جواب مسائل ثلاث

3 «مسأله» است به شماره، در پاسخ پرسشهایی كه مرد عزیزی از ایشان كرده است. مسأله 1. طریقت حكماء و حقیقت و بطلان آن، 2. طریقت مجتهدین و اخباریین، 3. حقیقت طریقت صوفیه.

3 «مسأله» است به شماره، در پاسخ پرسشهایی كه مرد عزیزی از ایشان كرده است. مسأله 1. طریقت حكماء و حقیقت و بطلان آن، 2. طریقت مجتهدین و اخباریین، 3. حقیقت طریقت صوفیه.
آغاز:   بسمله. الحمدلله و السلام علی عباده المصطفین. و بعد، چنین گوید احقر عبادالله الغنی محمدباقر بن محمدتقی... كه این دو كلمه‌ای است در جواب سؤال مرد عزیزی كه از این نموده...
انجام:   ... تفكر نمایید در هر باب، حق بر شما ظاهر می‌شود. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. تمام شد.