دائرة المعارف بزرگ اسلامی - ( بوسنه سرای -پوریای ولی)


البیان و التبیین*
بئر معونه جمال موسوی,
بئر میمون محمد حسین اشرف,
بئرالسبع لیلا رضایی,
به آفرید علی بهرامیان,
به اردشیر محسن احمدی,
بهاء ولد*
بهاءالدولۀ حسینی نوربخش فریبا پات,
بهاءالدولۀ دیلمی*
بهاءالدین باجن مرجان افشاریان,
بهاءالدین بغدادی حمید رضا شایگان فر,
بهاءالدین بن حنا جمال موسوی,
بهاءالدین جوینی سید علی آل داوود,
بهاءالدین زهیر خلیل پروینی,
بهاءالدین زکریای ملتانی غلامعلی آریا,
بهاءالدین سام*
بهاءالدین سلطان ولد لیلا رحیمی بهمنی,
بهاءالدین عاملی*
بهاءالدین متو مرجان افشاریان,
بهاءالدین مرغینانی ملیحه مهدوی,
بهاءالدین نقشبند محمد کریمی زنجانی اصل,
بهاءالدین ولد پروانه محمدی,
بهائیت بخش تاریخ,
بهادر مصطفی موسوی,
بهادر شاه گجراتی هدی سید حسین زاده,
بهادر نظام شاه*
بهادرشاه گورکانی هدی سید حسین زاده,مجید سمیعی,
بهار علی میرانصاری,
بهار محسن سلیمانی,
بهار هدی سید حسین زاده,
بهار اصفهانی علی میرانصاری,
بهار خسرو*
بهار دانش*
بهار شیروانی لیلا پژوهنده,
بهار عجم مرجان افشاریان,
بهار، احمد علی میرانصاری,
بهار، محمد تقی احمد سمیعی,
بهارستان فریبا افتخار,
بهارستان علی میرانصاری,
بهارستان فرامرز پارسی,
بهارلو سیمین محقق,
بهاروند سکندر امان الهی بهاروند,
بهاری، گویشها حسن رضایی باغ بیدی,
بهاریه اصغر دادبه,
بهاسا بهروز محمودی بختیاری,
بهاولپور پرویز امین,
بهبهان محسن احمدی,
بهبهانی، احمد*
بهبهانی، سیدعبدالله حسن یوسفی اشکوری,
بهبودی رحیم رئیس نیا,
بهتایی*
بهتنده پرویز امین,
بهتویی*
بهجةالروح هومان اسعدی,
بهداروند معصومه ابراهیمی,
بهدینان کتایون مزداپور,
بهراء پروین قدسی زاد,
بهرام بخش تاریخ,پروین قدسی زاد,
بهرام بن مردان شاه ابوالفضل خطیبی,
بهرام پژدو ملیحه مهدوی,
بهرام چوبین روزبه زرین کوب,
بهرام سقای بخاری محمد ناصر,
بهرام شاه بن فرخ شاه ایران ناز کاشیان,
بهرام شاه بن مسعود*
بهرام شاه غزنوی مهدی کیوانی,
بهرام گور روزبه زرین کوب,
بهرام میرزای صفوی یدالله غلامی,
بهرام*
بهرامی فاطمه کریمی,
بهرامی سرخسی لیلا پژوهنده,
بهرتپور پرویز امین,
بهرنگی هرمز رحیمیان,
بهره فرهاد دفتری,
بهروچ لیلا رضایی,
بهروزخان علی کرم همدانی,
بهزاد، حسین فریبا افتخار,
بهزاد، کمال الدین معصومه فرهاد,
بهشت احمد پاکتچی,فاطمه لاجوردی,شهرام خداوردیان,مهبانو علیزاده,رضا عباسی,
بهشتی رحیم رئیس نیا,
بهشمیه*
بهشهر شیوا جعفری,
بهقباد محسن احمدی,
بهگوان داس هندی مرجان افشاریان,
بهلول پیرایه یغمایی,
بهلول آذرتاش آذرنوش,
بُهلول محسن احمدی,
بهلول لودی مجید سمیعی,
بهمئی علی بلوکباشی,
