الکافی فی الحدیث مشاهده نسخه

در حال حاضر تنها صفحات ابتدا و انتهای نسخه قابل نمایش است.

از کلینی، محمد (د 328ق/929م)
همان ج 198/1.
آغاز:   الحمدلله المحمود لنعمته، المعبود لقدرته، المطاع فی سلطانه.
1527،   نسخ خوش، ابن سید محمدشاه محمدحسین حسینی مرعشی شوشتری، شنبه 22 محرم 1064ق.«فروع کافی» ست.آغاز: کتاب الطلاق.باب کراهیة طلاق الزوجة. اخبرنا عدة من اصحابنا. انجام: لایری منکر الانکره. تم کتاب الروضة من الکتاب الکافی لابی جعفر... و سلم تسلیما.با نشان مهرهای بسیار در ص 1.تملک 14 صفر 1095 با نشان مهر بیضی (ص 1)، نشان مهر بیضی «المتوکل علی الله الغنی عبده نوروزعلی» (همانجا)، یادداشت «عرض» در ذیحجۀ 1025 (همانجا)، و «عرض» دیگر در 25 ذیقعدۀ 1026 (؟) با نشان مهر ناخوانا (همانجا)، نشان مهر بیضی «عبده محمدعلی» (همانجا)، یادداشت «عرض» در 28 محرم 1116 (همانجا) «عرض» دیگر 19 ع1098/2ق (همانجا)، عرض دیگر 18 ع11022/1؟، «عرض» دیگر 10 صفر 1115 (همانجا)، «عرض» دیگر 24 ج 1117/1(همانجا)، «عرض» دیگر 9 صفر 1112 با نشان مهر بیضی «یافت ابرو... لطف... علی... بهزاد؟» (همانجا).
659ص، 25 ش، 25س، 11/5×22،21×30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251732
1421،   نسخ خوش، محمد حسین فرزند محمد‌شاه حسینی شوشتری، پنچشنبه 19 ع1065/1ق. «اصول کافی» است از متاب عقل تا کتاب عشرت. اغاز: الحمدلله المحمود لنعمته المعبود لقدرته، المطاع فی سلطانه، انجام: فی الظهور التی منها ذکرالله عزوجل، قال اغسلها. تم کتاب العشرة بحمدالله... و یتلوه کتاب الطهارة انشاء‌الله.
مقابله و تصحیح شده، با حاشیه‌هایی در هامش. با وقفنامۀ مورخ ع1289/1ق، که نسخه را در اختیار شیخیان کرمان و تولیت حاج محمدخان گذرده است، با نشان مهری ناخوانا.
635ص، 25 س، 10/5×20، 21×29/5 سم‍، فتو.     شمث‍ 251626
1558،...نسخ‌خوش، علی‌اکبر فرزند محمدمعصوم، انجو، چهارشنبه 7 ع/1072 ق، آغاز در نکاح افتاده: و رواه ابن اعین عن ابی جعفر... انجام در کتاب نکاح: تلک الموطن فکانت ثمانین. هذا آخر کتاب الایمان و النذور و الکفارات. و الحمدلله رب‌العالمین. و الحمدلله والاً و آخر وصلی الله... گر بهم برزده بینی خط من عیبم مکن ـ که مرامحنت ایام بهم بر زده بینی خط من عیبم مکن ـ که مرامحنت ایام بر زده است. یاداشتها و نسخۀ بدل واژه‌ها در کناره‌ها، نشان مهر دایره‌ای بزرگ تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ آقای مرحوم حاج... اعلی مقامه» (ص 730)، دو یادداشت 1210ق، 1219ق (همانجا)، دو بیت سرودۀ عربی به خامۀ محمد 1215 (همانجا).730
ص، 27س، 11× 22،21×30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251763
1450،   نسخ پخته، محمدهادی ب محمدتقی سهروردی مشهور به شولستانی، در شیراز، یکشنبه سلخ ج 1088/2ق. آغاز برابر، همراه با دو «اجازه»: 1. با یادداشت مقابله و اجازۀ روایت با امضای «علی...» که خوانا نیست، ولی از متن اجازه بدست می‌آید که وی از پدرش جعفر بحرانی و او از پدرش زین‌الدین علی بن سلیمان بحرانی و او از شیخ محمد بن شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی اجازه گرفته بوده‌اند، اجازۀ دوم از شیخ محمد بن عبدالنبی بن ملا علی کرمانی، بی‌تاریخ. با فهرست کتاب در آغاز، بانشان مهر کتابخانۀ «ابراهیمی».
616 ص، 25س، 12/5×33، 22×34 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251655
1587،   نسخ‌خوش، سیدعلی بن عبدالباقی بن امیر رضی‌الدین محمد حیبنب ارتیمانی، 8 شعبان 1093ق. «کتاب روضة».آغاز: کتاب الروضة محمد بن یعقوب الکلینی. قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه. انجام: و یعمل بکتاب الله عزوجل و لایری منکراً الا انکره. تم کتاب الروضه من الکافی... با یادداشتهای بسیار در کناره‌ها به نستعلیق شکسته‌آمیز، و در پایان «اجازه» از محمد باقر بن محمدتقی به امیر [...] به سید عبدالباقی (ص310)، چند یادداشت و حدسث و یکی به تاریخ 1222 (ص 1)، تملک ابن مولانا محمد علی زین‌الدین (ص1 و 2)، با نشان مهر بیضی ارزشمند «افوض امری الی الله...» (ص 2)، نشان مهر دایره‌ای درشت تا جدار همیشگی «هو الواقف. وقف کتابخانه...»و نشان مهر بیضی «وقف کتابخانۀ مرحوم... عبدالرضا خان ابراهیمی اعلی الله مقامه» (ص 2) و نشان مهر بیضی «لا اله الا الله الملک الحق المبین...» (ص 3).
310 ص، 21 س، 10×21، 21×30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251812
2197،   نسخ‌ و ثلث خوش، محمدمقیم بن ملک محمد، رجب 1098ق. برای محمد‌شاهپور بن مرحوم فتح‌الله «اصول کافی» است. آغاز: الحمدلله المحمود لنعمته، المعبود لقدرته، المطاع... انجام: عن محمد بن اسحاق بن عماد عن ابی الحسین موسی (ع) فی الطهور التی یذکر فیها ذکرالله عزوجل. قال غسالها. تمت. انجامۀ نویسنده: انا العبد الذلیل الضعیف المحتاج الی الله الغنی ابن ملک محمد مقیم غفر ذنوبهما...، 198. افتادگی‌ها و اصلاح‌ها در کناره‌ها. وقفنامه از شمس النسا دختر آخوند ملا عبدالله به تولیت آخوند ملا محمدباقر (زوج خود) به تاریخ 1360 ق (ص 147). وقفنامۀ دیگر از همو که در اینجا وقف را بر گروه شیخیان کرده (ص 763).
763ص، 23س، 11/5 × 20، 21×300 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 252422
1598،...نسخ‌ و ثلث‌خوش، بی نام و بی‌تاریخ، سدۀ 11 ق. از آغاز کتاب معیشت تا میانۀ کتاب التجمّل، آغاز: بسمله. کتاب المعیشة. باب دخول الصوفیة علی ابی الله (ع). انجام: سید ام الجنة اللحم محمد بن یحیی عن... دو رویۀ 2 و 3 میانۀ سطرها دندان موشی، آغاز کتابها ابرو زر و رنگها (ص 72، 360، 440)، جدولبندی 5—6 راه به زر و رنگها، وقفنامه مورخ ع1289/1ق. وقف بر گروه شیخیان و تولیت محمد‌خان (ص 1).
(ص1-600)، 25 س، 13×25، 21×30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251823
1599،...همان دست، دنبالۀ ش 1598 با همان نشانی‌ها، دارای دنبالۀ کتاب التجمل تا پایان کتاب کفارات از «روضۀ کافی». آغاز (دنبالۀ ش پیشین): محمد بن علی بن الحکم عن بعض اصحابنا. انجام: منکراً الانکره. هذا آخر کتاب الروضة من الکافی و هو آخره، و الحمدالله رب العالمین...، با نشان مهر بیضی، «وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج عبدالرضا ابراهیمی اعلی الله مقاله» (ص 1206)، جدولبندی مانند بالا.
(ص 601-1206)، شمار سطر و اندازه مانند بالا.    شمث‍ 251824
1422،...نسخ‌خوش، بی‌نام نویسنده، سلخ رمضان 1106ق. «اصول کافی» کتاب کفر و ایمان و طاعات و معاصی. آغاز: باب. طینة المومن و الکافر. خ. اخیرنا محمد بن یعقوب قال حدثنی علی بن ابراهیم. انجام: فی غیره لاتقبل. هذا آخر کتاب الایمان و الکفر و الطاعات و المعاصی من کتاب الکافی. و الحمدلله...، با نشان مهر پنج گوشۀ بزرگ محتوی وقفنامه که خوب خوانا نیست، با تملک «ابن مرحوم محمد علی محیی الدین التولمی» و نشان مهر بیضی ناخوانای او.
245 ص، 22 س، 13/5×22/5، 21×30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251627
1557،...نسخ خوش، نعمت‌الله بن محمد مهدی اصطهباناتی، 16 ذیحجۀ 1253 ق، «اصول کافی» ست از آغاز تا کتاب حجة. آغاز برابر، انجام: فقال علیه‌السلام علیه الخمس. کمل الجزء الثانی من کتاب الحجة و یتلوه کتاب الایمان والکفر. والحمداللع رب‌العالمین. و قد فرغت من تسویده یوم الاثین... یادداشتها و نثر و چند بیت به نظم (ص1)، نشان مهر بیضی «وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج عبدالرضا خان ابراهیمی اعلی اللله مقامه» (همانجا). با یادداشت شروع به کتابت عزۀ رمضان 1253 (ص2). وقفنامه وقف کننده محمد نعمت الله بن محمد مهدی اصطهبانی (نویسندۀ نسخه) بر خود سپس فرزندان خود در 1254 با نشان مهر بیضی «نعمت‌الله» (ص 3). برخی یادداشتها بر کناره.
436ص، 20 س، 11×20، 21×30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251762
1625،...نسخ‌ خوب، نعمت‌الله بن محمدمهدی اصفهانی، 7 ع1/ 1254 ق. «اصول کافی» است از کتاب کفر و ایمان تا پایان کتاب عشرة. آغاز: باب طینة المؤمن و الکافر. اخیرنا محمد بن یعقوب. انجام: فما ذکر اللع عزوجل قال اغسلها. تم کتاب العشرة انشاء‌الله. و قد فرغت من تسویدها... نسخه مقابله شده با نشانی «بلغ المقابلة» در کناره ها، وقفنامه از نعمت‌الله بن محمد مهدی اصطهباناتی 1254ق، با نشان مهر بیضی «نعمت‌الله» (ص 1)، پرسشی دربارۀ معنی حدیث «انکم لاتکون صالحین حتی توفوا و لاتوفون حد تصدقوا» که از سید کاظم رشتی شده است (ص 38-39 کناره)، و پرسشی که از شیخ احمد احسایی شده «و بین لی طریقة السلوک و الریاضة و کیفیة تحصیل السعادة و المعرفة» و پاسخ ایشان (ص 424، چلیپا)، یادداشتی از «حیلة المتقین» (ص 425) و حدیث‌‌هایی (ص 426).
426ص، 20س، 11×20، 21×30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251850
1945،...نسخ‌ خوش، بی‌نام نویسندۀ، 1280ق. «فروع کافی» ست از «المعیشة» تا پایان «روضة»  آغاز: بسمله. المعیشة. دخل الصوفیة علی ابی عبدالله (ع) و احتجاجهم علیه فیها ینهون الناس عنه من طلب الرزق. انجام: رجلاً منا اهل البیت یعمل بکتاب الله لایری فیکم منکراً الانکره. تم کتاب الروضة من الکافی لمحمد بن یعقوب الکلینی و هو اخره. و الحمدالله رب‌العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین 1280ق.
افتادگی‌ها و اصلاحات در کناره‌ها آورده شده است. پس از کتاب امر به معروف نزدیک به 5 صفحه افتاده، سربندها به سرخی.
800 ص، 29 س، 13× 23، 21× 30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 252170
1534،...تحریری پخته، نستعلیق‌نما، بی‌تاریخ. کتاب طهارت باب یکم تا حج باب 219. آغاز پس از فهرست تفصیلی (ص 1-19): کتاب الطهارة باب 1. طهور الماء. قال ابوالجعفر محمد بن یعقوب الکلینی (رح) حدثنی علی بن ابراهیم، انجام: باب 119 فصل المقام بالمدینة و الصموم و الاعتکاف عند الاساطین... اذا ذخلت المسجد فان استطعت...، با یادداشتهای بسیار درکناره‌ها و میانۀ سطرها، آغاز فهرست آغازین نسخه افتاده و از باب 10 آغاز می‌شود.
