طب ناشناخته

از ناشناسی که شاید نامش در بخش آغازین دیباچه بوده که افتاده است.

از ناشناسی که شاید نامش در بخش آغازین دیباچه بوده که افتاده است. در 1 «مقدمه» و 23 «باب». مقدمه در احکام ایام سبعه و بیان تولد فرزندان. باب 1. در بیان صفرا و سودا و خون و بلغم، 2. در صداعهای دموی، 3. درد شقیقه و در سرسام، 4. سبات و جنون و صرع و سکته، 5. فالج و اختلاج و رعشه، 6. زکام و نزله و امراض بینی، 7. لب، دندان و دهان، 8. حلق و حناق و سرفه، 9. معده و پیچش شکم و جوع البقر و هیضه، 10. استسقاء و یرقان و سپرز و قولنج، 11. گرده و مثانه، 12. باه و مجامعت، 13. درد پشت و کمر، 14. تب‌ها، 15. بیماری ظاهر اعضا، جوشها، خنازیر، 16. آتشک، 17. امراض چشم، 18. خنازیر، فصد، 19. جراحی، 20. گزیدگی جانوران، 21. زنان، 22. خضاب و آرایش، 23. بیماری اسبان و شتران و دیگر جانوران. 
نسخه‌ای دیگر، گویا از همین کتاب در کتابخانۀ آیت‌الله گلپایگانی قم نگاهداری می‌شود (نک‍ : ج 2/ ص 130).