بهمن عسکر بهرامی,
بهمن جادویه صادق سجادی,
بهمن شاه هدی سید حسین زاده,
بهمن میرزا لیلا پژوهنده,
بهمن نامه*
بهمن*
بهمنشیر علیرضا ارژنگ,
بهمنگان معصومه ابراهیمی,
بهمنیار علی میرانصاری,
بهمنیار بن مرزبان مرتضی قرائی گرکانی,
بهمنیان مجید سمیعی,
بهنسا بهزاد لاهوتی,
بهوپال پرویز امین,
بهوتی علی تولایی,
بوئین زهرا آزاده شیرازی نژاد,
بوسنه سرای*
بوسنی و هرزگوین اصغر دادبه,مهدی کیوانی,فاطمه لاجوردی,علی کرم همدانی,نهاد چامجیچ,صباح الدین شاریچ,یاسمین هالبیچ,فؤاد حاجی محمد اویچ,
بوسنیایی، زبان الویر موسیچ,
بوشنجی*
بوشهر عبدالکریم مشایخی,
بوصیر محمد حسین اشرف,
بوصیری حامد صدقی,
بوطیقا محمد جواد انواری,
بوقا عبدالکریم مشایخی,
بوقیر*
بوگرا لیلا رضایی,
بولاق محمدرضا ناجی,
بولاق، مطبعه عبدالحسین آذرنگ,
بومسلم رازی کیانوش صدیق,
بون*
بونت ستار عودی,
بونصر فارسی*
بونی، ابوالعباس احمد بن علی محمدحسین احمدی,
بونی، ابوالعباس احمد بن قاسم فرهنگ مهروش,
بوکان کریم شریعت,
بویب، جنگ روزبه زرین کوب,
بویر احمد علیرضا ارژنگ,
بویر احمدی علی بلوکباشی,
بویطی علی تولایی,
بویهیان*
بی بی مریم میر فخرایی,
بی بی خانم لیزا گلمبک,
بی بی شهربانو مهبانو علیزاده,
بی بی منجمه*
بی خبر بلگرامی مرجان افشاریان,
بیابانک*
بیابانکی*
بیات مصطفی موسوی,
بیات اصفهان حسین میثمی,
بیات ترک منصوره ثابت زاده,
بیات کرد حسین میثمی,
بیارجمند نوشین صاحب,
بیاسه محمدرضا ناجی,
بیاسی نرگس قندیل زاده,
بیاض مریم مجیدی,
بیاضی زاده علی اکبر دیانت,
بیاضی، ابوجعفر مریم صادقی,
بیاضی، زین الدین محمد کاظم علوی,
بیان اصغر دادبه,بابک فرزانه,
بیان الادیان*
بیان بن سمعان تمیمی نهدی مسعود حبیبی مظاهری,
بیانه محمدرضا ناجی,
بیانی، ابومحمد فرهنگ مهروش,
بیانی، خواجه شهاب الدین*
بیانی، مصطفی جلال خسروشاهی,
بیانی، مهدی فاطمه کریمی,
بیانیه*
بیبرس سید محمد سیدی,
بیبرس مصطفی موسوی,
بیبرس بندقداری مسعود حبیبی مظاهری,
بیبرس منصوری مصطفی موسوی,
بیت حمید رضا شایگان فر,
بیت الارقم*
بیت الحکمه یونس کرامتی,
بیت العتیق*
بیت الله الحرام*
بیت المال صادق سجادی,
بیت المعمور فرامرز حاج منوچهری,
بیت المقدس صادق سجادی,عباس سعیدی,عسکر بهرامی,احمد پاکتچی,فرامرز حاج منوچهری,فاطمه لاجوردی,الگ گرابار,
بیت جبریل*
بیت جبرین عباس سعیدی,
بیت لحم عباس سعیدی,
بیت*
بیتوشی رضوان مساح,
بیتیکچی مصطفی موسوی,
بیجاپور پرویز امین,
بیجار کریم شریعت,
بیجان*
بیجانگر*
بیحان ستار عودی,
بیدآبادی مرتضی قرائی گرکانی,
بیدار علی میرانصاری,
بیداری اسلامی علی اکبر ولایتی,
بیدپای*
بیدر مجید سمیعی,
بیدگلی*
