مأکول و مشروب

از یوسفی هروی، یوسف بن محمد بن یوسف (د 950ق). در خواص خوراكیها و نوشیدنیها.

از یوسفی هروی، یوسف بن محمد بن یوسف (د 950ق). در خواص خوراكیها و نوشیدنیها. پس از دیباچه ــ كه نسخۀ در دست، آن را ندارد ــ آغاز می‌شود با امساك، تدبیر مأكول و مشروب... در پایان آن آمده: غرض طب دو چیز است... ـ بشنو از «یوسفی» به سمع رضا. 
آغاز (دیباچه):   
زبان را چو در اول این كلام ـ ز حمد و تحیت رساندی به كام 
آغاز:   ز حكمت اگر هیچ داری خبر ـ غم خویش خور، دگر غم نخور تا به لب پر مخور. 
انجام:   حفظ صحت از این یكی باشد ـ دیگری دفع علت مرضا. 
منابع دیگر:   ذریعه 19/23؛ نسخه‌ها 1/592-593 (11 نسخه)؛ مشترك 1/712-714 (24 نسخه)؛ استوری، پزشكی 238؛ مشار، فارسی 2/2597 «رسالۀ مأكول و مشروب منظوم» (1 چاپ)، همانجا 3/3438 «طب یوسفی» 6 چاپ.