(ص1-500)، 26 ش،13× 26، 21× 30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251739
1535،...همان تحریری پخته، نیز بی‌‌تاریخ، درست دنبالۀ شمارۀ پیشین تا پایان «کتاب‌الرزی و التجمل و المروة» آغاز: ان تقیم ثلاثة ایام، الاربعاء و الخمیس و الجمعة، انجام: کراهت لهذه العلة و لیست هی بحرام. هذا آخر کتاب الزی و التجمل و المروة. و الحمدلله رب‌العالمین (ص 1033)، سپس «کتاب الدواجن» (ص 1033-1040).
با نشان مهر دایره‌ای درشت تاجدار «هو الوقف...» که معمولاً در دیگر نسخه‌ها نیز آمده، و نیز نشان مهر بیضی «وقف کتابخانۀ مرحوم آقا حاج عبدالرضا خان...» که نیز در دیگر نسخه‌ها دیده می‌شود.
ص501-1040، شمار سطرها و اندازه‌ها مانند شمارۀ پیشین.
شمث‍ 251740
1550،...نسخ خوش، بی‌نام، بی‌تاریخ، «فروع کافی» از طهارة تا جهاد است. آغاز: یسمله. ابواب کتاب طهور الماء قال ابوجعفر کحمد بن یعقوب الکلینی رح حدیثنی علی بن ابراهیم به هاشم عن ابیه. انجام: یکون عزیزا و کایکون ذیلاو تم کتاب الجهاد و یتلوه کتاب المعیشة و الحمدلله وحده و صلی الله علی... انجام افتاه و ص 761-780 نونویس، با 7 ابرو زرین در آغاز کتاب طهارة و آغاز حیض، جنایز، صلات، زکات، صوم، حج، جدولبندی 5 راه، با یادداشتهای اصلاحی در کناره‌ها، وقفنامۀ نوشتۀ ع1/1289ق، وقف بر گروه شیخیان، به تولیت محمدخان، با نشان مهر بیضی زیر «فروزنده» (ص 1)، با نشان مهر بیضی «وقف کتابخانۀ مرخوم آقای حاج عبدالرضا خان‌ابراهیمی اعلی الله مقامه» (همانجا). 780ص، 25س، 12/5× 24، 21× 30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251755
1627،...نسخ خوش تحریرآمیز، بی‌نام، و بی‌تاریخ، مجلد یکم و دوم، آغاز برابر، انجام: قال سألت ابا عبدالله (ع) عنبر و غوص اللؤلؤ فقال (ع) علیه الخمس. کمل الجرء الثانی من کتاب الحجة و یتلوه کتاب الایمان و الکفر... یادداشت و چند بیت فارسی در برگ آستری آغاز و ص 574، یادداشت در ص 1، 573، 574، نشان مهر درشت پنج گوش «وقف...» (ص 573). نشانه‌‌های مقابله در کناره‌ها دیده می‌شود، افتادگی‌ها در کناره‌ها دیده می‌شود، افتادگی‌ها در کناره‌ها آورده شده.
574 ص، 18س، 11‌× 19/5، 21× 30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251755
آغاز  بدانکه، بی‌نام و بی‌تاریخ. مجلد «روضۀ کافی» است. آغاز: الحمدلله والصلاة علی عباده الذین اصطفی الله. فهذا کتاب الروضة من کتاب الکافی للشیخ العالم محمد... انجام: و حتی یبعث الله عزوجل لایری فیکم منکراً الا انکره. تم.
قفنامه برای گروه شیخان کرمان نوشتۀ ع1298/1ق. با نشان مهر بیضی کوچک ناخوانا (ص 1) و نشان مهر بیضی درشت «وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج عبدالرضا خان ابراهیمی اعلی الله مقامه» (ص 634). افزودگی‌ها و افتادگی‌ها در کناره آورده شده است.
634 ص، 14س، 7× 14/5، 21× 30 سم‍ ، فتو.    شمث‍ 251979

 

خرید فایل اسکن

اشتراک گذاری:

مشخصات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: