روضة المحبین؛ ده‌نامه

از ابن عماد خراسانی (د 800ق/1398م).