پاپ واتیکان تفکر کمونیسم را مورد انتقاد قرار داد

پاپ واتیکان ضمن مورد انتقاد قرار دادن تفکر کمونیسم که تنوع دینی را رد می کند، از حق مومنان در بیان اعتقادات خود در اماکن عمومی با احترام گذاشتن به عقاید دینی دیگران دفاع کرد.

پاپ واتیکان ضمن مورد انتقاد قرار دادن تفکر کمونیسم که تنوع دینی را رد می کند، از حق مومنان در بیان اعتقادات خود در اماکن عمومی با احترام گذاشتن به عقاید دینی دیگران دفاع کرد.
به گزارش پایگاه روزنامه الجدیده، وی در راستای برگزاری جلسه بزرگ پاپ ها در شورای گفت و گوی ادیان واتیکان، تفکر تک دینی را مورد انتقاد قرار داد و از علمای دینی خواست تا در زمینه ایجاد تفاهم واقعی و نه ظاهری تلاش کنند.
وی با اشاره به ترس و وحشت های دینی موجود افزود: متاسفانه در برخی جوامع امروز دین به عاملی بی فایده و خطرناک معرفی شده است و گروهی مسیحیان را به ترک اعتقادات دینی و اخلاقی فرا می خوانند. علاوه بر آن امروز تفکر اشتباهی در میان مردم رایج شده است که به انان می قبولاند که پنهان کردن اعتقادات دینی می تواند زمینه های همزیستی میان آنان را افزایش دهد.
پاپ واتیکان در ادامه با تاکید بر این که آینده بر تنوع و نه تشابه در افکار ساخته خواهد شد از مسیحیان کاتولیک خواست تا به خود شجاعت داده و با احترام به اعتقادات دیگران؛ خود را آن گونه که هستند به سایرین معرفی کنند.
پاپ فرانسیس با اشاره به گفت و گوی مسیحیت با سایر ادیان از قبیل اسلام گفت: گفت و گوی ادیان و تبیلغ مسیحیت دارای حقیقت مختلفی نیستند و هر دو یکدگر را تکمیل می کنند.