الالفاظ؛ رسالة فی مبحث الالفاظ

از ملانظرعلی طالقانی (1240-1306ق/1825-1889م). نگارندۀ «کلمات القرآن» (نک‍ : هف‍‌ ). گفتگویی ست دربارۀ الفاظ، و مقدمه گونه‌ای برای همان «کلمات القرآن».

از ملانظرعلی طالقانی (1240-1306ق/1825-1889م). نگارندۀ «کلمات القرآن» (نک‍ : هف‍‌ ). گفتگویی ست دربارۀ الفاظ، و مقدمه گونه‌ای برای همان «کلمات القرآن».
آغاز:   بسمله. الاول ما من موجود الاوله خواص و آثار و حکم. و له لسان عقلی منطبق علی امور کثیرة... .
انجام:   ... قوله و یستفتونک فی النساء. الحمدلله رب‌العالمین.
منابع دیگر:   اعلام 3/2526.