مجموعه 2 کتاب: 1. تدبیر الحوامل. 2. انوار سهیلی.

آغاز: الحمدلله الذی خلق آبائنا

آغاز:  الحمدلله الذی خلق آبائنا
آغاز:  باب اول در اجتناب نمودن از استماع قول ساعی