چاپ مطلب

شماری از مشروطه‌خواهان دستگیرشده در باغ شاه با غل‌وزنجیر بر دستان و گردن‌ها

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۴/۴ , ۱۰:۵۲

 

شماری از مشروطه‌خواهان دستگیرشده در باغ شاه با غل‌وزنجیر بر دستان و گردن‌ها

میرزا ابراهیم تبریزی، نماینده مجلس

سید عبدالله بهبهانی، مجتهد و از سران جنبش

سید محمد طباطبائی، مجتهد و از سران جنبش

ابوالحسن پیرنیا، نماینده مجلس

محمدتقی بنکدار، نماینده مجلس و بازاری

شیخ احمد روح‌القدس، روزنامه‌نگار

میرزا نصرالله ملک‌المتکلمین، نماینده مجلس

جهانگیرخان صور اسرافیل، نماینده مجلس

میرزا صادق‌خان مستشارالدوله، نماینده مجلس

سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی، نماینده مجلس

میرزا اسماعیل‌خان ممتازالدوله، نماینده مجلس

ابراهیم حکیمی، نماینده مجلس

میرزا محمدعلی‌خان طهرانی، روزنامه‌نگار

حسینقلی‌خان نواب، نماینده مجلس

محمدناصر صفا، نقاش

سیدعبدالرحیم خلخالی، روزنامه‌نگار

علی‌اکبر دهخدا، روزنامه‌نگار

یحیی میرزا اسکندری، شاه‌زاده مشروطه‌خواه

قاسم‌خان صور اسرافیل، روزنامه‌نگار

سیدحسن تقی‌زاده، نماینده مجلس

چاپ مطلب