رفقای قصه گو

از منوچهر سپهری، زندۀ 1328خ.
سرگذشت ده رفیق است که برای پسر پادشاه داستان می‌گویند.

از منوچهر سپهری، زندۀ 1328خ.
سرگذشت ده رفیق است که برای پسر پادشاه داستان می‌گویند.
از این سپهری کارهای زیر در این کتابخانه هست: 1. آثار قلمی نویسندگان، 2. رفقای قصه‌گو، 3. خاطرات، 4. گفتار بزرگان.
آغاز:   شبی از شبها، در یک شهر کوچک دورافتاده‌ای در فرانسه، پنج از شب گذشته، صدای هیاهوی زیاد به گوشم رسید، از خواب بیدار شده... .
انجام:   پس از خداحافظی از قصر بیرون آمده به خانه‌هایشان رفتند. این بود سرگذشت ده رفیق که برای پسر پادشاه داستان می‌گفتند.