چاپ مطلب

سیر خط در فرامین و احکام تاریخی / علیرضا کوچکی

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۵/۱ , ۱۳:۴۲

 

تاریخچۀ خط در اسناد تاریخی از تاریخچۀ خط و خوشنویسی جدا نیست و اسناد تاریخی منابع یا ارزشی جهت تحقیق و پژوهش در مورد سیر خط و خوشنویسی و شیوه های ان در گذشته محسوب می شود. چه نویسندگان این اسناد، بخصوص فرامین و احکام از میان بزرگترین و مبرزترین خطاطان برگزیده می شدند. این خوشنویسان با شهرت کاتبی در دستگاه اداری و دیوانی به شغل دبیری و منشی گری اشتغال داشتند و آنچه امروز در این اسناد به صورت خطوطی چشم نواز و زیبا نمایان است، حاصل عمر پربار این هنرمندان است. در این مقاله تغییر و تحولات خط در اسناد تاریخی به خصوص فرامین و احکام بررسی خواهد شد.

گنجینه اسناد، دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379

 

دریافت مقاله

چاپ مطلب