زبان شناسی

از ناشناس. زبان‌شناسی علمی ست که در آن از چگونگی و ساختمان و تحولات زبان گفتگو می‌شود.

از ناشناس. زبان‌شناسی علمی ست که در آن از چگونگی و ساختمان و تحولات زبان گفتگو می‌شود. 
آغاز:   تعریف و مقدمه. زبان‌شناسی علمی ست که در آن از چگونگی و ساختمان و تحولات زبان گفت‌وگو می‌شود. 
انجام:   دیگر آثار دانمارکی قدیم چند قطعه از قرن هشتم و نهم باقی مانده است.