بیدل یدالله جلالی پندری,
بیدل شیرازی لیلا پژوهنده,
بیدوازی*
بیذق رضا ناظمیان,
بیرام پاشا علی اکبر دیانت,
بیرام ولی*
بیرامیه توفیق هاشم پور سبحانی,
بیرانوند سکندر امان الهی بهاروند,
بیرجند محمدحسن گنجی,
بیرجندی محمد علی مولوی,
بیرجندی بهروز محمودی بختیاری,
بیرق*
بیرقدار علی اکبر دیانت,
بیره محمدرضا ناجی,
بیره جک علی اکبر دیانت,
بیروت ستار عودی,
بیرونی یونس کرامتی,
بیزانتیون*
بیزانس*
بیزره*
بیژن و منیژه ابوالفضل خطیبی,
بیسائو*
بیسان لیلا رضایی,
بیستگانی حسن حسین زادۀ شانه چی,
بیستون علی کرم همدانی,علی موسوی,
بیستون*
بیشاپور علی کرم همدانی,علی موسوی,
بیشکک عنایت الله رضا,
بیض، ایام فرهنگ مهروش,
بیضا محمد باقر وثوقی,
بیضاوی فرامرز حاج منوچهری,
بیطار ناصری*
بیطره*
بیع علی تولایی,احمد باقری,
بیعانه علی تولایی,
بیعت احمد رضوانی,
بیعت رضوان*
بیعت شجره*
بیغمی حمید رضا شایگان فر,
بیگ*
بیگدلی مریم صادقی,
بیگلربیگی مصطفی موسوی,
بیگم*
بیلقان محسن احمدی,
بیلقانی*
بیله سوار محسن سلیمانی,
بیلک قبچاقی محمد حسین احمدی,
بیلیتن پرویز امین,
بیمارستان صادق سجادی,یدالله غلامی,
بیمه*
بین الطلوعین فرهنگ مهروش,
بین النهرین عنایت الله رضا,
بینالود محسن سلیمانی,
بینش کشمیری صغری دودانگه,
بینه محمد علی علوی,
بینه مهدی غفاری,
بیه پس*
بیه پیش*
بیهار*
بیهس بن صهیب هادی نظری منظم,
بیهسیه*
بیهق علی کرم همدانی,
بیهقی، ابوالحسن یوسف هادی,
بیهقی، ابوالفضل احمد سمیعی,
بیهقی، ابوبکر احمد پاکتچی,
بیهقی، ابوجعفر هادی عالم زاده,
بیهقی،ابراهیم آذرتاش آذرنوش,
بیوتات ابوالفضل خطیبی,
بیوتات سلطنتی سید علی آل داوود,
بیومی*
بیومیه لیلا رحیمی بهمنی,
بیکند عنایت الله رضا,
بیکندی، ابوجعفر الهه هادیان رستانی,
بیکندی، ابوعبدالله فرامرز حاج منوچهری,
پ فرهاد طاهری,
پاپوس یونس کرامتی,
پاپی علی کرم همدانی,
پاپی معصومه ابراهیمی,
پاپیروس یونس کرامتی,
پاتنجل*
پادزهر یونس کرامتی,
پادشاه خاتون صغری دودانگه,
پادشاه نامه*
پادنگ*
پادوسپانان*
پاراب*
پاراچنار غلامرضا استیفاء قمی,
پارتی حسن رضایی باغ بیدی,
پارس آباد شیوا جعفری,
پارسا*
پارسائیه*
پارسیان عسکر بهرامی,
پارغر علی کرم همدانی,
پاریاب*
پازواری*
پازوکی علی پازوکی,
پاسا رویتز پرویز امین,
پاسارگاد علی موسوی,
پاسبان اوغلو علی اکبر دیانت,
پاسه پرویز امین,
پاشا علی اکبر دیانت,
پاشالیق*
پاگشا علی بلوکباشی,
پالرمو مهدی کیوانی,
پالمبانگ فریبا پات,
پالمبانی فاطمه لاجوردی,
پالمیرا*
پالنپور پرویز امین,
پامپلونا محمدرضا ناجی,
پامیر عنایت الله رضا,
پامیری حسن رضایی باغ بیدی,
پان ترکیسم عنایت الله رضا,
پان تورانیسم عنایت الله رضا,
پاندوا پرویز امین,
پانی پت هدی سید حسین زاده,
پانی پتی، ثناءالله محسن خالقی,
پانی پتی، محمد سمانه تولیتی,
پاوه محسن احمدی,
پاکدشت شیوا جعفری,
پاکستان پرویز امین,تهمینه بهمنش,عارف نوشاهی,حفیط الرحمان چودهری,
پای ین - هو*
پاییزی نسوی مریم مجیدی,
پترونه خلیل منوچهر پزشک,
پترووارادین*
پتنه هدی سید حسین زاده,
پتنی پرویز امین,
پته پرویز امین,
پته دوزی*
پچنگها عنایت الله رضا,
پچوی وهاب ولی,
پچوی منوچهر پزشک,
پدر سالاری*
پراچی حسن رضایی باغ بیدی,
پرت سعید عزت ملا ابراهیمی,
پرت سودان بهزاد لاهوتی,
پرتو اصفهانی مریم امید علی,
پرتوی شیرازی طاهره اسماعیل زاده,
پرچم رحیم رئیس نیا,
پرچم سید محمد سیدی,
پرچین کاری فریبا افتخار,
پرده تقی بینش,هومان اسعدی,
پرده خوانی مریم میر فخرایی,
پرده داری منوچهر پزشک,
پرسه*
پرگا*
پرگنه مهدی کیوانی,
پرلاک فرامرز حاج منوچهری,
پروان محسن احمدی,
پروانه*
پروانه، خاندان علی اکبر دیانت,
پرورش علی میرانصاری,
پروین اعتصامی اصغر دادبه,علی میرانصاری,
پروین*
پرک پرویز امین,
پرکلس نصرالله پورجوادی,
پری معصومه ابراهیمی,
پری خان خانم محسن احمدی,
پری خوانی علی بلوکباشی,
پریزاد، مدرسه محمد مرتضایی,
پریزرن وهاب ولی,
پریشان محسن احمدی,
پریشان لر عبدالمحمد روح بخشان,
پریشان*
پریشتینا مهدی کیوانی,
پریلپ وهاب ولی,
پریم پرویز امین,
پریم شیوا جعفری,
پزشکی اسلامی علی بلوکباشی,یونس کرامتی,
پزودی، ابوالحسن احمد پاکتچی,
پزودی، ابوالیسر ناصر گذشته,
پست*
پسیان رضا آذری شهرضایی,
پسیخانی*
پشاپویه علی کرم همدانی,
پشتو بهروز محمودی بختیاری,
پشتو، ادبیات عبدالغفور روان فرهادی,
پشتون*
پشتکوه محسن احمدی,
پشنگ لر*
پغمان*
پل ولفرام کلایس,
پل دختر شیوا جعفری,
پل سفید علی کرم همدانی,
پل صراط*
پلدشت کریم شریعت,
پلونه پرویز امین,
پلیس جنوب رضا آذری شهرضایی,
پلینی محمد علی مولوی,
پماک احمد پاکتچی,
پمبا پرویز امین,
پنانگ پرویز امین,
پنج پیر*
پنج تن*
پنج رود*
پنج گنج*
پنجاب پرویز امین,
پنجابی حسن رضایی باغ بیدی,
پنجابی، ادبیات بخش ادیان و فرق,
پنجده محمد تقی مختاری,
پنجدیهی فریبا پات,
پنجشیر محسن احمدی,
پنجه علی بلوکباشی,
پنجۀ دزدیده*
پنجۀ مریم علی بلوکباشی,
پنجیکنت عنایت الله رضا,
پنچتنترا*
پندنامه ملیحه مهدوی,
پنگان معصومه ابراهیمی,
پواتیه، جنگ*
پوپ ناصر نوروز زاده چگینی,
پوچکان*
پور خطیب گنجه ای نسیم عظیمی پور,
پورتونوو پرویز امین,
پورداود اصغر دادبه,ملیحه مهدوی,
پوریای ولی حسین لاشیء,
پوریهای جامی مریم مجیدی,
پکتیا امیر حسین مرادخانی,

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما