۲۱۴ آدرس اینترنتی در رشته‌ی انسان‌شناسی

1385/7/25 ۰۳:۳۰

۲۱۴ آدرس اینترنتی در رشته‌ی انسان‌شناسی

گردآوری آدرس‌های اینترنتی زیر توسط دکتر ناصر فکوهی انجام شده است

گردآوری آدرس‌های اینترنتی زیر توسط دکتر ناصر فکوهی انجام شده است
اخبار
انسان‌شناسی www.tamu.edu/anthropology/news.html

بررسی آخرین انتشارات در باره‌ی انسان‌شناسی
Dannyreviews.com/s/ anthropology.html

مشاغل انسان‌شناسی
www.nku.edu/~anthro/careers.html

منابع انسان‌شناسی
Lucy.ukc.uk/afaq.html

سایت انسان‌شناسی بر روی شبکه‌ی یاهو
Dir.yahoo.com/social_science/Anthropology_and_Archaeology

اطلاعات عمومی در باره‌ی انسان‌شناسی
www.anthrotech.com/resources/

برخی از مجلات الکترونیک در زمینه‌ی انسان‌شناسی

Postmodern Culture:
http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html
Enculturation:
http://www.uta.edu/huma/enculturation/index.html
Cultronix: http://english-www.hss.cmu.edu/cultronix

فهرست سایت نشریات الکترونیک را می‌توانید از آدرس زیر به دست
بیاورید: http://www.meer.net/~johnl/e-zine-list/

برخی موزه‌ها

موزه‌ی
دانشگاه میشیگان http://www.umma.Isa.umich.edu/

موزه‌ی تاریخ طبیعی
آمریکا http://www.amnh.org

موزه‌ی تاریخ طبیعی پژوهشی
http://rs۶۰۰۰.bvis.uic.edu/museum/home.html

موزه‌ی مؤسسه‌ی فرانکلین در فیلادلفیا
http://sln.fi.edu/

گالری باب الدبرگ
http://zeus.questorsys.com/rockart/index.htm

برخی از دانشگاه‌ها و انجمن‌ها

دانشگاه پاریس
۱ www.univ-paris۱.fr/

دانشگاه پاریس
۳ www.univ-paris۳.fr/

دانشگاه پاریس
۴ www.univ-paris۴.fr/

دانشگاه پاریس
۵ www.univ-paris۵.fr/

دانشگاه پاریس
۸ www.univ-paris۸.fr/

دانشگاه پاریس
۱۰ www.univ-paris۱۰.fr/ دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه
ژنو Anthropologie.unige.ch/index.fr.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه لیون
www.univ-lyon۲.fr/Guide/du۲/duain.html

دانشگاه اکس مارسی
www.concytec.gob.pe/subvencion/francia۲.htm

دانشگاه کبک در مونترال
www.comm.uqam.ca/~LTI/rhetorique/CDROM.html

لابراتوار آناتومی، انسان‌شناسی کاربردی و محیط‌شناسی دانشگاه رنه
دکارت، پاریس ۵ www.biomedicale.univ-paris۵.fr/

دانشکده‌ی محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا
http://www.des.ucdavis.edu/est۱۳۳/۱۳۳-۱۳۱.htm

دانشگاه هاروارد
http://www.harvard.edu/

دانشگاه ییل
http://www.yale.edu/harf/

دانشگاه ویرجینیا
http://darwin.clas.virginia.rdu/~dew۷e/anthronet/

انجمن انسان‌شناسی آمریکا
http://www.aaanet.org

بانک جهانی،‌ مسائل توسعه
http://www.worldbank.org

سازمان حفظ فرهنگ‌های کوچک
http://www.cs.org

مردم بومی و مشکلات آنها
http://web.maxwell.syr.edu/nativeweb/index.html

سازمان‌های غیر دولتی
http://www.nonprofits.org/index.html

انجمن انسان‌شناسی کاربردی
http://www.acs.oakland.edu/~dow/anthap.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا ـ سانتا
باربارا
http://www.sscf.ucsb.edu/anth/index.html http://www.sscf.ucsb.edu/anth/alpha.gifs/alfanet.html

انجمن انسان‌شناسی روان‌شناختی آمریکا
http://www.ameranthassn.org/spa.htm

فهرست جهانی پست الکترونیک برای انسان‌شناسی
http://wings.buffalo.edu/anthropology/WEDA/

انجمن انسان‌شناسی سیاسی و حقوقی آمریکا
http://www.ameranthassn.org/apla.htm

انجمن قانون و جامعه
http://www.-unix.oit.umass.edu/~lsapg.html

برخی از مراکز آمار و اطلاعات
در باره‌ی
بومیان استرالیا http://www.webnet.com/clients/koori/main.htm/

در باره‌ی محیط زیست و مردم آمازون
www.amanakaa.org/index.htm

در باره‌ی انسان‌شناسی اقتصادی
http://www.lawrence.edu/~peregrip/seahome.html

سایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد
ICFTU http://www.icftu.org

همچنین نگاه کنید به:
http://www.aflcio.org

تاریخ جهان
http://library.ccsu.ctstateu.edu/~history/world-History/index.html

مرکز انسان‌شناسی فرهنگی و کامپیوتر دانشگاه کنت و کانتربوری

http://lucy.ukc.uk http://lucy.ukc.ac.uk/EthnoAtlas/societies.html

آمار مربوط به ایالات متحده‌آمریکا
http://www.census.gov

آمار سازمان ملل متحد

http://www.un.org http://www.un.org/Depts/unsd/statdiv.htm

اطلاعات در مورد قوانین ایالات متحده‌آمریک
ا http://www.TheLawOffice.com

اطلاعات در باره‌ی مسئله‌ی تعارض‌ها
http://www.igc.org/igc/conflictnet/

در باره‌ی خانواده و تبار‌شناسی

http://www.genhomepage.com
http://www.۱-net-source.com/archive/links.html http://www.genealogy.org/~ngs

در مورد انسان‌شناسی جنسیت، ‌زنان و جمعیت

http://humanitas.ucsb.edu http://www۲.macroint.com/dhs/

در باره‌ی انسان‌شناسی دینی
http://www.ameranthassn.org/ars.htm

زبان و مردم‌شناسی
http://www.sil.org/ethnologue/ethnologue.html
http://babel.uoregon.edu/yamada.html

در باره‌ی ماتریالیسم فرهنگی و تحلیل رفتاری
http://www.altern.org/monestes/translat.htm

در باره‌ی انسان‌شناسی فمینیستی
http://www.ameranthassn.org/sha.htm

برخی از گروه‌های بحث در باره‌ی انسان‌شناسی برای شرکت در بحث این گروه‌ها کافی است پیامی با نام خود به آدرس الکترونیک آنها ارسال کنید:

توسعه:

“subscribe DEVEL-L your-first-name your-last-name” listserv@american.edu

زبان و مردم‌شناسی

“subscribe LINGUIST your-first-name your-last-name”
listserv@tamvm.۱.tamu.edu
“subscribe COSWA-L your-first-name your-last-name” listserv@relay.doir.wisc.edu

انسان‌شناسی عمومی

Send message ” subscribe anthro-l your-name” to
listserv@ listserv.acsu.buffalo.edu
Home page & archives at
http://www.anatomy.su.oz.au/danny/anthropology/anthro-l/index.html
Archives:
http://listserv.acsu.buffalo.edu/archives/anthro-l.html

ویژه‌ی دانشجویان

Send blank message to anthrostudent-on@mail-list.com
Web site acess: http://www.geocities.com/CollegePark/Den/۶۶۴۷/index.html

ویژه‌ی انسان‌شناسان زن و دانشجویان دختر

Send message “subscribe” to Majordomo@list.pitt.edu ویژه‌ی
نظریه‌ی انسان‌شناختی
Send message “subscribe anththeory-l your-name” to listserv@list.nih.gov

ویژه‌ی انسان‌شناسی محیط زیست
Send message “subscribe Eanth-۱@ to listserv@ listserv.uga.edu

