مجموعه 4 بخش: 1. منتخب المصایب و الحکایات. 2. وامق و عذرا. 3. درةالتاج؛ دیوان تاج الواعظین. 4. پنج گنج؛ خمسۀ حسینی.

آغاز: آنچه ضیا بخش شب تار ماست

2. آغاز:  آنچه ضیا بخش شب تار ماست