احمد مهدوی دامغانی

احمد مهدوی دامغانی

سطح تحصیلات

دکتری در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، 1342ش

سال و محل تولد

1306 مشهد

زندگی نامه

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی: از 1392 تاکنون (1393)
تدريس عرفان اسلامی در دانشگاه مادريد: از 1353-1354ش
رئيس کانون سردفتران اسناد رسمی: از 1354ش
تدريس در دانشگاه هاروارد و پنسيلوانيا: از 1366ش/1987 تاکنون

تالیفات

الف) کتاب:
چهار مقاله دربارۀ مولی الموالی علی (ع) و داستان ضامن آهو، تهران، اميرکبير، 1385ش؛
رساله دربارۀ خضر عليه‌السلام، تهران، نشر کتاب مرجع، 1386ش؛
مقالاتی در حديث ديگران، تهران، مؤسسه نشر تير، 1383ش؛
(تصحيح) المجدی فی انساب الطالبيين، اثر ابن صوفی، انتشارات کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، 1409ق؛
مقدمه بر: تاريخ جمع قرآن، اثر محمدرضا جلالی نائينی، تهران، نشر نقره، 1365ش؛
مقدمه بر: زن در عرفان و تصوف اسلامی، اثر فريده مهدوی دامغانی، تهران، نشر تير، 1379ش؛
(تصحيح) کشف الحقايق، اثر عزيز نسفی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344ش؛
مقدمه بر: کمدی الهی، اثر دانته، مترجم فريده مهدوی دامغانی، مؤسسۀ نشر نی، 1378ش؛
(تصحيح) نسمة السحر بذکر من تشيع و شعر، اثر يوسف بن يحيی صنعانی، وزارت امور خارجه، 1380ش؛
ب) مقاله:
"مقدمه‌ای در باب اخبار النحويين قاضی سيرافی"، گزارش ميراث، مرداد-آبان 1391، سال 6، شماره 52؛
"يک احتمال: الابنية يا النبئة"، گزارش ميراث، آذر و دی 1387، شماره‌های 27 و 28؛
"معرفی اجمالی دو نسخۀ خطی: شرح اشارات امام فخر رازی- شرح العدة فی اللغة"، نامه بهارستان، پاييز 1387، شماره 13 و14؛
"سهم ايرانيان در ادب صوفيانه عرب در نظم و نثر"، ايران‌نامه، زمستان 1371، شماره 41؛
"مذهب فردوسی"، ايران‌شناسی، بهار 1372، شماره 17؛
"عقايد نظامی در توحيد و صفات باريتعالی"، ايران‌شناسی، پاييز 1370، شماره 11؛
"محاکمه قضايی در زمان قاجاريه"، حافظ، خرداد 1383، شماره 3؛
سلسله مقالات "مآخذ ابيات عربی مرزبان‌نامه"، يغما، از فروردين 1345، شماره 213 تا بهمن 1346، شماره 235؛
"ديوان خازن، گوهری نويافته"، گزارش ميراث، آذر- اسفند 1391، شماره 5 و 6؛
"دربارۀ ترجمۀ فارسی تذکرة السامع و المتکلم"، گزارش ميراث، بهمن و اسفند، 1390، شماره 49؛
”زن در داستان‌های قرآن"، بخارا، مهر و دی 1388، شماره 72 و 73؛
"خاطراتی از محکمه انتظامی سردفتران و دفترياران"، کانون، اسفند 1387، شماره 90؛
"مأخذ ابيات عربی مرزبان نامه"، يغما، از آبان 1344، شماره 208 تا بهمن 1346، شماره 234؛

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

"آشنايی با فلسفه و تکنولوژی غرب نبايد به دور شدن از پيشينۀ فرهنگی نيانجامد"، کيهان فرهنگی، بهمن 1370، شماره 80؛
"ارتباط فرهنگها، زمينه استقلال فرهنگی"، کيهان فرهنگی، شهريور 1363، شماره 6؛

جوایز و افتخارات