اعداد وفق

از ناشناس. در وفق اعداد و خواص غریبۀ آن، بخشبندی نشده، با شمار 3 در 3، 5 در 5، 9 در 9، آغاز می‌شود، تا 43 در 43 را دارد.

از ناشناس. در وفق اعداد و خواص غریبۀ آن، بخشبندی نشده، با شمار 3 در 3، 5 در 5، 9 در 9، آغاز می‌شود، تا 43 در 43 را دارد نسخه‌ای دیگر از این رساله را در کتابخانۀ ملک دیده‌ام. در منابع در دسترس نشانی از نسخۀ دیگر آن به دست نیامد.
آغاز:   بسمله. الحمد لله علی نواله و الصلاة علی محمد و آله و عترته اجمعین. اما بعد، بدانکه حکمای روزگار و مدار دنیا و آخرت بدان قایم است و گذران و قوام جهان را از مواریث.
انجام:   ... احتراق زهره بود لایق‌تر بود... .
منابع دیگر:   فهرستواره 4/4605؛ نسخه‌ها، 1/136؛ ملک 9/46 ش (5)5799.