ویژه‌ی مردم‌شناسی موسیقی

Send message “subscribe ethmus-۱ your-name” to listserv@umdd.umd.edu

ویژه‌ی روش‌شناسی مردمی و تحلیل گفت‌و‌گو

Send message “subscribe ethno your-name” to comserve@vm.ecs.rpi.edu

ویژه‌ی فولکلور

Send message “subscribe folklore your-name@ to listserv@tamvm۱.tamu.edu

ویژه‌ی ارتباط بین فرهنگی

Send message “subscribe intercul your-name” to comserve@vm.ecs.rpi.edu


Send message “subscribe xcult-x your-name” to listserv@psuvm.psu.edu

ویژه‌ی زبان

Send message “subscribe linguist your-name” to listserv@tamvm۱.tamu.edu

ویژه‌ی انسان‌شناسی زیستی

Send message “sub pan-۱ your-name” to listserv@freya.cc.pdx.edu

ویژه‌ی زنان در انسان‌شناسی

Send message “subscribe coswa-۱ your-name” to listserv@relay.doit.wise.edu

ادامه‌ی فهرست پایگاه‌های
اینترنتی ارتباطات محیط‌شناسی
http://www.ecology.com/

انجمن انسان‌شناسی اروپا
http://www.h-net.msu.edu/~sae

انجمن انسان‌شناسی استرالیا
http://www.vicnet.net.au/~aasv/aasvhom.htm

انجمن انسان‌شناسی دینی آمریکا
http://www.ameranthassn.org/ars.htm

انجمن انسان‌شناسی روان‌شناختی آمریکا
http://www.ameranthassn.org/spa.htm

انجمن انسان‌شناسی ژاپن
http://www.biking.taiiku.tsukuba.ac.jp/~jinrui/index-e.shtml

انجمن انسان‌شناسی کانادا
http://www.socserv۲.socsci.mcmaster.ca/~casca

انجمن سلطنتی انسان‌شناسی بریتانیا
http://www.rai.antropology.org.uk/

انجمن مردم‌شناسی آمریکا
http://www.aaa.net.org/aes

انسان‌شناسی امروز
http://lucy.ukc.ac.uk/rai/

انسان‌شناسی توسعه

http://www.ethnociel.qc.ca http://www.twnside.org.sg

انسان‌شناسی جنسیت

http://www.geocities.com/CollegePark/Quad/۵۸۸۹/gender.htm
http://women۳rdworld.miningco.com/
http://www.uga.edu/womanist/
http://members.aol.com/rhrongstad/private/mainrhr.h
http://www.ameranthassn.org/afabylaw.htm
http://www.qal.berkeley.edu/~afaweb
http://www.uni.koeln.de/phl-fak/englisch/datenbank/e-index.htm
http://www.research.umbc.edu/~korenman/wmst/links-intl.html http://home۱.gte.net/ericjw۱/gender.html

انسان‌شناسی دینی و نمادین

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/TOPICS/Religion.html
http://www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/۴۱۹/۴۱۹www.htm http://www.fas.harvard.edu/~pluralsm

انسان‌شناسی سیبرنتیک

http://www.cyberanthropology.org/
http://www.lastplace.com/page۲۰۶.htm
http://www.sscnet.ucla.edu/anthro/gessler
http://www.otal.umd.edu/~rccs/ http://www.clas.edu/users/seker۱/cyberanthro/newhome.html

انسان‌شناسی شناختی

http://www.socsci.uci.edu/mbs/personnel/romney/akr-cog.html
http://www.socsci.uci.edu/mbs/personnel/romney/akr-con.html
http://www.cs.uchicago.edu/l-c/archives/subs/haviland-john/۱.html
http://plato.standford.edu/entries/cognitive-science/ http://plato.standford.edu/entries/connectionism/

انسان‌شناسی، ‌فرهنگ و محیط زیست
http://www.web۷.searchbank.com

انسان‌شناسی فلسفی
http://www.bu.edu/wcp/MainAnth.htm

انسان‌شناسی معاصر
http://www.artsci.wustl.edu/~anthro/ca

انسان‌شناسی نظری
http://www.univie.ac.at/voelkerkunde/theoretical-anthropology

انسان‌شناسی نمادین، پایگاه پرفسور یامادا (ژاپن
) http://www.anthja.com

بوآس و خاص‌گرایی تاریخی

http://www.ets.uidaho.edu/levine/u۳s۱p۵.htm
http://www.temple.edu/anthro/ruby/boas.html http://www.ets.uidaho.edu/levine/u۳s۲p۱.htm

پسامدرنیسم و انسان‌شناسی

http://www.clas.ufl.edu/anthro/cyberanthro/frontdoor.html
http://www.as.ua.edu/ant/murphy/pomo.htm http://at۱۴۶.atl.msu.edu/atl/reh/ams/post.html

پسامدرنیسم و انسان‌شناسی، بودریار
http://www.uta.edu/englisch/apt/collab/baudweb.html

پسامدرنیسم و انسان‌شناسی، دریدا
http://prelectur.stanford.edu/lectures/derrida/index.html

پسامدرنیسم و انسان‌شناسی،‌ فوکو

http://www.csun/~hfspc۰۰۲/foucault.home.html http://www.synaptic.bc.ca/ejournal/foucault.htm

پسامدرنیسم و انسان‌شناسی، لیوتار
http://sun۳.lib.uci.edu/~scctr/welle/lyotard

تطورگرایی

http://mcb.harvard.edu/Biolinks/Evolution.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/evolution.html
http://www.talkorigins.org/origins/other-links.html http://www.baz.com/litm/CERD

جست‌و‌جوی پایگاه‌ها

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/BeyondWeb.html
http://www.altavista.com/
http://www.lycos.cs.cmu.edu/
http://www.go.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.webcrawler.com/
http://www.savvye=search.com/
http://www.hotbot.lycos.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.google.com/
http://argos.evansville.edu/
http://www.aom.pace.edu/rmd/۱۹۹۸-forum-reviewers-become-authors.html http://www.aom.pace.edu/rmd/۱۹۹۸-forum-equiv-group-differences.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه ادینبره
http://www.geo.ed.ac.uk/arch/homepage.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه استانفورد
http://www.stanford.edu/

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه استانفورد
http://www.leland.stanford.edu/group/anthro/

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه اوپسالا (سوئد
) http://www.strix.udac.uu.se/insts/anthro/index/html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه ایالتی اورگون
http://www.orst.edu/Dept/anthropology/index.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
http://www.csustan.edu/anthro.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه ایالتی کنت
http://www.kent.edu/anthropology

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه ایالتی نیویورک و
پتسدام http://www.potsdam.edu/ANTH/ANTH.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه براون
http://www.brown.edu/Departments/Anthropology/

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه تگزاس
http://www.tamu.edu/anthropology/

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه تورنتو
http://www.chass.utoronto.ca/anthropology.index.htm#op

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه دورهم
http://www.dur.ac.uk/~danOwww/index.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در
سانتاباربارا http://www.sscf.ucsb.edu/anth/netinfo.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه کورنل
http://falcon.arts.cornell.edu/~anthro

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه ممفیس
http://www.people.memphis.edu/~anthropology

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه هاروارد
http://wjh.harvard.edu/anthro/

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه هنگ‌کنگ
http://www.cuhk.edu.hk/ant/anthome.htm

دانشکده‌ی انسان‌شناسی و باستان‌شناسی دانشگاه آفریقای
جنوبی http://www.unisa.ac.az/dept/vir/index.html

دانشکده‌ی انسان‌شناسی و محیط‌شناسی دانشگاه ژنو
http:anthropologie.unige.ch/

دانشکده‌ی انسان‌شناسی دانشگاه آلاباما
http://www.as.ua.edu/ant/murphy/۴۱۹www.htm

دانشکده‌ی تاریخ‌ باستان دانشگاه گرانادا
http://dalila.ugr.es/~hantigua

دانشکده‌ی فلسفه و ادبیات دانشگاه بوینس آیرس
http://www.filo.urba.ar/

راهنمای کار میدانی
http://www.truman.edu/academics/ss/faculty/tamakoshil/index.html

ساختارگرایی

http://www.carleton.ca/~claughli/index.html http://www.anatomy.su.oz.au/danny/book-reviews/a/Claude-Levi-Strauss.html

شورای انسان‌شناسی و آموزش انجمن انسان‌شناسی آمریکا
http://www.ameranthassn.org/cae.htm

فرهنگ و نمادها
http://superior.carleton.ca/~tolaveso/cspage.html

کارکردگرایی، دورکیم
http://www.lang.uiuc.edu/Relst/DurkheimHome.html

کارکردگرایی، ‌رادکلیف ـ براون
http://www.emuseum.mankato.msus.edu

کارکردگرایی،‌ مالینوفسکی
http://www.csuchico.edu

گرامشی
http://www.soc.qc.edu/gramsci

گیرتز، بخش‌هایی از کتاب «تفسیر فرهنگ‌ها
» http://yougdubs.com/grids/people/geertz.html

گیرتز، مقاله‌ی ایدنولوژی به مثابه‌ی یک نظام فرهنگی
http://emuseum.mankato.msus.edu/bio/bio.pl?bio=Geertz-Clifford

گیرتز، زندگی‌نامه
http://userwww.sfsu.edu/~rsauzier/Geertz.html

گیرتز، مقاله‌ی «ایدئولوژی به مثابه‌ی یک نظام
فرهنگی http://wsrv.clas.virginia.edu/~tsawyer/DRBR/geertz۱.txt

ماتریالیسم فرهنگی
http://www.altern.org/monestes/translat.htm

مارکسیسم (انسان‌شناسی و
)
http://www-formal.stanford.edu/jmc/progress/marxism.html
http://www.csf.Colorado.EDU/psn/marx/
http://www.arts.ubc.ca/anso/menzies/counter.htm#MARXISM http://www.arts.ubc.ca/anso/menzies/counter.htm#CHANGING

محیط‌شناسی دانشگاه جورجیا
http://www.ecology.uga.edu/

محیط‌شناسی فرهنگی
http://www.indiana.edu/~wanthro/eco.htm

محیط‌شناسی فرهنگی، ‌دروس
http://www.lucy.ukc.ac.uk/Maenv۲.html

محیط‌شناسی، منابع
http://www.dizzy.library.arizona.edu/ej/ipe/anthenv/internet.html

مدرسه‌ی علوم اقتصادی لندن http://www.lse.ac.uk/

مرکز محیط‌شناسی کاربردی
http://www.aerg.caberra.edu.au/

مرکز مطالعات جهانی بر اقوام
http://www.halcyon.com/FWDP/fwdp.html

مکتب منچستر
http://comma۲ooo.com/max-gluckman

منابع انسان‌شناسی در اینترنت

http://kuhttp.cc.ukans.edu/history/index.html#indigenouspeople
http://www.bloorstreet.com/۳۰۰block/aborl.htm
http://www.academicinfo.net/
http://home.worldnet.fr/clist/Anthro/index.html
http://www.lib.Isu.edu/soc/anthro.html
http://www.studyweb.com/
http://www.Icweb.loc.gov/homepage/Ichp.html
http://lib.www.ucr.edu/
http://www.servtech.com/~mvail
http://sunsite.berkeley.edu/internet.index
http://lists.w۳.org/Archives/Public/www-vlib/msg۰۰۲۶۷.html
http://www.socsciresearch.com/
http://galaxy.tradewave.com/galaxy/Social-Sciences/Anthropology.html
http://vlib.anthrotech.com/
http://www.lawrence.edu/dept/anthropology/anth.html
http://www.ameranthassn.org/resinet.htm
http://wings.buffalo.edu/academic/department/anthropology/weda
http://wings.buffalo.edu/hh/student-life/sa/muslim/isl/isl.html
http://fas.www.harvard.edu/~mideast/inMEres/inMEres.html
http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/area/MiddleEa

st مهاجرت و اقوام

http://www.ercomer.org/wwwv/

مؤسسه‌ی انسان‌شناسی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
آکسفورد http://rsl.ox.ac.uk/isca/index.htm#brochure

مؤسسه‌ی شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو
http://www.oi.uchicago.edu/OI/default.html

نشریه‌ی اینترنتی مطالعات انسان‌شناختی
http://taylor.anthro.umt.edu/ijas/ijashome.htm

نظریه‌ها

http://www.indiana.edu/~wanthro/theory.htm
http://www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/۴۳۶/anthros.htm نظریه‌ها، ‌دانشگاه ایندیانا
http://www.indiana.edu/~wanthro/theory.htm

ویکتور ترنر
http://indiana.edu/~wanthro/turner.htm
(منبع: سخن)
> خان احمدی
نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

برچسب ها

اخبار مرتبط

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: