قضاء و قدر

از حكیم ركنای كاشانی (د 1066ق/6-1655م).