بابک فرزانه

بابک فرزانه

سطح تحصیلات

دروس حوزوی مقدمات، ادبیات، منطق؛ دکتری تخصصی در رشتۀ زبان و ادبیات

سال و محل تولد

1343 تهران

زندگی نامه

سید بابک فرزانه پس از پایان تحصیلات دبیرستانی در شهرستان شاهرود به دانشگاه اصفهان رفت و از آن دانشگاه کارشناسی زبان و ادبیات عربی دریافت کرد. تحصیلات خود را ادامه داد و در اسفند 1372 به مدرک دکتری در رشتۀ زبان و ادبیات عربی دست یافت.
از 1373ش کار حرفه‌ای خود را آغاز کرد و در دانشگاههای تهران، الزهرا و آزاد اسلامی به تدریس پرداخت. در اواسط دوران کار حرفه‌ای دانشیار و در 1388ش به مرتبۀ استادی نائل شد. در ژانویۀ 2011م به ‌عنوان همکار پژوهشی به دانشگاه تورنتو رفت و در آنجا تحقیقات خود را در زمینۀ واژه‌شناسی قرآن پی گرفت. در کنار تدریس در دانشگاه همکاری خود را با مرکز دائرة‌‌المعارف ‌بزرگ اسلامی که از 1372ش آغاز شده بود ادامه داد و مقالات متعددی را برای این مرکز نگاشت.

سوابق علمی-اجرایی

:
مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سر دبیر و عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی صحیفه مبین
عضو کمیته گزینش و حمایت از پایان نامه های برتر فرهنگی - قرآنی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
عضو بخش ویرایش و چاپ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
مدیر بخش ادبیات عرب دائرة المعارف بزرگ اسلامی(دبا)
مدیر بخش ادبیات عرب دانشنامه ایران(دانا)
عضو شورای عالی دانشنامه ایران
عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
عضو گروه علمی زبان و ادبیات چهارمین جشنواره بین المللی فارابی
عضو هیأت داوران کتاب فصل و کتاب سال کشور
عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی اضاءات نقدیة
عضو شورای عالی دائرة المعارف بزرگ اسلامی
مدیر گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رییس پژوهشکده ابوریحان بیرونی وابسته به دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی
سابقۀ تدریس: دانشگاههای تهران)دانشکده الهیات)، الزهراء، دانشگاه امام صادق(ع)، آزاد اسلامی، پیام نور
عضو هیأت علمی مدعو در گروه آموزشی مذهب در دانشگاه تورنتو کانادا (2011-2012م)
زمینه های تحقیقاتی: ادبیات و زبان عربی، زبانشناسی(فقه اللغة)، ترجمه، آموزش دستورزبان، بلاغت عربی، فرهنگ نگاری قرآن، متون تخصصی عربی.

تالیفات


الف) کتاب:
1) آیین ترجمه(با همکاری دکتر عنایت الله فاتحی نژاد)، انتشارات محبوب، بهمن 1377ش.
2) در آمدی بر مبانی ترجمه(با همکاری دکتر عنایت الله فاتحی نژاد)، مؤسسه فرهنگی آیه، 1380ش.
3) قرائت و درک مفاهیم متون معاصر(با همکاری دکتر علی صابری)، دانشگاه آزاد اسلامی،1380ش.
4) المحادثة العربیة المعاصرة(با همکاری دکتر فالح الربیعی)، دانشگاه آزاد اسلامی،1382ش.
5) فهرست نسخه های خطی دانشگاه قازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه(، مرکز اسناد و تاریخ دیپلوماسی وزارت امور خارجه- تهران،کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی و گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی – قم،1382ش.
6) ترجمه کتاب A New Arabic Grammar of The Written Language تألیف ج.ا. هیوود و ح.م.نحمد با عنوان دستور نوین زبان عربی، تهران، انتشارات کیمیا اثر،1387ش.
7) مختارات من النصوص المعاصرة و العرفانیة، تهران، نشر شکوفه های دانش، 1387ش.
8) مفردات قرآن، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، 1388-1393ش. ویراست دوم با تجدید نظر:1396ش
9) بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، 1392و 1396ش.

ب) مقاله:
1: مجلات داخلی
(1) "نگاهی به ویژگیهای شعر عرب پیش از اسلام"، ماهنامه سخن اهل دل، 1372 هـ ش .
(2) "مدیحه و مدیحه سرایی"، ماهنامه سخن اهل دل، 1372 هـ ش .
(3) "عهد ترکان" ، ماهنامه سخن اهل دل، 1372 هـ ش .
(4) "نگاهی به تاریخچه دانش صرف و نقد و بررسی کتاب شافیه اثر ابن حاجب" ، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ص 105-114 ، پاییز و زمستان 1381.
(5) "چگونگی استفاده از فرهنگهای ریشه ای در زبان عربی" ، فصلنامه تخصصی نامه الهیات ، س اول ، ش1،زمستان 1382.
(6)" ترجمه فعلهای مضارع در قرآن "، مجله مقالات و بررسیها، دانشکده الهیات دانشگاه تهران،ص103-115، 1383هـ ش .
(7) "دراسة حول غریب القرآن و الحدیث"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش دینی ، شمـ 12، زمستان 1384.
(8) "معانی فعل کاد در قرآن" ، مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین ، شماره 37 ، بهار و تابستان 1385ش.
(9) "زمخشری و کشاف"، مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین، شماره 38، پاییز 1385ش.
(10) "تکامل خط عربی در پرتو صیانت از قرآن" ، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه قرآن و حدیث، سال دوم ،ش 2،تابستان1386ش.
(11)"حروف مقطعه قرآن کریم و رمزهای آن در رسانه"، مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین، شماره 43، پاییز 1387ش.
(12) "ظهور هجو شهرها در دوره سامانی و غزنوی"، با همکاری حسینی محمد شریف، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی، شماره 25 ، دور6، بهار 1389ش، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
(13) "صورجمال در ساختار جمله های مجهول قرآن"، دوفصلنامه علمی پژوهشی صحیفه مبین، شماره47 بهار و تابستان 1389.
(14) "حَصَبُ جَهَنّمَ: بررسی معناشناختی واژه حَصَب در قرآن"، دوفصلنامه علمی پژوهشی صحیفه مبین، شماره 49 بهار و تابستان1390.
(15) "تأملی در کتاب بررسی زبان شناختی روش‌های عالمان اصول در فهم متن"، کتاب ماه دین، سال پانزدهم، شمارۀ 180، مهر 1391.
(16) "استشهاد به حدیث در الکتاب"، سیبویه پژوهی(مجموعه مقالاتی در بارۀ سیبویه و جایگاه علمی او)، تهران خانۀ کتاب، آبان 1391، ص 329-338.
(17) "اسطوره در شعر ادونیس و شاملو"، فصلنامۀ علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال 8، شمارۀ 29، زمستان 1392.
(18) "فرآیندهای واجی در قرآن، مطالعۀ موردی: ابدال" ،دوماهنامۀ جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس،پذیرش شمارۀ3/ج ز/4045،مؤرخ30/3/1397
(19) "اسمهای خاص عربی" ترجمة مقاله ” ARABISGHE EIGENNAMEN“ نوشته اشتفان وایلد، منتشر شده در مجموعۀ زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر آذرتاش آذرنوش، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 1396، صص 243-262.

2: مجلات خارجی
(20) Notes on Some Persian Words in the Works of al- Ğāḥiẓ", Arabica 58(2011) 436-445 "
(21) "A Historical Study of the Strategies in Arabic Teaching Methodology", Romano-Arabica, Vol XIV, P.127-137, university of Bucharest, 2014.

3. Encyclopaedia Islamica
(1) Abd Allah b.Abd al Muttalib", Volume I, Brill, London, 2008"
(2) Abd Allah b.Jahsh",Volume I, Brill , London, 2008"
(3) Abd Allah b.Musa b.Nusayr", Volume I, Brill, London, 2008"
(4) Abd Manaf", Volume I, Brill, London, 2008"
(5) Balāgha", Volume IV, Brill, London, 2013"

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

1. شرکت در سمینار" زبان فارسی و نقد آثار ایران شناسان روسی"، روسیه، دانشگاه سنت پترزبورگ، 7 و 8 آبان 1378ش/ 29 و 30 اکتبر 1999م
2- سمینار شرق شناسی جمهوری تاتارستان، دانشگاه قازان، اکتبر1999م
3- تدریس زبان فارسی در دانشکده خاورشناسی دانشگاه قازان، جمهوری تاتارستان، اکتبر – دسامبر 1999
4- عضو کمیته مشترک فهرست نویسی نسخه های خطی فارسی و عربی کتابخانه دانشگاه دولتی قازان. جمهوری تاتارستان
5. "A Comparative Lexical Analysis of the Firewood of hell(Hasabo jahannama)", Free Linguistics Conference, University of Sydney, Australia, sep 6, 2010.
6." A Historical Study of the Strategies in Arabic Teaching Methodology"INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON RESEARCH IN ISLAMIC AND ARABIC LANGUAGE EDUCATION 2011 (ICERIALE2011)

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: