الحاشیة علی شرح العقاید العضدیة

از شیخ عبدالقادر بن محمدسعید، تختی سنندجی بغدادی (1211-1304ق/1796-1887م)، که فهرست برخی از نگاشته‌هایش در «ابطال اللاتناهی» (نک‍ : هف‍‌ ) آمده است.

از شیخ عبدالقادر بن محمدسعید، تختی سنندجی بغدادی (1211-1304ق/1796-1887م)، که فهرست برخی از نگاشته‌هایش در «ابطال اللاتناهی» (نک‍ : هف‍‌ ) آمده است. «حاشیه»ای است بر «شرح العقاید العضدیة» (نک‍ : هف‍‌ ) از دوانی، که خود شرح «العقاید العضدیة» ایجی می‌باشد.
آغاز:   الحمد لله علی آلاء لایحصیها العد، و الشکر لله علی نعماء لایحیطها الحد... و بعد، یقول افقر... العبد المهاجر عن اوطانه عبدالقادر، لما اعطانی الله تعالی قوة استنباط المعانی... «قوله فان المذکورات» ای فی هذا الکتاب «لیست کذالک» ای مما اجمع علیه بالمعنی المصطلح...
انجام:   ... «ق. قدیضطر الخ» کما فی حال الاکراه، و کما فی المثال... علی مذهب الفلاسفة، کما سبق. هذا آخر ما اردت ایراده فی هذه الاوراق. و الحمد لله و الصلاة علی رسول الله... آمین.
منابع دیگر:   بغدادی، هدیة العارفین 1/605؛ زرکلی، 4/44؛ سرکیس، 2/1291 که هیچیک از این کار او یاد نکرده‌اند.