معرفت النفس

جزوۀ درسی است. با سربندهای: مقدمه، پرورش بدن و قوای جسمانی، تقسیمات حالات نفسانی...

جزوۀ درسی است. با سربندهای: مقدمه، پرورش بدن و قوای جسمانی، تقسیمات حالات نفسانی، قوای عاقله، حواس، دریافت و شناخت اشیاء خارجی، تربیت و تکمیل دریافت و شناخت اشیاء، قوۀ حافظه، تتابع تصورات، قوه متخیّله، تجرید، تعمیم، تکلم، منفعله، تمایلات، تمایلات شخصی، تمایلات اجتماعی، عاطفه یا حس مذهبی، قوۀ فعاله، خوی یا سجّیه، اثر بازی در تربیت روحانی. 
آغاز:   یک دوره مختصر معرفة النفس شامل مطالب ذیل است: قوای سه‌گانه روح: (عاقله) (منفعله) (فعّاله). قوۀ عاقله: ادراک احساس و حواس خمسه (حافظه)، تسلسل تصورات (متخیّله)، توجه (تجربه) تعمیم استدلال. قوۀ منفعله: لذت و الم ـ تأثیرات از قبیل جبن و خشم و طریق جلوگیری آن. 

انجام:   اثر بازی در تربیت روحانی: اقسام بازی‌هایی که محصلین به صورت جمعی و... که در ضمن اشتغال به بازی‌های مختلفه طفل فرا می‌گیرد عبارتند از جرأت، جسارت، تهوّر، قانونی بودن، فداکاری، احتیاج به دیگران، حوصله و تدبیر.