چاپ مطلب

بررسی زندگی و آثار وحشی یزدی / نذیر احمد

تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۴/۸ , ۱۱:۴۶

 

ترجمه: لیلا عبدی خجسته

وحشی بافقی از مشهورترین شاعرانِ قرنِ دهمِ هجری است. به ویژه جزوِ شاعرانِ ایرانی است که به هندوستان نیامده است. وحشی از جایگاه والایی برخوردار بود. زنده یاد دکتر نذ یر احمد (2008-1915)  از نسخه شناسان برجسته هندوستانی سال ها پیش در دو مقاله در مجلّۀ «معارف»  (اعظم گَر، هندوستان) درباره وحشی به زبان اردو نوشته بود که در اینجا ترجمه فارسی مقاله آورده شده است. وی با مراجعه به نسخه های خطّی تذکره ها در کتابخانه های هندوستان دربار ة زندگی، زادگاه، تخلّص و شعرهای وحشی این مقالۀ مبسوط را نگاشته بود که در اینجا ترجمۀ آن دو مقاله به فارسی آورده شده است.

 

منبع: «فصلنامه فرهنگ یزد» دوره 1، شماره 2، تابستان 1398

دریافت مقاله

چاپ مطلب