی مجلس رونویسی کرده است.

2-دفتر دوم حاوی 560 صفحه و ساخته‏ی مرحوم اقبال است.در این دفتر جمعا 244 سند و نامه درج شده که حدود نیمی از آن به امیر تعلق دارد و اقبال آن‏ها را از میان اسناد وزارت خارجه برگزیده و استنساخ کرده است،اصل این مدارک هنوز هم در دسترس محققان‏ قرار نگرفته است.

3-دفتر سوم باز هم به خط عباس اقبال و حاوی مکاتیب امیر به‏ ناصر الدین شاه در دوران صدارت اوست و اقبال آن‏ها را در مجموعه‏ی‏ بیوتات سلطنتی یافته و استخراج کرده است.این مجموعه،ذیل‏ شماره‏ی 5411 این کتابخانه نگهداری می‏گردد.

4-اسناد موجود در آرشیو استانبول

اسناد ایران دوره‏ی قاجار در آرشیو عثمانی سابق اکنون در مرکزی‏ به نام«آرشیو دولتی استانبول»نگهداری می‏شود و در میان آن‏ها چند سند راجع به امیر کبیر موجود است.

بخشی از اسناد مذکور به همت دکتر محمد رضا نصیری در دو مجلد به نام مکاتبات سیاسی ایران و عثمانی به چاپ رسیده است.

5-اسناد وزارت خارجه‏ی انگلیس و روسیه

این اسناد شامل نامه‏های امیر به سفرای دول نام برده و پاسخ آنان‏ است.این گزارش‏ها اکنون در آرشیو وزارت خارجه‏ی دول مذکور نگهداری می‏شود و برخی از آن‏ها در اختیار و دسترس محققان قرار گرفته،اما انتشار عام در ایران نیافته است.دکتر فریدون آدمیت از اسناد وزارت‏خارجه‏ی انگلیس در تدوین کتاب خود بهره برده است.

6-داستان‏های تاریخی

حکایت و افسانه‏های تاریخی که درباره‏ی شخصیت‏ها در زمان‏ حیات و به خصوص پس از مرگ آنان رواج می‏گیرد در صورتی که‏ به درستی مورد تحلیل قرار گیرد،نیز در زمزمه‏ی اسناد تاریخی به شمار آید.اما استفاده از آن‏ها کار محقق و مورخ تیزبین و نکته‏یاب است که‏ از ورای آن‏ها به حقایق دست یابد.در باب میرزا تقی خان امیر کبیر، روحیه‏ی ملت خواهی و مردم دوستی او افسانه‏های فراوان رایج است‏ که برخی جنبه‏ی واقیت داشته و برخی ساخته‏ی مردمی‏ست که به او عشق می‏ورزیدند.

بعضی از این افسانه‏ها را،محمد حسن خان اعتماد السلطنه در صدر التواریخ و دیگران در آثار خود نقل کرده‏اند،اما کسی به نام شیخ امشایخ امیر معزی که از مشایخ گنابادی بود و سالیان متمادی ریاست‏ کتابخانه‏ی سلطنتی را در اواخر دوره‏ی قاجار و اوایل عصر پهلوی‏ داشت،تعداد زیادی از داستان‏ها را گردآوری کرد و کتابی به نام‏ نوادر الامیر تدوین کرد.نوادر الامیر را این بنده سالها پیش به‏ انضمام مجلد اول نامه‏های امیر کبیر به چاپ رسانده است.

حقیقتی که از ورای این افسانه‏ها به دست می‏آید،همان آرزوها و امیال توده‏ی مردم در رساندن ایران به کشوری متمدن و مترقی بوده‏ که برآوردن آن را فقط در عهده‏ی شخصیت توانای امیر کبیر دانسته و با قتل او آرزوهای خود را بر باد رفته،می‏دانستند.

7-گردآوری و چاپ اسناد امیر کبیر

این بنده از سالیان پیش به تشویق روان‏شاد دکتر عباس زریاب بر گردآوری و تدوین اسناد امیر کبیر روی آوردم.مرحوم دکتر زریاب، زمانی که در کتابخانه‏ی مجلس در حوالی سال‏های 1329.ش به کار پرداخته بود به آلبومی از اسناد امیر کبیر دست یافت که آن را دوستعلی خان معیر الممالک از نوادگان دختری ناصر الدین شاه‏ جمع‏آوری کرده و بر اوراق دفتر چسبانده بود.این آلبوم بعدها به‏ تملک کتابخانه‏ی مجلس درآمد و زریاب کپی همه‏ی صفحات آن را برای خود فراهم آورده بود.لیکن چون مجال انتشار آن‏ها را پیدا نکرد به ایراد یک سخنرانی در دانشگاه تهران اکتفا کرد و اصل آن اوراق را به من سپرد تا در فرصتی آن‏ها را تدوین و به طبع برسانم.مجموعه‏ی‏ مدارک اهدایی روان‏شاد زریاب که بیش از 300 نامه بود،دست‏مایه‏ی‏ مجلد اول کتابی شد که با نام نامه‏های امیر کبیر در حیات آن مرحوم‏ به چاپ رسید و مورد توجه آن دانشمند شادروان قرار گرفت.در مجلد مذکور به جز نامه‏های فوق مقداری از مکتوبات سیاسی امیر خطاب به‏ سفرا و وزرای خارجه دول خارجی و پاسخ آن‏ها به همراه رساله‏ی‏ نوادر الامیر شیخ المشایخ درج گردیده است.

