الطیر؛ رسالة الطیر

منسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزّالی طوسی (د 505ق).

منسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزّالی طوسی (د 505ق). چلبی آن را از غزالی دانسته (حاجی‌خلیفه 1/877)، بدوی آن را جزو کتابهایی که در انتسابش به غزالی تردید است یاد کرده (مؤلفات غزالی 242). به هر روی جز «رسالة الطیر» ابن سینا (د 427ق) (ذریعه 15/195؛ مهدوی، فهرست مصنفات ابن سینا 177) می‌باشد. و نیز جز «رسالة الطیر؛ داستان مرغان» فارسی، کار برادرش احمد غزالی (د 517 یا 527ق) (نسخه‌ها 2/1157) می‌باشد. 
داستانی ست عرفانی مرموز، از مرغانی که به دنبال شاه خود به سوی عنقای مغرب می‌روند: انسانهایی که با سیر و سلوک به سوی خدای راه می‌پیمایند. 
آغاز:   اجتمعت اصناف الطیور علی اختلاف انواعها و تباین طباعها. و زعمت ان لابد لها من ملک. و اتفقوا ان. 
انجام:   سیماهم فی وجوههم من اثرالسجود. تمت... . 
منابع دیگر:   مشار، عربی 436 «رسالة الطیر» غزالی که نشانی چاپ مصر 1319ق آن را داده.