چاپ مطلب

شیخ ابوسعید میهنی از متقدمان صوفیان ایرانی

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۵/۲۲ , ۱۰:۲۸

 

ادموند بوزوورث – مترجم: علی پیرنیا

در سدۀ چهارم / دهم، تصوف وارد مرحلۀ تازه ای شده بود و تشکیل حلقه های خصوصی انس در محضر پیران یا مشایخ، که پیشوایان روحانی به حساب می آمدند، رونقی داشت. «مریدان» و «شاگردان» در جستجوی کسب فیض از «مرشدها»یی بودند که مراحل عارفانه را طی کرده بودند. بسیاری از این گروه ها یا حلقه ها مرکز ثابتی نداشتند، مریدان همه جا از پی پیران طریقت می رفتند که دائم در راه بودند. این مردان وارسته از راه صدقه و خیرات مردم یا دستمزد کارهایی که خود در طی راه انجام می دادند، روزگار می گذراندند. اما گاه برخی از آنان در جایی ماندگار می شدند که بعدها به صورت صومعه و خانقاهی برای پیروان در می آمد.

معارف 1378 شماره 48

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب