چاپ مطلب

مکتب اجتهادی آخوند خراسانی

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ , ۱۲:۵۰

 

 

اثر حاضر به تحولات اجتهاد شیعی در قرن معاصر اختصاص دارد، یعنی قرنی که عوامل تحول در آن بسیار زیاد بوده است. قرنی که زندگی انسانها گویی نه با تحول تدریجی، بلکه با جهش‌های پر شتاب متحول شده و از سنت رو به مدرنیته نهاده است. صنعت و تکنولوژی مستقیماً با زندگی روزمرة‌ بشری روبه‌رو شده و علم شریعت برای پاسخگویی در چالش قرار گرفته است. اکثر مقالات این کتاب قبلاً در مجله «تحقیقات حقوقی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی» منتشر شده و اینک با ویرایش جدید در ا ین مجموعه به چاپ رسیده است. این کتاب از نه گفتار زیر تشکیل شده است: سیر تاریخی اجتهاد شیعی، مکتبها، حوزه‌ها و روشها، عوامل مؤثر در تحول اجتهاد شیعی، اجتهاد صناعت محمد خراسانی، دیدگاه‌ها، اجتهاد بر محور عدالت، نقش اصل عدالت در اجتهاد شیعی و توسعه حقوق بشر، جایگاه اصلی کرامت انسانی در اجتهاد شیعی، اصل عدم ولایت و مستثنیات آن از نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی، اجتهاد مستمر شیعی در رویارویی با مسائل عصر حاضر.در پایان کتاب فهرست منابع، نمایه اشخاص، نمایه آیات، نمایه احادیث و نمایه اشعار آمده است.

دکتر سید مصطفی محقق‌داماد

مرکز نشر علوم اسلامی

چاپ اول: ۱۳۹۷

۳۸۴ص‌ـ ۵۰هزار تومان

منبع: روزنامه اطلاعات

 

چاپ مطلب