محمود جعفری دهقی

محمود جعفری دهقی

سطح تحصیلات

دکتری مطالعات زبان‌های باستانی از لندن: 1376ش

سال و محل تولد

1329 خمين

زندگی نامه

سوابق علمی-اجرایی

عضو شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1391 تاکنون (1393)
عضو هيئت علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبيات فارسی دانشگاه تهران
مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایرانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از 1386 تا کنون
مدير بخش ايرانشناسی در دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1391 تاکنون (1393)
مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لندن (School of Oriental and African Studies-SOAS) از1374 تا 1375
مسؤل راه‌اندازی گروه ایران شناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1391

تالیفات

الف) کتاب:
بازشناسی منابع تاريخ ايران باستان، تهران، انتشارات سمت، 1382ش؛
(ويراستار) تاريخ ايران باستان از ورود آرياها تا پايان فرمانروايی هخامنشی، اثر شيرين بيانی، تهران، انتشارات سمت، 1382ش؛
(ويراستار) ذخيرۀ خوارزمشاهی، تهران، فرهنگستان علوم پزشکی، 1383ش؛
جرعه بر خاک، يادنامه مرحوم دکتر ماهيار نوابی، تهران، انتشارات دايرة المعارف بزرگ اسلامی، 1382ش؛
درآمدی بر زبان بلخی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی، 1392ش؛
گزيدۀ اشعار خواجوی کرمانی، شيراز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی، 1370ش؛
ماتيکان يوشت فريان، تهران، انتشارات فروهر، 1365ش؛
مجموعه اشعار، شيراز، انتشارات نويد، 1362ش؛
مقدمه بر درسنامه اوستا اثر هانس رايشلت، انتشارات فارس، 1388ش؛
هخامنشيان در بابل، تهران، انتشارات ققنوس، 1382ش؛
Dadestan i dening, studia islamica, paris, 1998.
English for the students of Archaeology, Tehran, Fars Publication, 2004.
Persian Roses. Tehran, Fars Publication, 2000.
ب) مقاله:
"اسطوره باران سازی"، مجله مطالعات ايرانيک دانشکده ادبيات دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 1382ش، شماره 5؛
"اويم ايوک کهن‌ترين فرهنگ ايرانی"، آيينه ميراث، بهار و تابستان 1391، شماره 50؛
"کتيبه رباطک"، نشريۀ آموزش مهارتهای زبان(Journal of teaching language skills) ، پاييز 1388، دوره اول، شماره 1؛
"تحقُيقات ايران‌شناسی: کتيبه بلخی ايرتم"، نامه فرهنگستان، بهار 1389، شماره 41؛
"آرمانشهر حکيم طوسی در شاهنامه"، پژوهشهای ايران‌شناسی، پاييز و زمستان 1390، شماره 1؛
"واژه‌های گويشی در متون فارسی پزشکی"، آيينه ميراث، پاييز و زمستان 1388، شماره 45؛
"ساخت فعل در زبان بلخی"، پژوهش‌های زبانی، بهار و تابستان 1389، شماره 1؛
"Some Remarks about Dādestān ī Dēnīg", Third European Conference of Iranian Studies, Cambridge, England, 1995;
"A Selection of Zoroastrian Writings in Classical and Modern Persian", SOAS, London, 1998;
“Apostasy in Middle Persian Texts”, Third Biennial Convention on Iranian Studies, Tbilisi, Georgia, 8-10 of June 2007.
“Mavlana & the Philosophy of Ancient Iran”, All India Oriental Conference, India, 2008.
“The Influence of Ancient Iranian Philosophy on the Poems of Rumi”, All-India Oriental Conference, Institute of Sanskrit and Indological Studies, Kurukshetra University, India, 28-30 July 2008.
“Historiography of Iranshahr During the Sasanian Time”, XXV International Conference on Source Studies and Historiography of Asia and Africa, St. Petersburg, 22-24 April 2009;
The Transition of Holy Wisdom in Zoroastrianism, Salamanca, Spain, 2-5 September 2009.

تصحیح و گردآوری

ترجمه ها

سخنرانی ها


"Verb system in South eastern iranian dialects, 6th europesn conference of iranian studies, Vienna, 2007;
" The Role of women in V and VI century Iran as illustrated by Epics of Shahname and Avestan Vendidad", World Congress for Middle Eastern Studies. Barcelona, 2010.
" Historiography of Iranshahr during the Sasanian time", XXV International Conference on source studies and Historiography of Asia and Africa, Saint Petersburg State Univercity, 2009.
" A Poem by Shah Dai-e Shirazi in Shirazi dialect", Iran and the Caucasus, Unity and diversity, Yerevan, Armenia, 2008.
“Translations of the Sanskrit Text of Suka Saptati into Persian”, 13th International Conference on Sanskrit, Scotland, ۲۰۰۶.
"Report on Middle Persian Lexicography in Persian Language, International Conference on Middle Iranian Lexicography, University of Rome, 2001.
“Indo-Persian Relation according to Middle Persian Texts”, International Seminar on Inter Cultural & Inter Religious Dialogue Specially in Buddhism, Hinduism & Islam, Gauhati University, India, 4-6 February 2010.

جوایز و افتخارات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: