چاپ مطلب

تصاویری از به توپ بستن مجلس شورای ملی به دستور محمدعلی شاه

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۴/۴ , ۱۰:۴۸

در روز ۲ تیر ۱۲۸۷ ساختمان مجلس شورای ملی توسط قزاقان مسلح روس به فرماندهی کلنل لیاخوف با توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسیب دید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ مطلب