تخمیس الكواكب الدریة فی مدح خیر البریة؛ تخمیس قصیدة البردة

متن «الكواكب الدریة» (نك‍ : هف‍‌ ) از بوصیری. تخمیس از ناشناس. نسخه از انجام، آنجا كه می‌توانست تخلص سراینده را داشته باشد افتاده است.

متن «الكواكب الدریة» (نك‍ : هف‍‌ ) از بوصیری. تخمیس از ناشناس. نسخه از انجام، آنجا كه می‌توانست تخلص سراینده را داشته باشد افتاده است.
آغاز:   بسمله.
لمــا علمت بطرف منك منسجم
ظننت فیك غرامـاً غیر منسجـم
فقلت قل لی برب البیت و الحرم
امـن تـذكر جیران بـذی سـلم...
منابع دیگر:   حاجی خلیفه، 2/1331-1336 «قصیدة البرده»؛ ذریعه 4/8 «تخمیس البردة» چند تا.