پس از انتشار جلد اول نامه‏های امیر کبیر،نگارنده از کوشش باز نایستاد،هر جا مدرکی و نامه‏یی از امیر دیده شد یا نشانی از آن به دست‏ آمد با مراجعه به محل نگهداری،عکسی از آن‏ها را فراهم آورد.سپس‏ اطلاع حاصل شد که تعدادی از آلبوم‏های اسناد بیوتات سلطنتی در سال‏های دهه‏ی شصت از کتابخانه‏ی گلستان به سازمان اسناد ملی‏ ایران انتقال یافته است،لیکن چون موضوع مناقشه بین دو سازمان‏ دولتی واقع گردیدهبود از دسترس جویندگان و اهل تحقیق به دور مانده‏ با این وصف این‏جانب توفیق به دست آورد و بالطف خاص آقای دکتر شهرستانی،ریاست وقت سازمان به گنجینه‏ی مذکور دسترسی پیدا کرد.مدت شش،هفت ماه اکثر روزها به تورق در این دفاتر پرداخت که‏ تعداد آن‏ها بالغ بر 360 آلبوم بود.متاسفانه حاصل این تلاش چندان‏ امید بخش نبود.معهذا از میان آلبوم‏های شماره‏ی 122،170،263 و 241 اسناد بسیار مهمی‏به دست آمد که تا آن وقت کسی از وجود آن‏ها اطلاعی نداشت.

جز آن سازمان اسناد به مجموعه‏یی از مدارک و اسناد امیز کبیر در تبریز دست یافت و آن را برای شعبه خود در آن شهر خریداری کرد. این اسناد که اکنون میکروفیلم آن در مرکز سازمان موجود است، همگی متعلق به امیر کبیر و فرزند او میرزا احمد خان ساعد الملک دارد و ظاهرا نزد بازماندگان این فرزند در تبریز نگهداری می‏شده است.

از جمله‏ی اسناد مهم این مجموعه،نامه‏یی‏ست که‏ ناصر الدین شاه در سال 1300.ق خطاب به عضد الملک ایلخانی قاجار و نایب السلطنه بعدی نوشته و ضمن آن در خصوص نگهداری از بازماندگان امیر سقارش بلیغ و موکد صادر کرده است.

در زمره‏ی دفاتر مهم دیگر که در این جمله شناسانده شده، کتابچه‏یی‏ست مشتمل بر وضعیت پست،راه‏ها و شرح منازل بین‏ راه‏های کشور،این کتابچه به دستور امیر فراهم آمده بود تا اجزای این‏ سازمان در تسریع انتقال اشیای پستی توجه،دقت و سرعت بیش‏تر اعمال کنند.

جز این‏ها،تصاویر پاره‏یی اسناد که تا کنون مضمون آن‏ها مورد استفاده محققان و شرح حال نویسان امیر قرار گرفته،ولیکن به تصاویر آن‏ها دسترسی نبود در قسمت انتهای این مجلّد آورده شده است.

این بنده اکنون در حال گردآوری بقیه‏ی مکتوبات و اسناد مربوط به‏امیر است و به تعدادی دیگر در طی این دو سه سال دست یافته است‏ و امید دارد با دستیابی به همه‏ی اسناد و انتشار آن‏ها در مجلد سوم، مجموعه‏ی‏کاملی از اسناد،مکتوبات و اوراق مربوط به میرزا تقی‏خان‏ امیر کبیر را یک‏جا به دست علاقه‏مندان و پژوهشگران تاریخ معاصر ایران عرضه و تقدیم دارد.

به یک تصویر

دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

دیدمت میانِ رشته‏های آهنین:

دست بسته،

در میانِ شحنه‏ها.

در نگاهِ خویشتنـ

شطّی از نجابت و پیام داشتی.

آه!

وقتی از بلندِ اضطراب

تیشه را به ریشه میزدی،

قلبِ تو چه‏گونه می‏تپید؟

ای صفیرِ آن سپیده‏ی تو

خوش‏ترین سرودِ قرن!

شعرِ راستینِ روزگار!

وقتی از بلندِ اضطرابـ

مرگِ ناگزیر را نشانه می‏شدی،

وز صفیرِ آن سپیده‏دم جاودانه می‏شدی،

شاعرانِ سبکِ موریانه،جملگی،

با:«بنفشه رسته از زمین

به طرفِ جویبارها»،

با:«گسسته حور عینـ

ز زلفِ خویش تارها»،

در خیال خویش،جاودانه می‏شدند!

آن‏چه در تو بو،گر شهامت و جنون،

با صفیر آن سپیده،

خوش‏ترین چکامه‏های قرن را

سرود.

منبع: حافظ ، نیمه دوم بهمن 1384، شماره 24

نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: