چاپ مطلب

نصرانی و نصارا / مصطفی ذاکری

تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۴/۲۲ , ۱۱:۲۶

 

در قرآن کریم و احادیث شریف نبوی و کتب تاریخ و ملل و نحل اسلامی مسیحیان به نام «نصاری» (که در قرآن نصارا خوانده می شود) نامیده شده اند و نصاری در عربی کلمۀ جمع است که مفرد آن «نصرانیّ» است، اما از لحاظ قواعد جمع ظاهراً نصاری جمع نصران است نه نصرانیّ، چنانکه جمع ندمان (یعنی پشیمان) ندامی است (لسان العرب و قاموس و المخصص ابن سیده)، یعنی طبق قواعد صرف عربی صفتهایی که بر  وزن فعلان است (و مونث آنها فعلی است) جمعشان فعالی ( به ضم فاء یا به فتح فاء) می شود مثل غضبان (خشمگین) و سکران (مست) و عطشان (تشنه) که به ترتیب غضابی، سکاری، و عطاشی می شود ( و یاء آخر آنها الف مقصوره است). بنابراین نصاری نیز باید جمع نصران باشد (مثلاً یعنی یاری کننده). اما نصران به این معنی وصفی در عربی نیامده است و گفته اند که نصران دهی بوده است در شام که نصاری منسوب بدان هستند. ...

معارف، سال 1381، شماره 55

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

 

چاپ مطلب