تحویل سال نو در 145 سال قبل به روایت ناصرالدین شاه

سه ساعت و نیم از شب رفته تحویل حمل شد، امروز که جمعه بود، از صبح هوا ابر و گرفته بود، بسیار تاریک مثل شب .کم کم تگرک ، باران و برف شدید، بعد شلاب ، بعد باد و مه و کولاک، باد شدید، سرمای زیاد، یک معرکه غریبی بود، از صبح الی غروب بارید، چنان هوا سرد بود که نمی شد راه رفت، جمیع کوهها و صحرا را مجددا برف سفید کرد.

 

 

فاطمه قاضیها: تحویل سال نو در 145 سال قبل به روایت ناصرالدین شاه :

شب شنبه ۲ شهر صفر المظفر سنه ۹۱ [۱۲ ]ایت ئیل [۱۲۵۳ خورشیدی]:

سه ساعت و نیم از شب رفته تحویل حمل شد، امروز که جمعه بود، از صبح هوا ابر و گرفته بود، بسیار تاریک مثل شب .کم کم تگرک ، باران و برف شدید، بعد شلاب ، بعد باد و مه و کولاک، باد شدید، سرمای زیاد، یک معرکه غریبی بود، از صبح الی غروب بارید، چنان هوا سرد بود که نمی شد راه رفت، جمیع کوهها و صحرا را مجددا برف سفید کرد.

من بیرون اطاق عاج بودم، سرایدار باشی و غیره اسباب تحویل و غیره را می آورند اطاق عاج بچینند. امین الملک ، عرفانچی، حکیم الممالک و غیره و غیره بودند، بعضی کاغذها و غیره می خواندم. حکیم الممالک برات زیادی و احکام زیاد داشت ، صحه گذاشتم ، نمی دانستم چکنم.با وجود باد و باران و سرما برخاسته رفتم خلوت عکاسخانه که زنها بودند، بعد رفتم اندرون . شب شام خورده ، رخت آوردند، سرداری الماس و غیره. الی رسیدن وقت تحویل نشستیم. باشی غلام بچه،کورد[؟] مردک و غیره بودند، نقل می گفتند. بعد وقت شد،رخت پوشیده ،شمشیر بسته ، جقه گذاشته رفتم بیرون. هوا باز می بارید، باد سرد بسیار بسیار سردی می آمد، کولاک غریبی بود، رفتم اطاق عاج، مجلس مزّین خوبی بود.، همه وزرا ، شاهزادگان ، امرا و غیره بودند.

در بین تحویل حاجی نصرالله میرزا، پسر سیف الله میرزا از مشهد مقدس از جانب میرزا سعید خان متولی باشی به چاپاری ۹ روزه رسیده بود، آمد فرمان حضرت امام ضامن ثامن علیه السلام را آورد، با خلعت آفتاب طلعت آن حضرت که سرداری ترمه گلی بود ، عریضه را امین الملک آورد ، بسیار بسیار خوشحال شده ، به فال میمون گرفتم .حاجی سیف الدوله پسر فتحعلی شاه هم که متولی باشی سابق بود ، دیروز آمده بود، او هم در تحویل بود . اشخاص پارساله الحمدلله همه بودند در تحویل ، منشی الممالک،عضدالملک ، نظام العلما، اعمال معمول را از دادن شاهی و دعا بعمل آوردند.پسر نایب ال..قزوینی خطبه خواند. منجم باشی و نجم الملک ، میرزا عبدالغفار منجم و مهندس مدرسه است . او عرض کرد ، مستوفی الممالک ، مشیرالدوله و غیره و غیره همه بودند.علما ،آقا سید صادق امام جمعه، صدرالعلما، حاجی شیخ محمد، حاجی آقا محمد، شیخ محمد برادر شیخ عبدالحسین و غیره و غیره و غیره . بعد شاهی اشرفی به همه داده شد.رفتند، ما هم بر خاسته امدیم اندرون.رفتم خانه انیس الدوله  بعد آمدیم خوابیدیم.

الحمدلله تعالی علی کل حال و اوقات .

روز شنبه هم در تالار حوض بلور سلام شد. باد بسیار سردی می آمد ، ابر بود ، بسیار سرد بود . سفرای خارجه حضور آمدند.

منبع : آرشیو اسناد ِسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اسناد منتشر نشده بیوتات سلطنتی.

منبع: حلقه کاتبان - قاجاریه