لمعات؛ اخلاق عرفانی

از ناشناس. با سربندهای «لمعه، باب و فصل». اخلاق دینی ـ عرفانی و اعتقادات است...

از ناشناس. با سربندهای «لمعه، باب و فصل». اخلاق دینی ـ عرفانی و اعتقادات است: لمعه در بیان دجال، لمعه در بیان فضیلت نماز، لمعه در بیان اختلاف شرایع و مذمت بدعت، لمعۀ پنجم در بیان مال حلال و انفاق كردن، لمعۀ ششم در بیان تجمل و زینت ملبوسات فاخره. برای نشانی: فصل در بیان فضیلت علم و یاد گرفتن و یاد دادن آن. و فضل علما است. بدانكه علم از اشرف سعادات و افضل كمالات است. و آیات و اخبار در فضیلت آن بسیار است (گ 22 ر). 
انجام:   سالكان مسالك جهالت را هدایت فرماید. و ما و ایشان و جمیع مؤمنین را به درجات سعادت فایز گرداند. انه علی كل شیئ قدیر تمت...