ژاله آموزگار

ژاله آموزگار

سطح تحصیلات

دکتری زبانهای باستانی ايرانی از دانشگاه سوربن فرانسه

سال و محل تولد

1318 خوی

زندگی نامه

زادهٔ ۱۲ آذر ۱۳۱۸ در خوی، پژوهشگر ایرانی فرهنگ و زبان‌های باستانی است. او دکتری زبان‌های باستانی (به‌طور دقیق‌تر، زبان‌های ایرانی و ادبیات مزدیسنی) از دانشگاه سوربن دارد و بیش از ۳۰ سال در دانشگاه تهران تدریس کرده‌است.
ژاله آموزگار از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ به عنوان پژوهشگر در بنیاد فرهنگ ایران مشغول به کار شد. از سال ۱۳۴۹ به عنوان استادیار در گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران شروع به تدریس کرد و از سال ۱۳۶۲ به عنوان دانشیار و از سال ۱۳۷۳ تاکنون به عنوان استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق اشتغال داشته‌است. او به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، ترکی، پهلوی و اوستایی مسلط است.
او در سال ۱۳۹۵ جوایزی چون لژیون دونور از وزارت فرهنگ فرانسه و جایزه سرو ایرانی (در زمینه میراث فرهنگی) را دریافت کرد.

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی از 1384 تاکنون
استاد دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران از 1372 تاکنون

تالیفات

الف) کتاب:
اسطوره زندگی زردشت (باهمکاری دکتر احمد تفضلی)، کتابسرای بابل، 1370ش؛
تاريخ اساطيری ايران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1374ش؛
زبان پهلوي: ادبيات و دستور آن، (باهمکاری دکتر احمد تفضلی)، انتشارات معين، 1372ش؛
زبان، فرهنگ و اسطوره، مجموعه مقالات، انتشارات معين، 1386ش؛
(ترجمه) ارداويراف نامه ( ارداويرازنامه) متن پهلوی، حرف نويسی، ترجمهء متن پهلوی، واژه‌نامه (به کوشش فيليپ ژينيو)، معين؛ انجمن ايران شناسی فرانسه در ايران، 1382ش؛ (Le livre d'Ardaviraz, Translitteration, Transcription et traduction du' texte pehlevi)
اوستا کتاب مقدس پارسيان، (با همکاری کارل فريدريش گلدنر)، انتشارات اساطير، 1381ش؛
(مؤلف همکار) ايران باستان، اثر ماريژان موله، دانشگاه تهران، 1356ش؛
(مقدمه‌نگار) پزشکی به روايت کتاب سوم دينکرد، اثر نرجس‌بانو صبوری، انتشارات مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1390ش؛
(ويراستار) تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، اثر دکتر احمد تفضلی، انتشارات سخن، 1376ش؛
(ترجمه) تاريخ ادبيات فارسی، اثر ماريا ماتسوخ، امريک، احسان يارشاطر، (ترجمه دکتر آموزگار و احمدرضا قائم‌مقامی)، انتشارات سخن، 1393ش؛ (A History of Persian literature)
(مؤلف همکار) جنبش علمی و فرهنگی ايران در سده ششم ميلادی، مجموعه مؤلفان، نشر مهرداد قدرت ديزجی، 1373-1374ش؛
(مؤلف همکار) دائرة المعارف زن ايرانی، مجموعه مؤلفان، رياست جمهوری، مرکز امور مشارکت زنان؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، بنياد دانشنامه بزرگ فارسی، 1383ش؛
(ترجمه) شناخت اساطير ايران، اثر جان راسل هينلز، (مترجمم همکار دکتر احمد تفضلی)، کتابسرای بابل، تهران نشر چشمه، 1368ش؛ (Persian Mythology)
(تصحيح و ترجمه) کتاب پنجم دينکرد، (با همکاری دکتر احمد تفضلی)، انتشارات معن، 1386ش؛ (Le cinquième livre du Denkard، transcription، tradution et commentaire par Jaleh Amouzgar et Ahmad Tafazzoli، Paris, 2000, Studia Iranica)
(ترجمه) کتيبه‌های هخامنشی، اثر پی‌ير لوکوک، (ترجمه با همکاری نازيلا خلخالی)، نشر و پژوهش فرزان روز، 1382ش؛ (Les Inscriptions de la perse Achemenide)
(مترجم همکار) نمونه‌های نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانه‌ای ايرانيان اثر آرتئر امانوئل کريستن‌سن، مترجم دکتر احمد تفضلی، نشر نو، 1363ش؛ (Les Types du premier Home et du premier Roi dans L'historie Lehendaire des Iraniens)
(مؤلف همکار) خليج فارس، فرهنگ و تمدن (مجموعه مقالات)، به کوشش دکتر محمدباقر وثوقی، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷ش؛
(مؤلف همکار) شناخت هويت زن ايرانی در گستره پيش تاريخ و تاريخ، مجموعه مؤلفان، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، (چاپ چهارم) 1387ش؛
ب) مقاله:
"سنگ‌ نوشه‌های پارس هخامنشی"، نامه فرهنگستان، بهار 1380، شماره 17؛
"نمونه‌هايی از مباحث اسطوره‌ای درکتاب پنجم دينکرد"، کتاب ماه هنر، مهر و آبان 1379، شماره‌های 25 و 26؛
"در بزرگداشت خرد و دانش"، نامه پارسی، سال سوم، پاييز 1377، شماره 3؛
"تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام"، کتاب ماه ادبيات و فلسفه، آبان 1376، شماره 1؛
"تأثير آثار زردشت بر يونان قديم"، هنر و مردم، خرداد 1351، شماره 116؛
"گزارشی از پازند"، مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال بيست و سوم، زمستان 1355، شماره 4؛
"چرخش ويژگيهای قهرمانان در شاهنامه"، آدينه، دی 1368، شماره 40؛
"جامی سيمين از زمان اردشير يکم ساسانی؟"، نامه ايران باستان، سال چهارم، پاييز و زمستان 1383، شماره 2؛
"نمونه‌ای از هنر خواليگری در فرهنگ کهن ايران"، کلک، فروردين و تير 1376، شماره‌های 85 و 86؛
"تاريخ واقعی، تاريخ روايی"، بخارا، بهمن 1379، شماره 16؛
"نوروزنامه: ايزادانی که با سال نو به زمي« باز می‌گردند"، بخارا، فروردين و ارديبهشت 1392، شماره 92؛
"چشمه- دريای چيجست (اروميه) و اسطوره‌های مربوط به آن"، بخارا، مهر و آبان 1390، شماره 93؛
"حماسه‌های رستم و خاندانش"، (مؤلف همکار) کهن نامه ادب پارسی، بهار و تابستان 1389، شماره 1؛
"واژۀ سپنج و کاربرد آن"، بخارا، مهر و دی 1391، شماره 89-90؛
"کتابخانه آشوربانيپال، مرکز اسناد در ميان رودان (بين النهرين)"، بخارا، بهمن و اسفند 1390، شماره 85؛

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها

"خط در اسطوره" (متن سخنرانی در سمينار لوح تا لوح، وزارت ارشاد اسلامی، تهران، تطر 1384)، بخارا، مهر و آبان 1384، شماره 44؛
"سنت شفاهی در ايران باستانن" (متن سخنرانی در نشر فروزان، ارديبهشت 1385)، بخارا، تير و مرداد 1385، شماره 53؛
"دريای پارس از ديرباز" (متن سخنرانی در همايش خليخ فارس، ارديبهشت 1386)، فروردين و ارديبهشت 1388، شماره 70؛
"آيا امپراطوری فراموش شده"، بخارا، مرداد و شهريور 1392، شماره 94؛
"فردوسی، خود شاهنامه شد"، بخارا، مرداد و شهريور 1392، شماره 94؛
(مصاحبه) "زبانهای باستانی و اديانی آسمانی"، بخارا، مهر و آبان 1389، شماره‌‌های 77 و 78؛
"کتيبه‌های هخامنشی و لوکوک"، بخارا، فروردين و ارديبهشت 1388، شماره 70؛
"آوای سنگ‌ها" (متن سخنرانی در همايش پژوهشکده زبان و گويش سازمان ميراث فرهنگی کشور در موزۀ ايران باستان، بهمن 1386)، بخارا، مهر و آبان 1387، شماره 67؛
"يونان و بربرها" (متن سخنرانی در خانه هنرمندان، آبان 85)، بخارا، آذر و دی 1385، شماره 57؛

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: