سومین صورت‌جلسۀ سال ۱۳۸6

1386/4/9 ۰۳:۳۰

سومین صورت‌جلسۀ سال ۱۳۸6

سومین جلسۀ شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در ساعت ۱۶ سه‌شنبه 05/04/1386 تشکیل گردید و فعالیتهای علمی مرکز در خرداد ماه بدین شرح گزارش شد:سومین جلسۀ شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در ساعت ۱۶ سه‌شنبه 05/04/1386 تشکیل گردید و فعالیتهای علمی مرکز در خرداد ماه بدین شرح گزارش شد:

الف ـ گزارش مربوط به دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (دبا):
تألیف: 29 مقاله، در 5/543 صفحه، توسط 26 تن، بدین‌شرح:
1. آقای دکتر آذرنوش: 1. ثعالبی، 23 ص.
2. آقای محسن احمدی: 1. رودان، 7 ص.
3. آقای دکتر پاکتچی: 1. تقوا (در فقه اسلامی)، 5/12 ص؛ 2. تنقیح مناط، 29 ص.
4. خانم شیوا جعفری: 1. خرمشهر، 22 ص.
5. آقای حاج‌منوچهری: 1. توحید (در قرآن و روایات)، 58 ص.
6. خانم حاجی سیدآقایی: 1. استفهام (در ادب فارسی)، 13 ص.
7. آقای دکتر دیانت: 1. چوپانیان، 6 ص.
8. آقای دکتر دادبه: 1. توشیح، 8 ص؛ 2. استعاره، 46 ص.
9. خانم دادبه: 1. دارای قاجار، 2 ص.
10. آقای دکتر دبیر سیاقی: 1. دهخدا، 16 ص.
11. خانم حسینی: 1. خسروشاهی، 7 ص.
12. آقای مهندس رنجبر کرمانی: 1. تنبیه‌الامه، 28 ص.
13. آقای دکتر سجادی: 1. عرض، دیوان، 21 ص؛ 2. جیش، دیوان، 28 ص.
14. آقای محسن سلیمانی: 1. ریگ، بندر، 14 ص.
15. خانم سنجابی: 1. خالص، تخلص، 5/5 ص.
16. آقای دکتر شایگان‌فر: 1. حیوانات، 22 ص.
17. آقای شریعت: 1. دو رود، 19 ص.
18. آقای دکتر فاتحی‌نژاد: 1. عامریان، 38 ص.
19. خانم کاشیان: 1. جاربردی، 7 ص.
20. آقای مهندس کرامتی: 1. تریاق، 45 ص.
21. آقای عبدالحمید مرادی: 1. حکیم بن جبله، 5/4 ص.
22. خانم مساح: 1. ثعالبی (آثار)، 12 ص.
23. آقای عبدالله مسعودی: 1. جمله، 3 ص.
24. آقای دکتر معصومی همدانی: 1. تربیع دایره، 24 ص.
25. خانم مولایی: 1. درّاج، ابوالحسین، 3 ص.
26. آقای دکتر ناجی: 1. حمص، 20 ص.
ویرایش علمی: 15 مقاله، در 333 صفحه، بدین‌شرح:
بخش هنر و معماری: 1. تصنیف، 27 ص؛ 2. تکیۀ دولت، 17 ص (دو مقاله، در 44 صفحه).
بخش فلسفه: 1. تقابل، 14 ص؛ 2. تهذیب الاخلاق، 13 ص (دو مقاله، در 27 صفحه).

بخش مردم‌شناسی: 1. تریاک، 51 ص (یک مقاله، در 51 صفحه).
بخش فقه، علوم قرآنی و حدیث: 1. تقوا (بخش قرآنی)، 5/ 9 ص؛ 2. تهانوی، 11 ص (دو مقاله، در 5/20 صفحه).
بخش ادبیات: 1. تقی‌الدین کاشی، 12 ص (یک مقاله، در 12 صفحه).

بخش تاریخ: 1. ثقةالاسلام تبریزی، 20 ص؛ 2. جعفربن ابی‌طالب، 20 ص (دو مقاله، در 40 صفحه).
بخش ادیان و عرفان: 1. تصوف (اصول و مبانی)، 39 ص؛ 2. تصوف (در سدۀ ششم و هفتم هجری)، 28 ص (دو مقاله، در 67 صفحه).

