جَنگ در کردستان

گزارش گونه‌ای است، از جنگ یا شورش سلیمان «مخذول؟»، جز آنكه به روزگار صفویان بوده، و این سه تن دست در كار بوده‌اند.

گزارش گونه‌ای است، از جنگ یا شورش سلیمان «مخذول؟» جز آنكه به روزگار صفویان بوده، و این سه تن دست در كار بوده‌اند: «عالیجاه» حسینخان والی كردستان كه از شهر خرم‌آباد می‌گذرد، مرتضی قلیخان كنگرلو و «عالیجاه» عبدالغفارخان. در پایان نگارنده از پیروزی سپاه دولتی سخن می‌گوید.
آغاز:   خرامان شوی خامۀ گنج ریز ـ به در سفتن الماس را دار تیز... ایزد بی همال و مفضل بی همال كه مقالید...