علم ضمیر؛ علم دم؛ دم

از ناشناسی كه كار خود را ترجمه می‌خواند و می‌گوید: در هندوستان كتاب‌های بسیار دیدم، از جمله در علم ضمیر.

از ناشناسی كه كار خود را ترجمه می‌خواند و می‌گوید: در هندوستان كتاب‌های بسیار دیدم، از جمله در علم ضمیر. و این علم از «كامناك دیو» است. كامك زنی روحانی بود و هندیان روحانیان را «دیو» گویند. سپس به تعریف «دم» می‌پردازد، و فهرست 5 «فصل» را می‌آورد: 1. در عزیمت كارها، 2. در آنچه سئوال كنند، 3. در ضمیر گفتن، 4. در شناختن مرگ در دوستی، 5. معرفت دم. 
آغاز:   حمد و سپاس بی‌قیاس صانعی را كه چندین هزار صنایع و بدایع از كتم عدم در ضمیر وجود آورد... اما بعد، چنین گوید مترجم این كتاب كه در هندوستان... 
انجام:   و بر خصم غالب آید، بالنبی و آله الامجاد.تمت.