فقه ناشناخته

با سربندهای نانوشته و برخی «فصل» بی‌شماره: فصل در مناهی در معامله، فصل در عقد بیع، فصل در مبایعۀ حیوانات، فصل در سلف.