قبله

بایستی از محمد مؤمن منجم باشد كه 3 رسالۀ كوتاه، برای یادگار در «جُنگ مرتضی قلیخان شاملو» به خامۀ خود نوشته است.

بایستی از محمد مؤمن منجم باشد كه 3 رسالۀ كوتاه، برای یادگار در «جُنگ مرتضی قلیخان شاملو» به خامۀ خود نوشته است: 1. بلندای اشخاص، 2. طریق دانستن ارتفاع به اسطرلاب، 3. قبله. نشان بیشتری ازو به دست نیامد، جز آنكه دانشمند شیعی بوده است و این یكی بخشبندی نشده و آغاز میكند به اینكه حال هر شهری در طول و عرض نسبت به مكه از هشت قسم بیرون نباشد. 
آغاز:   اما معرفت تعیین قبله. پوشیده نماند كه حال هر شهری در طول و عرض نسبت به مكۀ معظمه از هشت قسم بیرون نباشد. اول آنكه طول آن شهر مساوی طول مكه بود و عرض آن بیشتر از عرض مكه باشد. 
انجام:   آنچه بیرون آید ساعات مستوی بود، میانۀ غروب شمس و غروب شفق. والله اعلم. حسب‌الامر بندگان نواب معلی القاب خانی عظیم الشأن... اوایل ربیع‌الاول 1089ق قلمی شد. نمقه العبد الاقل محمد مؤمن منجم.