بخش جغرافیا: 1. تهامه، دشت، 61 ص؛ 2. ثور، 5/3 ص؛ 3. جادۀ ادویه و بخور، 8 ص (سه مقاله، در 72 صفحه).

بررسی منابع: 22 مقاله، در 432 صفحه، توسط 13 تن، بدین‌شرح:
خانم زهرا ابراهیمی: 1. جیش، دیوان، 30 ص؛ 2. عرض، دیوان، 21 ص.
آقای محمدحسین احمدی: 1. تئودوسیوس، 8 ص؛ 2. تقی‌الدین، احمد، 16 ص؛ 3. تقدیم اعتدالین، 14 ص؛ 4. تنین، 10 ص.
خانم اخوان اقدم: 1. تصریف، 6 ص.
خانم ارسنجانی: 1. تصوف (اصول و مبانی)، 39 ص؛ 2. تصوف (در سدۀ ششم و هفتم هجری)، 28 ص.
خانم جعفری: ۱. حصن الاکراد، 16 ص؛ 2. جلال‌آباد، 12 ص؛ 3. حماه، 18 ص.
آقای حاج‌منوچهری: 1. توبه، سوره، 17 ص.
خانم دادبه: 1. توشیح، 8 ص.
آقای روح‌اللهی: 1. تریاق، 45 ص.
خانم سنجابی: 1. جمله، 3 ص؛ 2. استفهام، 13 ص.
آقای شریعت: 1. جرجرایی، 75 ص؛ 2. عمروبن معدی کرب، 9 ص.
آقای تاره: 1. خرقانی، ابوالحسن، 16 ص.
خانم صادقی: 1. تکلیف، 21 ص.

خانم مساح: 1. جاربردی، 7 ص.
پرونده‌های علمی: تشکیل 28 پرونده، تکمیل و بررسی 16 پرونده، تکمیل منابع مقاله 11 پرونده، و کتاب‌شناسی 9 پرونده، بدین‌شرح:

تشکیل، بررسی، و تکمیل:
آقای احمدی، محسن: تشکیل پروندۀ رودان؛ بررسی و تکمیل پرونده‌های خسرو انوشیروان؛ و ربع رشیدی.
خانم ارسنجانی، حمیرا: بررسی و تکمیل پرونده‌های ذوالنون مصری؛ رویم بغدادی.
خانم اعظمیان، جمیله: تکمیل پروندۀ خادم (تخلص چند شاعر).
آقای افسری، حمیدرضا: تشکیل پروندۀ تعاون (بخش حقوق).
آقای امین، پرویز: تشکیل پرونده‌های حیدرنامه؛ حبل‌المتین؛ حاجی‌بابا، کتاب؛ حبسیه سرایی؛ و جونز، ویلیام؛ و تکمیل پروندۀ جوینبول.
خانم امینی، محدثه: تشکیل پروندۀ تصوف (در شبه‌قارۀ هند). خانم تولیتی، سمانه: تشکیل پروندۀ تصوف (در مصر).
خانم جعفری، شیوا: تشکیل پروندۀ خرمشهر.
آقای جوزی، مهدی: تشکیل پروندۀ دیولافوآ؛ و تکمیل پروندۀ رأس الجدی.
خانم رادبان تهرانی، غزال: تشکیل پروندۀ رکن‌الدین ولی (شاه رکن‌الدین).
خانم رضایی‌نسب، زهرا: تشکیل پروندۀ جریده.
خانم زارعی، زهرا: تشکیل پروندۀ جودت، عبدالله.
خانم سنجابی، پریسا: تشکیل پروندۀ خبازی نیشابوری؛ و تکمیل پرونده‌های حاجی (تخلص چند شاعر)؛ و جمله.
خانم شادفر، شیرین: تکمیل پرونده‌های دموکریتوس؛ و دوایی شیرازی.
خانم علیزاده، مهبانو: تشکیل پروندۀ توسل (بخش مردم‌شناسی).
خانم گوینده، حمید: تشکیل پروندۀ حقوق (حق).
آقای موسوی‌زاده، حسن: تکمیل پروندۀ جبل عامل.
آقای میرسجادی، محمدکاظم: تشکیل پرونده‌های ده‌بکری؛ و جوهری، اسماعیل؛ و تکمیل پرونده‌های ایران، روابط خارجی؛ و استبداد صغیر.

