آرشیو آلمان

1391/11/7 ۰۱:۲۷

 آرشیو آلمان

آشنایی با آرشیو آلمان1
حميده حاج جعفري
مقدمه:
آرشيو آلمان محل بايگاني اموال و دارايي‌هايي ملي آلمان در يک دوره طولاني مدت است. آرشيو آلمان در سال 1919 در شهر پوتسدام بنا نهاده شد. قديمي‌ترين سند در اين مجموعه، به سال 1411 بر ‌مي‌گردد. در دوران جنگ جهاني دوم، بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي آرشيو آلمان تخريب شد. با پايان جنگ جهاني دوم، در سال 1946 آرشيو مرکزي پوتسدام در اختيار دولت آلمان شرقي قرار گرفت و به آرشيو مرکزي جمهوري دموکراتيک آلمان بدل شد. آرشيو فدرال آلمان غربي نيز در سال 1952 در شهر کوبلنتس تأسيس شد.
آرشيو فدرال آلمان در اماکن مختلفي توزيع شده است. بعد از اتحاد مجدد، تمرکز مراکز آرشيو مورد توجه بيش‌تري قرار گرفت. به طوري که در برلين، 20 مراکز خدماتي منحل شد و اين مراکز در 4 مکان در برلين متمرکز شد. بعد از سال 2000 تصميم گرفته شد تعداد اين مراکز در برلين به دو عدد کاهش يابد. علاوه بر برلين، در سال‌هاي گذشته روند متمرکز شدن در ساير شهرها هم به اجرا درآمده است و از جمله مراکزي منحل و فعاليت‌هاي آن به کوبلنتس منتقل شدند. در حال حاضر، آرشيو آلمان را مي‌توان در بخش‌هاي مختلف زير معرفي کرد:
1- بخش امپراتوري آلمان (برلين)
2- بخش جمهوري دموکراتيک آلمان شرقي (برلين)
3- بخش جمهوري فدرال آلمان (کوبلنتس)
4- بنياد آرشيو احزاب و سازمان‌هاي مردمي آلمان شرقي (برلين)
5- بخش آرشيو نظامي (فرايبورگ)
6- بخش آرشيو فيلم (برلين)
7- ديگر آرشيوهاي دولتي آلمان

1- بخش امپراتوري آلمان (برلين)
تأسيس آرشيو امپراتوري آلمان به سال 1919 بر مي‌گردد. اين آرشيو در شهر پوتسدام شکل يافت. در سال 1944 دارايي‌هاي آرشيو به خاطر شرايط جنگ جهاني از پوتسدام منتقل شد.
در بخش امپراتوري آلمان، اسنادي از نهادهاي دولت امپراتوري آلمان طي سال‌هاي 1867 تا 1945 نگهداري مي‌شوند. اسنادي از وزارت دادگستري، وزارت مالي و اقتصادي، وزارت خارجه، نيروي دريايي، وزارت جنگ، اداره مرکزي امنيت و دادگاه‌هاي دوران امپراتوري آلمان در اين بخش ديده مي‌شوند. اين بخش، اسناد دوران ناسيونال سوسياليسم و دولت هيتلر را نيز در بر دارد.
علاوه بر اين، در اين بخش مي‌توان اسنادي از دوران پيش از 1867 نيز يافت. تاريخ امپراتوري روم مقدس ملت آلمان (1495 تا 1806)، فدراسيون آلمان (1815 تا 1867)، مجمع ملي آلمان و قدرت مرکزي موقت (1848 تا 1849)، و کنفدراسيون آلمان شمالي (1867 تا 1871) را نيز مي‌توان در اين بخش بررسي نمود.
بخشي از اسناد و تجهيزات مرکزي امپراتوري کهن آلمان در آرشيو دولتي اتريش در شهر وين و در برخي از آرشيوهاي شخصي و دولتي جنوب آلمان و شمال ايتاليا قرار دارند.

2- بخش جمهوري دموکراتيک آلمان شرقي (برلين)
با آغاز حيات جمهوري دموکراتيک آلمان شرقي، پس از جنگ جهاني دوم، آرشيو ويژه اين دوره نيز آغاز به کار کرد. در اين آرشيو، اسنادي از دولت آلمان شرقي و شخصيت‌هاي معروف اين دوره موجود است. مدارکي از نهادهاي عالي دولت آلمان شرقي از جمله مجلس خلق ملي، هيأت وزيران، کليساها، دادگاه‌ها، پست، آموزش، فرهنگ، کار، بهداري، تحقيقات، تجارت و اقتصاد، حمل و نقل در اين بخش ديده مي‌شوند. به علاوه، نقشه‌ها و اموال آن دوران و نيز عکس‌هاي هوايي، اين بخش را تکميل مي‌کنند. آمار داد و ستدهاي داخلي و خارجي، سربازان مرزي، مراکز اجتماعي، مراکز آموزشي، و بهداري‌ها نيز در اين آرشيو يافت مي‌شوند.
اما اين آرشيو دربرگيرنده همه اسناد و مدارک دوره حيات آلمان شرقي نيست و بخش‌هايي از آن جدا شده‌اند. آرشيو وزارت خارجه آلمان شرقي در بخش آرشيو سياسي صدراعظمي نگهداري مي‌شود. مدارک سازمان امنيت کشور و اشتازي، هم طبق قوانين و مقررات ويژه سازمان امنيت، به طور جداگانه نگهداري و براي برخي فعاليت‌هاي اطلاعاتي، از جمله سوابق افراد و رويدادها استفاده مي‌شوند. دارايي‌هاي ارتش ملي آلمان شرقي هم به بخش نظامي آرشيو فدرال در شهر فرايبورگ منتقل شده‌اند. بخش زيادي از مدارک مربوط به اين دوره نيز با اتحاد مجدد دو آلمان، به دلايل سياسي از بين رفتند.

3- بخش جمهوري فدرال آلمان (کوبلنتس)
در آلمان غربي، کابينه دولت در سال 1950 تصميم گرفت آرشيو فدرال جديدي را در شهر کوبلنتس ايجاد نمايد که اين پروژه در سال 1952 نهايي شد. اين موضوع از اين جهت اهميت داشت که آمريکا و بريتانيا نيز هم چون شوروي، بعد از جنگ جهاني دوم، در مناطق اشغالي خود سوابقي را به دست آورده بودند.
آرشيو کوبلنتس در ابتدا به عنوان يک مکان موقت براي جمع آوري و آرشيو اسناد و مدارک استفاده مي‌شد. اما به تدريج بر اهميت و پايداري کار اين مرکز افزوده شد. ساختمان جديد آرشيو کوبلنتس در اوايل دهه 1980 افتتاح و در اختيار استفاده کنندگان قرار گرفت. اين مکان به طور خاص مسؤوليت مدارک غيرنظامي و دولتي مناطق اشغالي غرب آلمان در فاصله سال‌هاي 1945 تا 1949 و سپس جمهوري فدرال آلمان از سال 1949 را بر عهده داشته است. مدارکي از نهادهاي مرکزي جمهوري فدرال آلمان، جمهوري دموکراتيک آلمان شرقي، امپراتوري‌هاي آلمان، و ايالت‌هاي آلمان نيز در اين آرشيو نگهداري مي‌شود. در اين آرشيو، مدارکي از دوران قرون وسطي تا زمان حال حاضر هم ديده مي‌شود.
اتحاد مجدد دو آلمان در سال 1990 منجر به ادغام آرشيو دولتي مرکزي آلمان شرقي در آرشيو فدرال آلمان شد.

4- بنياد آرشيو احزاب و سازمان‌هاي مردمي آلمان شرقي
با اتحاد مجدد دو آرشيو آلمان در 1990، اسناد مقامات دولت آلمان شرقي جذب آرشيو فدرال شد. با اين وجود، در روند جذب آرشيوها و کتاب خانه‌هاي احزاب سياسي و سازمان‌هاي توده‌اي آلمان شرقي مشکلات حقوقي ايجاد شد. ساختار سياسي آلمان شرقي به گونه‌اي بود که اين نهادها رابطه بسيار نزديکي با حکومت داشتند و از اين رو نهادهاي عمومي به معناي واقعي تلقي نمي‌شدند. مشکل ديگري که در اين زمينه ايجاد شد، اين بود که اين اسناد از ديگر اسناد آلمان شرقي جدا شدند و از اين رو تصوير ناقصي از تاريخ آلمان شرقي در آرشيوهاي فدرال ترسيم مي‌شد.
نهايتاً در سال 1992 بنياد آرشيو احزاب و سازمان‌هاي مردمي جمهوري دموکراتيک آلمان شرقي شکل گرفت تا مسؤوليت حفظ و نگهداري اموال مؤسساتي را بر عهده گيرد که جزو نظام دولتي آلمان شرقي نبودند، ولي تحت کنترل مستقيم نهادهاي دولتي و هدايت سياسي دولت آلمان شرقي بودند. در اين بنياد، مدارکي از عملکرد احزاب، مؤسسات، و سازمان‌هاي مردمي دوران آلمان شرقي جمع آوري شده‌اند. به علاوه مي‌توان کتاب‌هايي از مؤسسات مارکسيستي و لنينيستي سابق آلمان شرقي را در آن يافت. آرشيو سابق حزب سوسياليستي آلمان شرقي و دارايي‌هاي چند مجموعه آرشيو مربوط به قبل از سال 1945 که قبلاً با آرشيو اين حزب يکي شده بود هم در اين بنياد حفظ مي‌شوند. به علاوه دارايي‌هاي جنبش جوانان آلمان آزاد و فدراسيون اتحاديه تجاري آلمان آزاد در اين بنياد نگهداري مي‌شوند. در اين بنياد، نشريات دولتي و نهادهاي وابسته را هم مي‌توان يافت. مدارک اين بنياد مورد توجه نمايندگان پارلمان آلمان است و برخي از آن‌ها در اين بنياد عضو هستند.
اسناد اين بنياد تا حد زيادي بدون محدوديت در اختيار استفاده کنندگان است. بخشي از اين دارايي‌ها از طريق جستجوي آنلاين در اينترنت قابل دسترس است. بخشي از اين دارايي‌ها بر پايه تماس با ادارات مرتبط مسؤول تحويل داده مي‌شود. عملکرد اين بنياد توسط يک هيأت امنا مديريت مي‌شود. در اين هيأت امنا، علاوه بر تعدادي از نمايندگان پارلمان، محققاني به نمايندگي از سازمان‌هاي مرتبط عضويت دارند.

5- بخش نظامي آرشيو فدرال
بخش آرشيو نظامي در سال 1955، سال تشکيل ارتش مسلح فدرال، در کوبلنتس بنيان‌گذاري شد. اين بخش در سال 1968 به دليل ادغام آرشيوهاي نظامي وزارت کشور و وزارت دفاع، به اداره تحقيقات تاريخ نظامي در فرايبورگ منتقل شد. پس از اتحاد مجدد دو آلمان، آرشيوهاي نظامي دو آلمان شرقي و غربي ادغام شدند.
بخش آرشيو نظامي مسؤوليت آرشيو مدارک و سندهاي نظامي آلمان از سال 1867، نيروي دريايي شمال آلمان و نيروي دريايي عملياتي، سربازان و نيروهاي محافظ، نيروي دفاعي عملياتي و تسليحات دفاعي، يگان متفقين، ارتش ملي – مردمي، و نيروهاي محافظ مرزي مثل نيروي دفاع فدرال را بر عهده دارد.
اجناس موجود در آرشيو نظامي شامل نقشه‌ها، اوراق و نشان‌هاي تخصصي، فيلم‌ها، و دستگاه‌هاي ناقل اطلاعات، و ديگر اشکال سندي است. مدارک مربوط به سال‌هاي قبل از 1945، تحت تأثير جنگ جهاني آسيب فراوان ديده‌اند. هم‌چنين مدارک ادارات مرکزي وزارت دفاع، نيروهاي مسلح و فرماندهي نيروي زميني، تجهيزات پاسگاه‌ها و نيروهاي نظامي، به شکل گسترده‌اي مفقود شدند.
مدارک شخصي نيروهاي مسلح علاوه بر نگهداري در آرشيو نظامي، در ادارات خدماتي پليس، براي اطلاع‌رساني به کارکنان در مورد نيروهاي مسلح سال‌هاي قبل هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

