تاریخ شفاهی توسعه خوزستان
|۱۰:۵۰,۱۳۹۷/۸/۶| بازدید : 192 بار

 

دکترکیانوش کیانی هفت لنگ: چاپ دوم کتاب “تاریخ شفاهی توسعه خوزستان “خاطرات احمد ال یاسین به همت مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران در 470 صفحه منتشر شد . در این کتاب علاوه بر مستند سازی شکل گیری فرایند توسعه خوزستان در اواخر دهه 1330، که با احداث سد دز ، ششمین سد بزرگ جهان در آن تاریخ، و ایجاد شبکه آبیاری دز به مساحت یکصد هزار هکتار، تجدید نیشکر کاری، برنامه ریزی احداث 13 سد مخزنی، ایجاد خطوط انتقال 230 و 400 کیلو ولت، تربیت و پرورش مدیران کارآمد آغاز شد، مصاحبه شونده شیوه مدیریت و بوروکراسی کشور در دو دوره پیش و بعد از انقلاب را به چالش کشیده و با اشاره به موانع تاریخی توسعه یافتگی و معیارهای کنونی نتیجه می گیرد که کشور تا آستانه توسعه فاصله زیادی دارد. وی ضمن بیان خاطرات دلنشینی از مشاهدات و تجارب خود در زمینه مدیریت کارآمد، اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری، نظم و تعهد در اجرای پروژه های بزرگ چند منظوره در مقیاس های جهانی ، راهكارهايي را برای خروج از بحران توسعه نیافتگی پیشنهاد می کند. خواندن این کتاب علاوه بر تاریخچه توسعه مدرن خوزستان از نظر نکات مدیریتی و الزامات مدیر خوب و موفق به همه مهندسین و کارشناسان جوان بويژه عزيزان خوزستاني توصیه می شود.

مشخّصات کتاب به شرح ذیل است:

تاریخ شفاهی توسعة خوزستان: خاطرات احمد آل‌یاسین/ مصاحبه، تحقیق و تدوین: رویا محمّدلو. تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکدة اسناد، ۱۳۹۶. ۴۷۸ ص. نمونه: مصوّر. شابک: ۲-۴۹۱-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸

کتاب حاوی مطالب و فصول ذیل است:

- پیشگفتار: سازمان اسناد و کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران (ص ۷)؛

- مقدّمه [پدیدآور]: (ص ۹- ۱۴)»،

- فصل اوّل: تولّد و خانواده: تولّد و خانواده، ایّام کودکی، تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، پی‌نوشت‌ها (ص ۱۵- ۳۴)؛

- فصل دوم: کنکور و دانشکدة فنّی: کنکور و دانشکده فنّی، اساتید دانشکدة فنّی، همدوره‌ای‌های دانشکدة فنّی، کارآموزی دانشکدة فنّی، بازدید از سدّ دز، پی‌نوشت‌ها (ص ۳۵- ۶۰)؛

- فصل سوم: ورود به عرصة کار: شرکت آسفالت راه، کارگاه راهسازی کوهین- آب ترش، کیفیّت اجرایی کارها، رحیم‌علی خرّم، بیمارستان بازرگانان، سفر به کرمان و زاهدان، لوله‌کشی شهر چالوس، کار و زندگی توأمان، آگهی استخدام سدّ دز، مراجعت مجدّد به خوزستان، شب بیداری، مصاحبه و استخدام در سدّ دز، پی‌نوشت‌ها (ص ۶۱- ۸۰)؛

- فصل چهارم: پروژه سدّ دز: شروع کار در دفتر فنّی سدّ دز، کمپ‌های مسکونی، اداری، انبارها و تجهیزات وارداتی سدّ دز، کارهای اجرایی سدّ دز، بتن‌ریزی سدّ دز، ویژگی‌های سدّ دز، کار و زندگی در سدّ دز، دو روز به یاد ماندنی، افتتاح سدّ دز، آغاز بهره‌برداری از سدّ دز و نیروگاه آن، طرح آبخیزداری سدّ دز، پی‌نوشت‌ها (ص ۸۱- ۱۱۸)؛

- فصل پنجم: سازمان برنامه: سازمان برنامه و بازگشت مجدّد به سازمان آب و برق خوزستان، عزیمت به بندرعباس و مازندران، بازگشت مجدّد به سازمان آب و برق خوزستان، قسمت مهندسی سازمان، تشکیل وزارت آب و برق، پی‌نوشت‌ها (ص ۱۱۹- ۱۴۶)؛

- فصل ششم: شبکة آبیاری دز: توسعة کشاورزی در اراضی زیر سدّ دز، اعزام به هلند، سیل بنیان‌کن زمستان ۱۳۴۷، عملیّات اجرایی شبکة آبیاری دز، وام بانک جهانی برای شبکة آبیاری دز، دکتر هوشنگ وصال- سومین مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، طرح ساختمانی شبکة آبیاری دز، حضور پیمانکاران ایرانی، شبکة آبیاری دز و قراردادهای اجرایی، هدف و اثرات شبکة آبیاری دز، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد، فنّاوری تسطیح اراضی، اعزام به آمریکا، تشکیلات سازمانی شبکه آبیاری دز، روابط کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار، ناکامی نظام بهره‌برداری از شبکة آبیاری، مهنّدس محمّدقلی خدیوی- پنجمین مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، اثرات منفی وزارت نیرو بر سازمان، استفاده از شبکة آبیاری دز، پی‌نوشت‌ها  (ص ۱۴۷- ۱۸۴)؛

- فصل هفتم: کشت و صنعت نیشکر کارون – دعوت به کار: توسعة نیشکر در اراضی دیمچه، برنامه‌ریزی و سازماندهی اجرای طرح، استقرار در اهواز، سایر بخش‌ها و طرح‌های اقماری [کشت و صنعت کارون]، دشواری‌ها و معضلات طرح، آموزش نیروی انسانی در کارون، تأمین نیروی کار از کرة جنوبی، دو خاطره از دو سفر به کرة جنوبی، اهمّیّت و نقش سرمایة انسانی در توسعه، ترویج فرهنگ انتقادپذیری، ابعاد کشت و صنعت کارون، بازدید از کشت و صنعت کارون، بازدید از نیشکرکاری آفریقای جنوبی، مطالعات اجتماعی دیمچه و روستاهای آن، یادداشت دکتر دانش فروغی، بخش‌هایی از مصاحبه‌های کارکنان پروژة کشت و صنعت کارون، پی‌نوشت‌ها (ص ۱۸۵- ۲۴۸)؛

- فصل هشتم: باز در سازمان آب و برق خوزستان: مدیران عامل سازمان آب و برق خوزستان، حیرت از اوضاع سازمان، تشکیلات سازمان آب و برق خوزستان، شروع اصلاحات، دومین دیدار با نخست وزیر، کتاب مشکلات و تنگناها، نتیجة تغییرات، سازمان بازرسی شاهنشاهی، بازدید از شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا، بازدید از شبکة آبیاری دز و افتتاح آن، بازدید از سدّ کارون و افتتاح نیروگاه آن، گشایش کشت و صنعت نیشکر کارون، بازدید از ایستگاه برق ۴۰۰ کیلو وات اهواز، بازدید معاونین دوازده وزارتخانه از خوزستان، مراجعت دیوید لیلینتال، رئیس سازمان عمران درة تنسی آمریکا و مشاور در طرح عمران خوزستان به خوزستان، حضور در کنفرانس جهانی آب، بازدید از تأسیسات برق نیویورک، بازگشت به ایران، تغییر استاندار، کشت و صنعت‌ها و بهره‌برداری از شبکة آبیاری دز، ترک محل خدمت و عزیمت به تهران، دیدار با مهندس بازرگان، دفتر تهران سازمان آب و برق خوزستان، مدیر عامل جدید، پی‌نوشت‌ها (۲۴۹- ۳۱۶)؛

- فصل نهم: دوران پس از انقلاب: بازداشت، بازجویی در وزارت نیرو، دولتمردی که بنکدار شد، رویداد سرنوشت‌ساز، تأسیس شرکت مهندسین مشاور پاپیلا، دیدار با دکتر محمّدتقی بانکی، دیدار با مهندس سیّدحسن طباطبایی، کشت و صنعت نیشکر میان‌آب، معیارهای فنّی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور، مسافرت به آمریکا، کشت و صنعت نیشکر دهخدا، طرح توسعة تعاونی تولید روستایی، مطالعات مهنّدسی رودخانة کارون، طرح سیروان، جمع‌آوری آب‌های غرب کشور، طرح آبرسانی و سدّسازی اربتان، مطالعات آبیاری و زهکشی رودخانة بهمنش، فراغت از کارهای موظّف، پیشنهادها و راه حل‌هایی برای رفع عقب ماندگی ایران، پی‌نوشت‌ها (۳۱۷- ۳۷۰)؛

- اسناد (ص ۳۷۱- ۳۹۶)؛

- احکام، نامه‌ها و تقدیرنامه‌ها (۳۹۷- ۴۱۶)؛

- کارنامه: اطلاعات کتابشناختی ۱۶ جلد کتاب، ۸۲ عنوان مقاله و ۲۶ عنوان رساله از آثار مهندس آل‌یاسین (ص ۴۱۷- ۴۲۴)؛ کتابنامه (۴۲۵- ۴۳۰)؛ نمایه‌ها (ص ۴۳۱- ۴۴۰)؛ عکس‌ها (ص ۴۴۱- ۴۷۸).

این اثر، حاصل مصاحبه ،تحقیق و تدوين وتلاش قابل تحسین و ارزشمند  «سرکار خانم رؤیا محمّدلو» است.

ارگان‌ها، نهادها، پژوهشگران، سازمان‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی جهت تهیّة این اثر و سایر منشورات این سازمان، می‌توانند به ساختمان کتابخانه ملّی ایران مراجعه و یا با شماره ۸۱۶۲۳۳۱۵ تماس حاصل نمایند.

برچسب ها :


اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما