فرهاد و شیرین

از وحشی بافقی (د 999 یا 1000ق/1590 یا 1592م).
همان خ 1/185 و نیز خ 2/184.