6- بخش آرشيو فيلم (برلين)
آرشيو فيلم آلمان مستقر در برلين، بيش از صد سال تاريخ فيلم را مستند نموده است و يکي از بزرگ‌ترين آرشيوهاي هنري جهان است. محتويات اين آرشيو 146 هزار فيلم‌هاي مستند است. از زمان تأسيس آرشيو فيلم آلمان در دهه 1950، همه فيلم‌هاي جالب، مستند، بازي و هفتگي آلمان در اين آرشيو جمع آوري شده است.
پس از اتحاد مجدد دو آلمان، آرشيو ملي فيلم آلمان شرقي در آرشيوهاي ويژه مرتبط فدرال ادغام شد. تأکيد خاص مدارک مربوط به دوران قبل از سال 1945 و فيلم‌هاي سينمايي بعد از 1945 از جمله فيلم‌هاي آلمان شرقي است. قديمي‌ترين فيلم اين بخش مربوط به سال 1895 است.
استفاده از آرشيو فيلم بر اساس قانون آرشيو فدرال و دستورالعمل استفاده از اقلام آرشيوي امکان‌پذير است. پاسخ‌گويي به تقاضاها و سؤال‌ها در مورد فيلم‌هاي آرشيوي بدون هزينه انجام مي‌شود. اساساً هر فردي حق دارد از اقلام آرشيوي که بيش از 30 سال از واگذاري آن‌ها به آرشيو گذشته است، استفاده کند.

7- ديگر آرشيوهاي دولتي آلمان
علاوه بر شش بخش اصلي مورد اشاره، متناسب با ساختار دولتي فدرال آلمان، آرشيوهاي گوناگوني در مکان‌هاي مختلف آلمان وجود دارند. از سال‌هاي دهه 1970 مدارکي از ادارات رسمي مراکز دولتي توسط آرشيو دولتي و ايالت تحويل گرفته شده و براي استفاده آماده شده است.
در آلمان، آرشيوهاي گوناگوني مانند آرشيوهاي شهري و منطقه اي، آرشيوهاي دانشگاهي، آرشيوهاي شرکت‌ها و مؤسسات و اتحاديه‌ها، آرشيوهاي کليسا، آرشيوهاي رسانه‌ها و آرشيوهاي احزاب فعاليت دارند و بين اين بخش‌ها همکاري وجود دارد. پرونده‌هاي وزارت خارجه آلمان نيز در آرشيو سياسي وزارت خارجه و مدارک و اسناد پارلمان و شوراي ايالتي آلمان در آرشيو پارلمان حفظ مي‌شوند. صدراعظمي هم آرشيو ويژه خود را دارد.