کتاب‌شناسی:
خانم سنجابی، پریسا: پرونده‌های دارای قاجار؛ و حاجی (تخلص چند شاعر).
خانم شادفر، شیرین: پرونده‌های حبیب (تخلص چند شاعر)؛ دموکریتوس؛ دوایی شیرازی؛ جوهری، اسماعیل؛ ریاض العارفین؛ جوینبول؛ و دیولافوآ.

تکمیل منابع مقاله:
خانم ابراهیمی، زهرا: پروند‌ه‌های جیش، دیوان؛ و عرض، دیوان.
خانم جعفری، شیوا: پروندۀ حماه.
خانم زارعی، زهرا: پروند‌ه‌های تفتازانی (مطول)؛ تیمورپاشا؛ عامریان؛ توبه، سوره؛ حمص؛ دراج، ابوالحسین؛ رودان؛ و تنبیه‌الامه.

گزینش عناوین:
1. کنترل ارجاعات داخلی و بررسی صحت عناوین 29 مقاله، در 431 صفحه.
2. برگذاری 3 جلسۀ هیئت ویژۀ بررسی عناوین در تاریخهای 1/3/1386 و 13/3/1386 و 29/3/1386 و تنظیم صورت‌جلسه‌های مربوط به تغییرات مدخلها.
3. ثبت تغییرات مربوط به 44 عنوان بر روی برگه‌ها، دفترهای طرح و همچنین در رایانه و تهیۀ برگه برای مدخلهای جدید.
4. اتمام بررسی و کدگذاریِ عناوین حرف «ش» و وارد کردنِ عناوین تصویب شده در رایانه.
5. ثبت تغییرات مربوط به حرف «س» که از بخشهای ادبیات؛ و فقه، علوم قرآنی و حدیث برگردانده شده بود، در برگه‌ها و در رایانه.
6. بررسی مقدماتی و کدگذاری عناوین مربوط به حروف «ص»، «ض»، «ط» و «ظ».
7. تنظیم نامه‌های مربوط به تغییرات عناوین و قرار دادن آنها در پوشۀ شِیْر برای اطلاع بخشها.

ب ـ گزارش مربوط به دائرةالمعارف الإسلامیة الکبرى (داک):
ترجمه: 12 مقاله، در 138 صفحه، بدین شرح:

آقای دکتر صادق خورشا: 1. برنئو، 11 ص؛ 2. بروج، 7 ص؛ 3. بروجرد، 15 ص؛ 4. بروجردی، 20 ص؛ 5. بروده، 4 ص؛ 6. بروجن، 6 ص؛ 7. بروسوی، 5 ص؛ 8. بروسه‌لی، 5 ص؛ 9. بروکلمان، 15 ص؛ 10. برونئی، 13ص (ده مقاله، در 101 صفحه).

آقای عقیل خورشا: 1. اسماعیل، امام‌زاده، 12 ص؛ 2. اسماعیل نقاشباشی اصفهانی، 25 ص (دو مقاله، در 37 صفحه).

ویرایش اول: 13 مقاله، در 233 صفحه، بدین شرح:

آقای عسکری: 1. اضمار، 9 ص؛ 2. اعشى همدان، 11 ص؛ 3. اطعمه و اشربه، 7 ص؛ 4. اعلم بطلیوسی، 4 ص؛ 5. اعشى، 29 ص؛ 6. اعراب، 26 ص؛ 7. اغریبوز، 15 ص؛ 8. اعراف، 9 ص (هشت مقاله، در 110 صفحه).

آقای عقیل خورشا: 1. اسلام، 100ص؛ 2. اظهر تبریزی، 14 ص؛ 3. اعظم گره، 5 ص؛ 4. اظفری گورکانی، 6ص؛ 5. اطفیح، 8 ص (پنج مقاله، در 133 صفحه).

ویرایش دوم: 8 مقاله، در 78 صفحه، بدین شرح:

آقای دکتر نجفی: 1. اسیر، 13 ص؛ 2. اسیر اصفهانی، 8 ص؛ 3. اسیر گره، 6 ص؛ اسیر لکهنوی، 7 ص؛ 5. اسیوط، 17 ص (پنج مقاله، در 51 صفحه).

آقای عقیل خورشا: 1. اضمار، 9 ص؛ 2. اعشى همدان، 11 ص؛ 3. اطعمه و اشربه، 7 ص (سه مقاله، در 27 صفحه).

ویرایش نهایی و ادبی: 6 مقاله، در 121 صفحه، بدین‌شرح:

آقای عقیل خورشا: 1. اسماء و صفات، 63 ص؛ 2. اسفراینی، 18 ص؛ 3. اسماعیل اول صفوی، 17 ص؛ 4. اسمر، 10 ص؛ 5. اسماعیل دوم صفوی، 8 ص؛ 6. اسماعیل صفا، 5 ص (شش مقاله، در 121 صفحه).

ج ـ گزارش مربوط به دانشنامۀ ایران (دانا):
تألیف: 12 مقاله، در 138 صفحه، بدین‌شرح:
1. آقای آذرنگ: 1 مقاله، در 4 ص (مقالۀ آموزش فنی و حرفه‌ای در ایران).
2. آقای آرین‌نیا: 2 مقاله، در 13 ص (مقاله‌های تیران؛ و استاندار).
3. خانم ابراهیمی، معصومه: 1 مقاله، در 57 ص (مقالۀ آهنگری).
4. آقای پورجوادی: 1 مقاله، در 5 ص (مقالۀ آقامؤمن مصنف).
5. خانم جمالی: 1 مقاله، در 24 ص (مقالۀ آموزش و پرورش، وزارت).
6. خانم حاجی سیدآقایی: 1 مقاله، در 7 ص (مقالۀ استفهام). 7. خانم دادبه: 2 مقاله، در 6 ص (مقاله‌های حمدی؛ و خازن). 8. خانم رضایی: 1 مقاله، در 10 ص (مقالۀ پیشاهنگی).
9. خانم صاحب: 1 مقاله، در 2 ص (مقالۀ براق خان).
10. آقای طرفداری: 1 مقاله، در 10 ص (مقالۀ ملکم).

ترجمه: 31 مقاله، در 82 صفحه، بدین شرح:
1. آقای آذرنگ: 4 مقاله، در 9 ص.
2. خانم اخوان: 2 مقاله، در 7 ص.
3. خانم ارسنجانی: 1 مقاله، در 2 ص.
4. خانم دکتر خاکی: 13 مقاله، در 43 ص.
5. خانم دقیقی: 3 مقاله، در 7 ص.
6. خانم رضایی: 1 مقاله، در 1 ص.
7. آقای دکتر سعیدی: 1 مقاله، در 2 ص.
8. خانم صالح: 2 مقاله، در 4 ص.
9. آقای مهاجری: 4 مقاله، در 7 ص.

ویرایش علمی: 80 مقاله، در 234 صفحه، بدین شرح:
1. آقای آذرنگ: 6 مقاله، در 81 ص.
2. آقای آل داود: 9 مقاله، در 12 ص.
3. آقای بهرامی: 1 مقاله، در 3 ص.
4. آقای دکتر جلالی‌مقدم: 11 مقاله، در 22 ص.
5. خانم دکتر خاکی: 27 مقاله، در 46 ص.
6. آقای دکتر دادبه: 2 مقاله، در 6 ص.
7. آقای دکتر سجادی: 1 مقاله، در 5 ص.
8. آقای دکتر غلامی: 21 مقاله، در 42 ص.

بررسی: 13 مقاله، در 76 صفحه، بدین شرح:
1. خانم اخوان اقدم: 1 مقاله، در 3 ص (مقالۀ اسمیت).
2. خانم جمالی: 1 مقاله، در 10 ص (مقالۀ پیشاهنگی).
3. خانم رضایی: 1 مقاله، در 5 ص (مقالۀ آموزش فنی و حرفه‌ای).
4. خانم سنجابی: 4 مقاله، در 24 ص (مقاله‌های استفهام، اسم؛ حمدی؛ و خازن).
5. آقای شریعت: 1 مقاله، در 8 ص (مقالۀ استاندار).
6. خانم صادقی: 1 مقاله، در 5 ص (مقالۀ انسان‌شناسی، مقدمه).
7. آقای دکتر محمودی بختیاری: 1 مقاله، در 8 ص (مقالۀ افسوس).
8. خانم ملکی بخشبندی: 1 مقاله، در 2 ص (اگیبی).
9. خانم همایونی افشار: 2 مقاله، در 11 ص (مقاله‌های براق خان، مدرسه؛ و الطافی).

پرونده‌های علمی: تشکیل 16 پرونده، و تکمیل 3 پرونده، بدین‌شرح:
1. آقای آرین‌نیا: تشکیل پرونده‌های استاندار؛ آواجیق؛ و چمگردان.
2. خانم اعظمیان: تشکیل پرونده‌های نامۀ انجمن کتابداران؛ و امید ایران، نشریه.
3. خانم حسینی: تشکیل پروندۀ آثار مذهبی، نشر.
4. آقای مهندس سعیدی: تشکیل پرونده‌های چنگوله؛ چهل چای؛ خمام؛ و خورخوره. 5. خانم سنجابی: تکمیل پرونده‌های استفهام؛ و استعاره.
6. خانم لالمی: تشکیل پرونده‌های بنادر و کشتیرانی، سازمان؛ بازنشستگی، سازمان؛ و بهداشت جهانی، سازمان.
7. آقای موسوی‌زاده: تشکیل پرونده‌های تدین، سیدمحمد؛ پیرنیا، حسین؛ و تهرانی، جلال‌الدین.
8. خانم همایونی افشار: تشکیل پروندۀ الطافی.

گزینش عناوین:
1. برگذاری دو جلسۀ هیئت ویژۀ بررسی عناوین در تاریخهای 7/3/1386 و 13/3/1386 و تنظیم صورت‌جلسه‌های مربوط به تغییرات مدخلها.
2. ثبت تغییرات مربوط به 280 عنوان بر روی برگه‌ها و تهیۀ برگه برای مدخلهای جدید.
3. بررسی و تصویب عناوین موسیقی مربوط به بخش هنر از «الف» تا «ی» و تهیۀ برگه برای این عناوین.
4. تنظیم نامه‌های مربوط به تغییرات عناوین و قرار دادن آنها در پوشۀ شِیْر برای اطلاع بخشها.

تلخیص: 3 مقاله، در 608 صفحه، بدین شرح:
1. خانم ابراهیمی، زهرا: 1 مقاله، در 7 ص (مقالۀ بمباره).
2. آقای بجنوردی: 1 مقاله، در 486 ص (مقالۀ اسلام).
3. آقای دکتر دادبه: 1 مقاله، در 46 ص (مقالۀ استعاره).
مقابلۀ تایپی: 48 مقاله، در 209 صفحه، بدین شرح:
1. آقای آل داود: 2 مقاله، در 15 ص.
2. خانم ابراهیمی، زهرا: 3 مقاله، در 3 ص.
3. خانم ابراهیمی، معصومه: 2 مقاله، در 93 ص.
4. خانم جمالی: 12 مقاله، در 37 ص.
5. خانم فلاحتی: 23 مقاله، در 53 ص.
6. خانم همایونی‌افشار: 6 مقاله، در 8 ص.

د- گزارش بخش ترجمۀ دائرةالمعارف به زبان انگلیسی:
1. ویرایش مجدد و مقابلۀ دقیق 4 مقاله (ابیوردی؛ ابرهه؛ عبدالحمید اول و نیز بخش دوم مقالۀ ابوالبرکات بغدادی).
2. مذاکره با ویراستاران لندن دربارۀ مسائل 5 مقاله (عبدالغنی مقدسی؛ عبدالغنی ازدی؛ عبدالدار؛ عبدالکریم خوارزمی؛ و ابله بغدادی).
3. ادامۀ کار برای به روز کردنِ مآخذ مقاله‌های قدیم جلد اول.
4. ترجمۀ حدود 31 هزار کلمه از مقالات جلد سوم (توسط مترجمین در ایران و انگلستان).
5. آماده‌سازی و ارسال 15 مقالۀ دیگر از جلد سوم برای ترجمه.

ه‍ ـ گزارش کتابخانۀ دیجیتال:
۱. منابع اضافه شده از طریق اسکن: 98 عنوان کتاب، در 125 نسخه (در مجموع 020‘52 صفحه)؛ 28 عنوان مجله، در 85 نسخه (در مجموع 650‘24 صفحه).
۲. 157 عنوان از کتابهایِ اسکن شده پس از پردازشِ 471 فایل بر روی شبکۀ اینترانت قرار داده شد (90 عنوان از این مجموعه مربوط به بخش علوم است).
3. 100 عنوان از مجلاتِ اسکن شده پس از پردازشِ 898 فایل بر روی شبکۀ اینترانت قرار داده شد.
4. فهرست‌نویسیِ عناوین اسکن شده انجام گرفت. 5. 72 جلد کتاب از مجموعۀ کتابهای تمام متنِ گوگل با فرمتِ پی دی اف، دانلود گردید و اطلاعات مربوط به آنها فهرست‌نویسی شد.
6. 36 عنوان کتاب از کتابخانۀ کوئستیا، در مجموع 953‘11 صفحه در فایلِ وُرد دانلود شد.
7. نسخه‌های پشتیبان از اطلاعاتِ جمع‌آوری شده در قالبِ سی دی و دی وی دی تهیه گردید.
8. به درخواست همکاران دربارۀ منابع دیجیتال اینترنتی رسیدگی شد و منابعِ تهیه شده بر روی سِروِری که به همین منظور تهیه شده است، بارگذاری شد.

وـ گزارش‌كتابخانه:
1.بخش خريد كتاب: در اين ماه 660‘1 جلد كتاب و مجله از راه خريد و اهدا به مجموعۀ كتابخانه افزوده شده است.

2. بخش فهرست‌نويسی:
.1 فهرست‌نویسی آثار چاپی: در اين بخش 377 عنوان كتاب فارسی و عربی در 609 جلد و 61 عنوان كتاب خارجی در 133 جلد فهرست‌نويسی شده، و مشخصات 61 عنوان کتاب خارجی و 448 عنوان کتاب فارسی و عربی در پایگاه اطلاعاتی كامپيوتر وارد گرديده است.
.2 فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی و اسناد: الف ـ تهیۀ فهرست اعلام مجلد دهم فهرستواره؛ ب ـ برگه‌کشی از فهارس و ادغام در نمایۀ مجلدات 11-15 فهرستواره 514 برگه و 60 مدخل؛ ج ـ تصحیح مطبعیِ جلد دوم نسخه‌های عکسی مرکز و جلد دهم فهرستواره 110 صفحه؛ د ـ فهرست‌نویسیِ کتابهای چاپ سنگی 121 عنوان.

3. بخش انتشارات:
1. فهرست مقالات فارسی (ج 7): تصحیح مطبعی (نمونۀ دوم) 970 صفحه.
4. بخش تهیۀ مآخذ و اطلاع‌رسانی: از 120 عنوان کتاب غیرموجودِ درخواستی،56 عنوان شناسایی، و وارد مرکز گردیده، و 118 عدد سی‌دیِ جدید به موجودیِ بخش افزوده شده است. از این شمار 79 سی دی مربوط به عکس کتابهای خطی کتابخانه‌های خصوصی یمن است.
5. بخش فیلم و عکس:
1. عکس‌برداری دیجیتال از 30 جلد کتاب خطی در 664‘ 7 صفحه. 6. بخش نشریات ادواری: 3 عنوان مجلۀ فارسی و 4 عنوان مجلۀ لاتین و 11 عنوان مجلۀ عربیِ جدید به موجودی بخش افزوده شده است.
7. بخش صحافی: 276‘1 جلد كتاب و مجله تجليد و بازسازی شده است.
8. بخش زيراكس: 90 عنوان كتاب و مجله، در 191 نسخه و 610‘95 صفحه زيراكس، و 126 عنوان کتاب در 210 نسخه و 670‘76 صفحه اسکن شده، و برای تشکیل پرونده و کارهای متفرقه 380‘74 صفحه زیراکس تهیه گردیده است (مجموعاً 660‘246 صفحه). 9. بخش گردش كتاب: كتاب امانت داده شده به بخشهای
علمی 100‘1 جلد، به اعضای پیوسته و وابستۀ مرکز 215 جلد، به کتابخانه‌ها و افراد خارج از مرکز 72 جلد.


چ سعیده خان احمدی
نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

برچسب ها

اخبار مرتبط

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: