چاپ مطلب

روش دکتر معین در تصحیح متون فارسی / سید محمد حسینی

تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۴/۱۳ , ۱۲:۱۲

 

چکیده: روش تصحیح متون فارسی و چاپ نسخه هایی پالوده و نزدیک به متن اصلی در ایران مدیون کوشش ها و تیزبینی کسانی چون علامه دهخدا، علامه قزوینی و دکتر محمد معین است. از آنجا که اصل  روش تصحیح بر پایه ی دقت  علمی و امانتداری نهاده شده است، در این مقاله سعی شده فعالیت ها و آثار تصحیحی استاد معین با استناد به منابع و مآخذ برای اهل تحقیق و دانش دوستان به خصوص دانشجویان ادبیات فارسی معرفی شود، لذا سعی شدبا استناد به وصیت نیما یوشیج که خود، اصولاً در سنخ دیگری از اندیشه ی شاعرانه و بیان شاعرانه فعالیت داشت و نیز اعتماد او به صداقت علمی و امانت داری استاد معین، باب این مقاله گشوده شود. که این، خود نکته ای در خور توجه است.

زبان و ادب پارسی (زبان و ادب سابق)، پاییز 1379، شماره 13

 

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

چاپ مطلب