- نقش کتابخانه‌ها در آرشيوهاي آلمان:
در همه شعبه‌هاي اصلي آرشيو فدرال، کتابخانه‌اي راه‌اندازي شده است. اين کتابخانه‌ها، نوشته‌ها و منابع مرتبط با اقلام و دارايي‌هاي آرشيو را جمع‌آوري مي‌کنند. اسناد اداري، نشريه‌ها و بروشورهاي رسمي و اداري، اسناد احزاب، گروه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌ها، اسناد جنبش اتحاديه‌هاي کارگري، نوشته‌ها و منابع تخصصي آرشيوي، انتشاراتي از ساير آرشيوها، کتاب‌هاي جستجو و نوشته‌هايي که يک ديد کلي از دارايي‌هاي آرشيو را ارايه مي‌دهند، از جمله مواردي هستند که در اين کتابخانه‌ها يافته مي‌شوند.
کتابخانه بنياد آرشيو احزاب و سازمان‌هاي مردمي آلمان شرقي، بيش از يک ميليون و هفتصد هزار کتاب دارد که تعداد زيادي از آن‌ها، نوشته‌هاي مربوط به احزاب و سازمان‌هاي مردمي دولت آلمان شرقي است. اين کتاب‌ها امانت هم داده مي‌شوند. کتاب‌هاي اتحاديه‌ها و مؤسسات مارکسيستي – لنينيستي آلمان شرقي و شمار زيادي از کتابخانه‌هاي کوچک احزاب و سازمان‌هاي مردمي، در کتابخانه اين بنياد گردآوري شده‌اند. اين کتابخانه هم اکنون شبکه کتابخانه‌هاي آرشيو فدرال را در اماکن خدماتي مختلفي سازماندهي مي‌کند.
کتابخانه آرشيوي کوبلنتس، حاوي کتاب‌هايي از جمهوري فدرال آلمان و نوشته‌هايي تحقيقاتي و تخصصي در اين حوزه است و حدود صد و چهل هزار جلد کتاب دارد. 50 هزار اطلاعات ضبط شده اين کتابخانه به صورت آنلاين در اختيار عموم قرار داده شده است.
کتابخانه آرشيوي فرايبورگ، مشتمل بر کتاب‌هاي مرتبط نظامي امپراتوري آلمان، آلمان شرقي و جمهوري فدرال آلمان، و نيز تاريخ عمومي نظامي و بيوگرافي‌هاي نظامي است. حدود 8700 جلد کتاب در اين کتابخانه وجود داشتند. حدود 4500 فقره اطلاعات موجود اين کتابخانه از طريق آنلاين در دسترس مردم است.
کتابخانه آرشيوي ليشترفلده برلين، مشتمل بر مطالبي در مورد امپراتوري آلمان، دوره حيات آلمان شرقي، اروپاي شرقي و شمالي هستند. اين کتابخانه يک ميليون و هفتصد هزار جلد کتاب دارد. تعداد زيادي از اين کتاب‌ها، از کتابخانه‌هاي دوره آلمان شرقي و از جمله کتابخانه مؤسسات مارکسيستي جمع‌آوري شده‌اند.
کتابخانه آرشيوي فربرلينر پلاتز برلين، مشتمل بر فيلم‌هايي از امپراتوري آلمان، آلمان شرقي، و جمهوري فدرال آلمان است. اين کتابخانه پانزده هزار جلد کتاب دارد. در اين کتابخانه مي‌توان کاتالوگ‌هاي تخصصي را نيز يافت. براي 800 هزار کاتالوگ اين کتابخانه امکان دست‌رسي آنلاين براي همگان فراهم شده است.
کتابخانه بايروت، حاوي آثاري از مناسبات و روابط مناطق شرقي امپراتوري آلمان و مناطق مسکوني جنوب، مرکز و شرق اروپا است. در اين کتابخانه، حدود 10 هزار کتاب وجود دارد. حدود 8500 فقره اطلاعات اين کتابخانه از طريق اينترنت در دست‌رس عموم قرار دارد.
کتابخانه راستات، تاريخ جنبش آزادي در آلمان را منعکس مي‌کند و حدود 10 هزار جلد کتاب دارد. 5500 فقره اطلاعاتي اين کتابخانه به صورت آنلاين در دست‌رس همه است. در اين شهر نمايشگاهي براي توصيف جنبش‌هاي آزادي خواهانه در آلمان از اوايل عصر جديد تا سال 1989 که سال فروپاشي ديوار برلين است، تعبيه شده است.
کتابخانه لودويگزبورگ، به روشن‌سازي و توضيح جرايم ناسيونال سوسياليسم آلمان اختصاص يافته است. در اين کتابخانه که حدود 6 هزار جلد کتاب را در خود جا داده است، تاريخ دوران هيتلري آلمان روايت مي‌شود. 2500 فقره اطلاعاتي اين کتابخانه بر روي اينترنت ارايه شده‌اند.
اطلاعات مربوط به ساعات کاري اين کتابخانه‌ها و جستجو در دارايي‌هاي آن در وب سايت http://www.bundesarchiv.de موجود است.

- مراکز خدمات آرشيوي به ادارات عالي دولتي آلمان بر اساس قانون آرشيو فدرال آلمان، ادارات رسمي و سازمان‌هاي دولت فدرال موظف هستند مدارک غيرضروري و آرشيو شده خود را بر اساس يک وظيفه عمومي به آرشيو فدرال تحويل دهند. در تعريفي که از جمع آوري مدارک براي آرشيو فدرال ارايه شده، مدارک و اسناد سازمان‌ها و احزاب نيز مشخص شده است. در سال 1988، قانون آرشيوهاي فدرال وظايف آرشيو فدرال را ارتقا داد و حق مستندسازي دادگاه‌هاي آلمان غربي، نهادهاي عمومي و نهادهاي قانون اساسي را اعطا نمود.
بر مبناي چنين قوانيني، در آلمان مراکزي بين آرشيوي مانند مراکز «آگوستين - ‌هانگلار» و «هوپنگارتن» به عنوان مؤسسات خدماتي براي عالي‌ترين ادارات رسمي غيرنظامي دولت فدرال فعاليت مي‌کنند. اين مراکز کار ثبت اقلام، نوشته‌ها و اسناد غير ضروري جديد به روش اقتصادي و امنيتي را براي انتقال به آرشيوهاي فدرال انجام مي‌دهند و بنا بر شرايط و تقاضا، امکان دسترسي دوباره به آن‌ها را فراهم مي‌نمايند. ادارات عالي رسمي فدرال بدين ترتيب در حد زيادي در به‌کارگيري نيروها و هزينه‌ها صرفه‌جويي مي‌کنند. ورود پرونده‌ها به اين مراکز به‌ گونه‌اي است که ساليانه 5 هزار متر به طول قفسه‌ها اضافه مي‌شود.
آرشيو فدرال آلمان با بررسي اسناد و مدارک دريافت شده، کار بررسي آن‌ها را آغاز مي‌نمايد. اگر اين مدارک براي تحقيقات مفيد باشند، يا با تاريخ آلمان تناسبي داشته باشند، يا در ارتباط با امنيت مصالح شهروندان يا تخصيص اطلاعات براي قانون‌گذاري به کار آيند، آن گاه اين مدارک ارزش حفظ و نگهداري در آرشيو فدرال را خواهند داشت.
فهرست پرونده‌هاي دريافتي اين مراکز به صورت الکترونيکي در بانک اطلاعات آرشيو فدرال ضبط مي‌شود. اين مراکز، رابطي بين ادارات رسمي دولتي و آرشيوهاي فدرال هستند و امکان رسيدگي به موقع در متن اسناد، نوشته‌ها و پرونده‌هاي موجود را فراهم مي‌نمايند. مرکز خدمات آرشيوي هوپنگارتن امکان تبديل اسناد به فيلم و ديجيتالي کردن آن‌ها را نيز دارد. بازسازي و نسخه برداري از اسناد آرشيو فدرال معمولاً توسط شرکت‌هاي خصوصي انجام مي‌شود.
براي پرونده‌هاي آرشيوي وزارت دفاع و نيروهاي مسلح، مرکزي جداگانه وجود دارد که خدماتش را به آرشيو نظامي فدرال در فرايبورگ ارايه مي‌دهد.

- استفاده از اقلام آرشيوي
آرشيو فدرال آلمان حاوي دارايي‌هاي موثق و معتبر فرهنگي هستند. اين اموال نسل به نسل منتقل مي‌شوند و هويت يک جامعه را با خود حمل مي‌کنند. همه شهروندان در استفاده و مطالعه اقلام آرشيو فدرال آلمان از حقوق يکساني برخوردارند. قانون آرشيو فدرال آلمان به طور اساسي هيچ تفاوتي بين روزنامه نگاران، محققان و کارمندان ادارات دولتي يا کساني که از روي علاقه شخصي مايل به استفاده از آرشيو هستند، قائل نيست. شهروندان براي شروع استفاده از اسناد آرشيو ابتدا درخواست کتبي خود را ارايه مي‌دهند. در تقاضانامه، بايد مشخصات فردي، موضوع تحقيق و يا انگيزه استفاده از آرشيو قيد شده باشد.
در آرشيوهاي فدرال امکان کپي برداري فيلم‌ها و عکس‌ها از اسناد صوتي و تصويري وجود دارد. در سال‌هاي اخير عکس‌ها و تصاوير زيادي از اقلام آرشيوي براي دست‌رسي همگاني بر روي اينترنت گذاشته شده است. در سال 2008 بيش از 150 هزار عکس سندي به صورت رايگان براي پژوهش بر روي اينترنت قرار گرفت که برخي از آن‌ها امکان دانلود کردن را هم دارند.
يکي از امکان‌هايي که کار استفاده از آرشيو را راحت‌تر مي‌کند، کتاب‌هاي جستجو است. در اين کتاب‌ها، ارتباط و پيوستگي اقلام آرشيو به نحوي به نمايش گذاشته مي‌شود. کتاب‌هاي جستجو در نتيجه بررسي اسناد آرشيو تهيه شده اند و مي‌توانند به عنوان راهنمايي براي مراجعان عمل کنند.

- حفاظت از دارايي‌هاي آرشيوهاي فدرال:
يکي از مهم‌ترين وظايف آرشيوهاي فدرال، حفظ اموال و دارايي‌ها از خطرات و خرابي است. هدف آن است که اين دارايي‌ها بدون تغيير در اختيار نسل‌هاي بعدي قرار داده شود. براي رسيدن به اين هدف، تبديل دارايي‌ها به ديگر انتقال دهنده‌هاي اطلاعات هم چون فيلم، نوار کاست، لوح فشرده، عکس و نگاتيو مدنظر است.
به علاوه در صورتي که حفاظت از اصل مدارک ديگر ممکن نباشد، نوسازي و بازسازي اموال در دستورکار قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال در ژوئن 2001، در بخشي از آرشيو فدرال در منطقه هوپگارتن در ايالت براندنبورگ، براي اقلام آرشيوي که با تهديد خرابي و متلاشي شدن مواجه بودند، يک پروژه بازسازي آغاز شد.
در آرشيو فدرال تلاش مي‌شود با اقدامات آسان و ارزان، حداکثر کارآمدي در نگهداري دارايي‌ها تحقق يابد. در اين زمينه اقداماتي چون پاک سازي و تصفيه آسان، دور نگه داشتن از مواد آسيب‌رسان، بسته‌بندي در جلدهاي محافظ، بسته‌ها و قوطي‌هاي مخصوص نگهداري فيلم را مي‌توان برشمرد.
به علاوه اقلام آرشيوي در انبارهاي خاصي از تأثير عوامل خارجي حفظ مي‌شوند. براي نگهداري اصولي و صحيح، قبل از هر چيز اهميت يک هواي ثابت، مورد نياز است. براي انبارهاي پرونده‌ها، درجه حرارت 18 درجه سانتيگراد با سه درجه نوسان، و ميزان رطوبت نسبي 50 درصد با 5 درجه نوسان در نظر گرفته مي‌شود.

- همکاري‌هاي بين المللي آرشيو فدرال آلمان
آرشيو آلمان پس از تأسيس، خواستار عضويت در شوراي آرشيو بين‌المللي تحت رياست يونسکو شد. از آن زمان، شمار زيادي از کارکنان اين آرشيو با بخش‌ها و هيأت‌هاي شوراي آرشيو بين‌المللي همکاري مي‌کنند و در بسياري از زمينه‌ها به تبادل تجربيات و اطلاعات مي‌پردازند.
آرشيو فدرال آلمان از جمله در سال 1984 سازمان دهنده يک کنگره بين‌المللي در شهر بن بود. در آن سال، رييس آرشيو فدرال، «هانس بومس» براي 4 سال به رياست شوراي آرشيو بين‌المللي برگزيده شد.
کارکنان آرشيو فدرال آلمان سال‌ها است به صورت منظم در کنفرانس بين‌المللي ميزگرد آرشيوها شرکت مي‌کنند تا در مورد علايق مشترک به بحث و تبادل نظر بپردازند.
بخش آرشيو فيلم آلمان در فدراسيون بين‌المللي آرشيو فيلم و سينما با شمار زيادي از مؤسسات در همه دنيا همکاري مي‌کند تا اهدافي چون دريافت و استفاده از فيلم‌هايي با عنوان مدارک تاريخي و ميراث‌هاي فرهنگي را تضمين نمايد.
در سال 1990، با پي‌گيري‌هاي آرشيو فدرال آلمان، کميته بين‌المللي آرشيوهاي نظامي نيز در مادريد بنيان‌گذاري شد. اين کميته براي تبادل اطلاعات تخصصي و قوانين مربوط به مشکلات چندمليتي اسناد و مدارک آرشيو و حمايت مالي از ارتباطات آرشيوهاي نظامي مفيد است. مجله آرشيو نظامي نيز که ساليانه دو شماره منتشر مي‌کند از ديگر اقدامات اين کميته است.
آرشيو فدرال در چند همايش اروپايي براي تضمين همکاري‌هاي في‌مابين نيز عضويت دارد. از جمله با عضويت در هيأت اروپايي آرشيوهاي ملي، در تهيه و تنظيم گزارش آرشيوهاي اروپا سهيم است و به طور خاص در جلوگيري از فجايع و وقايع ناگوار، و همکاري در قلمروي ديجيتالي فعاليت مي‌کند.
آرشيو فدرال آلمان در زمينه تبديل اسناد به فيلم و ديجيتالي کردن آن‌ها با مراکز ديگر از جمله آرشيو فدراسيون روسيه نيز همکاري دارد. در يک برنامه مشترک به منظور مطالعه، تحقيق، بررسي و بازتوليد پرونده‌هاي بخش اجرايي نيروهاي شوروي در آلمان در فاصله سال‌هاي 1945 تا 1949، آرشيو فدرال آلمان و آرشيو دولت فدراسيون روسيه از سال 2000 همکاري نزديکي را آغاز نمودند. در اين همکاري، توليد فيلم و ديجيتالي کردن اسناد و مدارک هم مدنظر بود.
به عنوان نمونه اي ديگر، آرشيو فدرال آلمان به طور مشترک با آرشيو فرانسه و آرشيو دولت فدرال سويس، به عنوان اعضاي انجمن حمايت از آرشيوها، از ارايه آن‌لاين محتويات اطلاعات با حجمي حدود يک و نيم ميليون پرونده حمايت کرده است.
اين همكاري‌هاي بين‌المللي، وسيله‌اي براي كسب تجربيات و درس‌هاي تاريخي ديگران و انتقال آموزه‌ها به سايرين است.


فهرست منابع:
- Gisela Müller und Annegret Neupert, Mitteilung aus dem Bundesarchiv, Die Außenstelle Ludwigsburg, Themenheft 2008, Koblenz: Das Bundesarchiv, 2008.
- Gisela Müller und Annegret Neupert, Mitteilung aus dem Bundesarchiv, Heft 2/2008, Koblenz: Das Bundesarchiv, 2008.
- Ute Simon, Das Bundesarchiv: Dienstleister für Forschung, Öffentlichkeit und Verwaltung, Koblenz: Das Bundesarchiv, 2007.
- Ute Simon, Das Bundesarchiv: Dienstleister für Forschung, Öffentlichkeit und Verwaltung, Koblenz: Das Bundesarchiv, 2007.
- Bundesarchiv: Informationsportal Zwangsarbiet im NS-Staat, Berlin: Das Bundesarchiv, 2008.
- Bundesarchivgesetz: Benutzungsverordnung, Berlin: Das Bundesarchiv, 2008.
- ARGUS: Die Archivgutsuche über die Bestände des Bundesarchivs, Berlin: Das Bundesarchiv, 2008.
- Bundesarchiv: Abteilung Militärarchiv, Freiburg: Das Bundesarchiv, 2008.
- Netzwerk SED-/FDGB-Archivgut: Das archivübergreifende Verbundfindmittel, Berlin: Das Bundesarchiv, 2008.
- Leitbild, Berlin: Das Bundesarchiv, 2005.
- Bundesarchiv: Partner bei der Schriftgutverwaltung, Koblenz: Das Bundesarchiv, 2009.
- http://www.bundesarchiv.de/
- http://archivgut-online.de/1. این مقاله در تجدید چاپ کتاب آشنایی با آرشیو‌های جهان، تألیف دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ و محبوب شهبازی، به چاپ خواهد رسید.
 

نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

برچسب ها

اخبار مرتبط

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: