العوالم؛ عوالم العلوم و المعارف و الاحوال؛ جامع العلوم و المعارف

العوالم؛ عوالم العلوم و المعارف و الاحوال؛ جامع العلوم و المعارف مشاهده نسخه

در حال حاضر تنها صفحات ابتدا و انتهای نسخه قابل نمایش است.

از شیخ عبدالله فرزند نورالله بحرانی، شاگرد ملا محمدباقر مجلسی (د 1110ق/ 1698م). که نام کتاب در نسخه‌ها به چند گونه آمده است. به نوشتۀ «ذریعه 356/15» شمار مجلدهای آن بر «بحارالانوار» فزونی دارد. در مقدمۀ آن (نک‍ : زیر) آمده است که کتاب در صد مجلد است؛ پنجاه در اصول و پنجاه در فروع. نمایۀ این صد مجلد همین جا آمده است. ولی در پیشبردکار، در بخشبندی دگرگونی‌ها یافته است:
کتاب 1. مقدمه، 2. العقل و جهل، 3. العلم، 4. اثبات صانع، 5. توحید، 6. عدل، 7. نبوت، 8. قصص انبیا، 9. پیامبر (در 10 جزء)، 10. غصب خلافت، 11. حضرت فاطمه (ع)، 12. امامت، 13. سه خلیفه، 14. چهار تن: طلحه، زبیر، معاویه و عمر عاص، 15. حضرت علی، 16. حضرت حسن، 17. حضرت حسین، 18. حضرت زین‌العابدین، 20. حضرت جعفر صادق، 25. حضرت عسکری، 26. حضرت حجت، 27. عالم مطلق، 28. عالم علوی لوح و قلم، 29. نجوم، 30. احوال فرشتگان، 31. عالم سفلی (عناصر)، 32. احوال جمادات و معادن، 33. نباتات، 34. حیوان، 35. جن و شیاطین، 36. انسان، نفس و روح، 37. پزشکی، 40. ساعت، 42. ایمان و کفر، 43. مکارم اخلاق، 45. گناهان، 50. العشرة، 51 به بعد طهارت و دیگر بابهای فقهی... و می‌رسد به 95. مواریث، 96. حدود، 97. جنایات و قصایص، 98. دیات، 99. بعضی احوال رجال، 100. اجازات.
بعضی از مجلدهای آن چاپ شده است.
منابع دیگر:   طبقات، 453/12: که نام پدر او را نورالله و نور دین آورده؛ ذریعه، 356/15 «العوالم....: به تفصیل؛ مشار، عربی، 641 (2 چ)؛ مرعشی، 367/1-372: با نمایه‌ای از صد مجلد آن.
2158،   ثلث خوش، بی‌نام و بی‌تاریخ، مجلد یکم و دوم دربرگیرندۀ دیباچه (مجلد یکم) و کتاب عقل (مجلد دوم). آغاز: المجلد الاول من الکتاب عوام العلوم و المعارف و الاحول من الآیات و الاقوال من تصانیف اقل خلق الله عبدالله بن نورالله. افتتاح الحدیث و الکلام بتسمیة الملک العلام. (پس از 8 صفحه). اما بعد، فیقول تراب اقدام العلماء بل ذرة ما بین الارض و السماء... عبدالله بن نورالله... انجام: و اکمل به احلامهم. قد تم و کمل ما اردنا ایراده فی هذه المجلد بعون الله و حسن توفیقه.... علی ید مصنفه عبدالله بن نورالله، قلهما با کمال العقل... با رب‌العالمین.
مجلد یکم دربرگیرندۀ دیباچه با سربندهای «مطلب» است: مطلب یکم در منابع و مآخذ کتاب که یک کتابنامۀ گسترده‌ای ست (ص 36-75)، مطلب دوم فیما لابد منه (75-91)، سوم در اصطلاحات بکار برده در چندین «فصل» و «قسم» (91-107) مطلب چهارم در رموز بکار گرفته (107-110). سپس فهرست کتابهای عوالم، که می‌گوید در صد کتاب اصلی است و چندین مجلد فرعی: پنجاه مجلد از آنها در اصول و پنجاه مجلد در فروع. مجلد یکم (در دست) در دو کتاب: دیباچه بگونۀ کتاب یکم و کتاب عقل بگونۀ کتاب دوم... و فهرست کتابها می‌رسد به کتاب 99 در احوال بعضی از رجال و کتاب 100 در اجازات برخی از علما.
با نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج محمدخان... » (ص 96- 218)، و نشان مهر بیضی درشت «وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج عبدالرضا خان ابراهیمی اعلی‌الله مقامه» (ص 218)، رکابه در پایین رویه‌ها.
218 ص، 20 س، 10×23/5، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252383
2159،   ثلث نسخ‌آمیز پخته، محمدبقار بن حاج محمدحسین شیرازی، دوشنبه شوال 1292ق، در کرمان، مجلد دوم، کتاب عقل. آغاز: ان اول ما ینبغی ان یتعمل العاقل فی معرفة العقل... اما بعد، فیقول الفقیر ... عبدالله بن نورالله... هذا هو المجلد الثانی من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار (ص 2- 88). سپس «کتاب العلم» در «باب»هایی. آغاز این بخش: بسمله. اعلم ان اول آیت و حدیث فی العلم ینبغی لک ان تعلم و تعمل (ص 94-462). انجام: مستغنی عنه. تم کتاب العلم علی ید مصنفه و مولفه و جامعه عبدالله بن نورالله فی یوم الخمیس احدی و عشرین شهر ربیع‌الآخر (بی‌تاریخ سال) حامداً مصلیاً مستفراً... انجامۀ نویسنده: تمت کتابته علی ید اقل... محمدباقر بن حاج محمد خسین شیرازی فی اثنین شهر شوال المکرم فی کرمان 1292ق. یادداشت مقابله با آخوند ملا محمد پیر با نویسنده در 1293 در قریۀ کنکر. و نشانه‌های مقابله در کناره‌ها. و یادداشت: عدد کتابت جزو دوم 1950 بیت، عدد کتابت مجموع این کتاب 1300 بیت. با نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج محمدخان...» (ص 1، 88، 343، 462). سربندها به سرخی، رکابه در زیر رویه‌ها. نمایۀ دو بخش (ص 1، 90-92).
462 ص، 20 س، 12×22، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252384
2146،   ثلث پخته، جواد بن حاج عبدالغفار بن محمدجعفر الشریف کاشانی بن محمد رفیه همدانی، «حسب فرمایش سرکار بندگان نواب مستطاب... روحی فداه»، عصر یکشنبه 3 ع 1292/2ق (پایان) مجلد پنجم، بخش توحید. آغاز: بسمله. اول کلام و حدیث کان فی صفحة کتاب الدوران، کان حدیث کان. (52 سطر بعد)، الکتاب الخامس کتاب التوحید. ابواب وجوب التوحید و ثواب المحدثین و ما یتعلق به. انجام: یقول هشام و لایقول زرارة. تم هذه المجلد علی ید مصنفه حامداً شاکراً مصلیاً مستغفراً و یتلوه کتاب العدالة انشاءالله تعالی. انجامۀ نویسنده: تمام شد بر دست کاتبش جواد بن المرحوم الحاج عبالغفار...
با نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ آقای مرحوم حاج محمدخان...» (ص 110، 198). نشان مقابله «من اوله الی آخره» (همانجا)، اصلاح‌ها و نسخه بدل‌ها در کناره‌ها.
198 ص، 32 س، 12/5×25/5، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252371
2119،   نسخ خوش، محمدمهدی بن محمدباقر، شنبه 13 ع 1082/1ق. مجلد ششم، در عدل پروردگار. آغاز: کتاب العدل. من العدل ان لایفتتح الکلام الا بتسمیته و تحمید... اما بعد، فیقول الظالم علی نفسه الخسیسة... عبدالله بن المشتهر بنورالله... هذا هو المجلد السادس من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار. انجام: والانسان لاغیر و بیده کل خیر. تم هذا المجلد علی ید مصنفه و مولفه عبدالله بن نورالله... فی یوم الخمیس تاسع شهر شعبان المعظم سنة [ندارد]و یتلوه کتاب النبوة... انجامۀ نویسنده: قد وقع الفراغ من التحریر... علی ید اقول الخلیفة بل لاشیئ العبد المذنب الخاسر محمدمهدی بن محمدباقر فی یوم السبت (12 ع 1082/1ق). رکاب ندارد. نمایۀ با بهار در ص 1.
وقفنامه بر گروه شیخیان کرمان با نشان مهر «یا حسین؟» نوشتۀ 3 ع 1289/2ق. و نشان مهر بیضی «وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج عبدالرضا خان ابراهیمی اعلی‌الله مقامه» (ص 1).
193 ص، 15 س، 11/5×21/5، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252344
2148،   ثلث آمیخته به نسخ، حسین بن محمدکرمانی، 1292ق. چند «جزو» است در یک مجلد، جزو یکم در قصص انبیاء که از آدم (ع) آغاز می‌شود تا آغاز ابراهیم (ص 2-122)، جزو دوم از ابراهیم (ع) تا پیامبر ما (ص) (ص 124-550). فهرست ریز مطالب در آغاز است که نشان می‌دهد که در اصل این مجلد (ش 2148) همراه بوده با ش 2149، 2150، 2151، آغاز: ان اول حدیث کلام الانبیاء، و مفتح خطبة حدیث الاصفیا بحمد اسمه تعالی (در این رویه چند سطر نانویس مانده). انجام: قد تم هذا الجزو من کتاب احوال النبی علی ید مصنفه عبدالله بن نورالله... و یتلوه الجزء الثامن من هذا الکتاب و هو فی احوال ازواجه و اولاده و اعمامه و اقار به انشاءالله... انجامۀ نویسنده: تم عی ید کاتبه حسین بن محمد فی 1292ق.
با نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج محمدخان...» (ص 3 و 456). رکاب در زیر رویه‌های دست راست.
456 ص، 33 س، 12×24، 21×33 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252373
2160،   نسخ آمیخته به ثلث، حسین به محمد (کرمانی)، 24 ع 2/1292ق. جزء 4، 5 و 6 از مجلد نهم در احوال پیامبر. آغاز: بسمله. الجزء الرابع من کتاب احوال النبی من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و اخبار و الاقوال من تصانیف... عبدالله بن نورالله... فی معجزاته ص. انجام: فهو الذی عفی عنه. قد تم الجزء السادس من کتاب احوال النبی من اجزاء العشرة من کتاب عوالم العلوم و... مؤلفه عبدالله بن نورالله... و یتلوها الجزء السابع فیما جری بینه و بین اصناف الناس انشاءالله تعالی. انجامۀ نویسنده: تمت علی ید کاتبه حسین بن محمد فی 24 شهر ربیع‌الثانی من سنة 1292ق.
رکابه در زیر رویه‌ها، افتادگی‌ها و اصلاح‌ها در کنارۀ رویه‌ها، نمایۀ کتاب (ص 2-4)، با یادداشت «عدد کتابت دو جزو 14 هزار و نهصد بیت» (ص 1). با نشان مهر گرد بزرگ تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج محمدخان...» (ص 4 و 618 و چند جای دیگر).
618 ص، 27 س، 16×23، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252385
2149،   ثلث آمیخته به نسخ پخته، حسین بن محمد کرمانی، 3 محرم 1293ق. جزو 9 از کتاب احوال النبی. آغاز: الجزو التاسع من کتاب احوال النبی (ص) من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الآیات و الاخبار و الاقوال من تصانیف اقل عبادالله عبدالله بن نورالله فی احوال اصحابه ص. ابواب فضل المهاجرین و الانصار و سایر الصحابة و التابعین فی احوالهم. انجام: قد تم کتاب احوال نبینا (ص) من کتاب عوام العلوم و المعارف و الاحوال علی ید مؤلفه و مصنفه... و یتلوه کتاب غصب الخلافة و الفتن التی وقعت بعد وفات النبی من اهل العدوان... انجامۀ نویسندۀ نسخه: تمت علی ید کاتبه حسین بن محمد فی ثالث شهر محرم (1293ق). با یادداشت مقابلۀ آن با جناب آخوند ملا محمد ترک و محمدباقر (؟) مورخ 22 صفر 1293. رکاب در زیر رویه‌های دست راست. با نشان مهر بیضی درشت «وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج عبدالرضا خان ابراهیمی» (ص 550). همه چیز نشان می‌دهد که با شمارۀ 2148 در یک مجلد بوده است.
ص 458-550، 33 س، 12×24، 21×33 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252374
2147،   نسخ آمیخته به ثلث، ابراهیم بن حاج عبدالغفار نراقی، 25 ج 1292/2ق. مجلد 9 در احوال پیامبر. آغاز: الحمدلله الذی خلق نبینا من نوره. و خلق العالم... اما بعد، فیقول العبد الراجی لفیض... من جمع کتاب حاله اقل عبادالله عبدالله بن نورالله... کتاب التاسع من کتاب جوامع العلوم و المعارف و الاحوال. انجام: قد تم الجزء الثالث من الاجزاء العشرة من کتاب احوال النبی (ص) من کتاب العوالم من تصانیف اقل العباد عبدالله بن نورالله، و یتلوه الجزو الرابع من معجزاته (ص)... انجامۀ نویسنده: تمام شد این کتاب بر دست بر گناه روسیاه عاصی ابراهیم بن المرحوم الحاج عبدالغفار نراقی در بیست و پنجم شهر جمادی‌الثانی من شهور 1292...
با نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج محمدخان اعلی الله مقامه» (ص 333).
3 جزو از مجلد دهم: جزو 1 (ص 2- 79)، جزو دوم (ص 80-171)، جزو سوم (ص 172-334).
اصلاح‌ها در کناره‌ها آورده شده است.
334 ص، 32 س، 11/5×25، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252372
2157،   ثلث تحریرآمیز پخته، حسین بن محمد کرمانی، پنجشنبه 17 شعبان 1292ق. در احوال حضرت علی (ع) جزءهای 3، 4 و 5 و 6. آغاز: الجزء الثالث من کتاب احوال امیرالمؤمنین (ع) من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال من تصانیف اقل... انجام: ما سمع هذا لعزة. قد تم الجزو السادس ]از هشت جزو[ من کتاب احوال امیرالمومنین علی ید مولفه و مصنفه عبدالله بن نورالله. حامداً مصلیاً مستغفراً. انجامۀ نویسنده: تمت فی آخر یوم الخمیس سنة 1292ق علی ید کاتبه و محرره حسین بن محمد الکرمانی فی یوم 1292ق علی ید کاتبه و محرره حسین بن محمد الکرمانی فی یوم الخمیس (17 شعبان 1292ق). یلوح الخط فی القرطاس دهراً... الی التراب.
با یادداشت «بلغ» در کناره‌ها و انجام، با نمایۀ ریز این مجلد به خامۀ دیگر (ص 2-6). رکاب در زیر رویه‌ها. با نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم اقای حاج محمد خان اعلی الله مقامه» (ص 7 و 425 و ...). با یادداشت «عدد مجموع سه جلد [چنین] 27365» (بیت؟) (ص 7).
541 ص، 26 س، 14/25×21، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252382
2118،   نسخ ثلث‌آمیز خوش، علی بن محمد کرمانی، مشهور به موذن، به امتثالی امر عالی، ع 1292/2ق، مجلد 14 جزء یکم و دوم. در احوال حضرت علی از زایش تا شهادت. آغاز: الحمدلله الذی افتتح الکتاب بذکر فضایل مولینا و مقتدانا امیرالمونین ... اما بعد، فیقول تراب اقدام... عبدالله بن نورالله... هذا هو المجلد الرابع عشر من کتاب عوالم العلوم. انجام: فلیرحع الهیما. تم الجزء الثانی من کتاب احوال امیرالمومنین (ع) من کتاب عوالم العلوم من مولفات اقل خلق‌الله... و یتلوه الجزء الثالث غی النصوص علی امامته (ص). انجامۀ نویسنده: علی ید العبد الجانی... علی بن محمد الکرمانی الشهیر بمؤذن امتثالاً لامره العالی فی شهر ربیع‌الثانی با نشان مهر گرد تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم اقای حاج محمد خان اعلی الله مقامه» (ص 184، 278). با یادداشت مقابله حسن بن عبدالحریم، رجب 1292ق (ص 278). رکاب در زیر رویه‌های دست راست، افتادگی و اصلاح‌ها در کنار‌ه‌ها، نمایۀ کتاب در آستری آغاز این کتاب.
278 ص، 24، 17×19، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252343
2130،   نسخ خوش، ابراهیم بن حاج عبدالغفار نراقی، از روی نسخۀ اصل، 8 صفر 1292ق. جزء 7 و 8 از احوالات حضرت علی، آغاز: الجزو السابع من اجزاء الثمانیة من کتاب احوال امیرالمؤمنین (ع) من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال من تصانیف اقل خلق الله عبدالله بن نورالله فیما یتعلق به و من ینسب الیه. انجام: الروایات. تم الجزء الثامن من مجلدات احوال امیرالمؤمنین... من کتاب عوالم العلوم علی وجه نسخه کتبه مصنفه و مؤلفه عبدالله... حامداً مصلیاً مستغفراً.
انجامۀ نویسنده: و انا العبد الاقل الخاطی الجانی ابراهیم بن المرحوم الحاج عبدالغفار نراقی، فی هشتم شهر صفر المظفر من شهور 1292ق.
با نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم اقای حاج محمد خان اعلی الله مقامه» (ص 226). نمایۀ ریز جزو هفتم در پایان آن جزء (ص 102-103) آورده شده است.
226 ص، 20 س، 11/5×22/5، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252355
2031،   نسخ خوش، محمداسماعیل بن محمد ابراهیم اصفهانی، 2 شوال 1292ق (ص 319). این مجلد دارای 3 بخش است: 1 مجلد یازدهم در احوال حضرت فاطمه (ص 1-157)، 2. مجلد 16 در احوال حضرت
حسن (ع) (ص 164-319)، 3. رسالۀ جداگانۀ (ص 322-351). آغاز بخش 1: الحمد الذی افتتح کتاب اعمالنا بذکر فضائل فاطمة و جعل خاتمة احوالنا به خیر خاتمة... اما بعد، فیقول الراجی لشفاعة فاطمة... عبدالله بن نورالله... هذا هو المجلد الحادیعشر من کتاب عوام العلوم... آغاز بخش 2: الحمدلله الذی افتتح عنوان کتاب اعمالنا بکلام الحسن، و جنبنا من مضلات... اما بعد، فیقول القائل لکلام الحسن عبدالله بن نورالله... هذا هو المجلد السادس عشر من مجلدات کتاب عوالم العلوم.
بخش سوم مجموعه، رساله‌ای ست ناشناخته (ص 322-351)، آغاز: الحمدلله الذی اوجب الحمد علی عباده بنعمه عندهم. (19 سطر بعد) قال الشیخ ابوالحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه الفقیه (رح) انی بذلت فیما املات (؟) من الکتب و سعی و اخرجت بما لزمنی من ذلک جهدی وجدت الصلات. (نک‍ : الامالی، صدوق؟).
رکاب در زیر رویه‌های دست راست، افتادگی‌ها در کناره‌ها، نمایۀ بخش دوم به نستعلیق خوش شکسته‌آمیز.
351 ص، 21 س، 13×23، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252256
2033،   ثلث شکسته‌آمیز خوش، محمدعلی لاله، وی «سرالادب» (هف‍‌ ) را در 1246ق نوشته است. جزء 3 و 4 از مجلد 12، در امامت است. آغاز: الجزء الثالث من کتاب الامامة من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال و الایات و الاخبار و الاقوال. ابواب خلقتهم و طینتهم... باب فی ماورد فی بدو ارواحهم و انوارهم من نور واحد. انجام؛ فی کتاب احوال الرضا (ع) انشاءالله تعالی. تم الجزء الثالث من کتاب عوالم العلوم و المعارف... و یتلوه الجزء الرابع فی سایر فضائلهم... سپس بخش دیگر از «عوالم». آغاز: ابواب سایر فضائلهم و مناقبهم و غرایب شؤنهم (ص). ثواب ذکر فضائهلم... انجام: روی عن ابن عباس یوم القیامه یؤتی محمداً حساب النبیین و یؤتی علیا حساب الخلق اجمعین. و الحمدلله رب‌العالمین...
با نشان مهر بیضی «لاله» که مهر نویسندۀ نسخه است (پایان‌ نمایۀ مطالب) (ص 2-11)، وقفنامه به تولیت مولانا محمد خان بر گروه شیخیان کرمان نوشتۀ 4 ع 1290/2ق. رکابه در زیر رویه‌های دست راست.
387 ص، 23 س، 14×23/5، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252258
2117،   نسخ ثلث‌آمیز خوش، علی بن محمد کرمانی (مشهور به موذن 1292ق)، جزء یکم و دوم از مجلد 12 در امامت و تاریخ احوال امامان. آغاز: الحمدلله الذی دلنا الی طریق الخیر... اما بعد، فهذا هو المجلد الثانی عشر فی امامة الامة الاثنی عشر (ص) من کتاب عوالم العلوم. انجام: الا علی الخاشعین الخائقین عن‌الله فی مخالفته فی اعظم فرایضه. تم الجزء الثانی من مجلدات کتاب الامامه من کتاب العوالم و المعارف و الاحوال من الایات و الاخبار و الاقول. با نمایۀ «باب»ها در آستری آغاز.
یادداشت: مقابله شده با نسخۀ حاج سید جعفر یزدی که از روی نسخۀ اصل مقابله شده بود (ص 84). افتادگی‌ها و اصلاح‌ها در کناره‌ها، رکاب در زیر رویه‌های دست راست، نشان مهر گرد تاج‌دار درشت «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم اقای حاج محمد خان اعلی الله مقامه» (ص 176، 252).
339 ص، 24 س، 17×19، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252342
1852،   نسخ خوش، ابن احمد محمدرضا محمدآبادی، 3شنبه 23 ذیحجۀ 1256ق. مجلد 16. آغاز: المجلد السادس عشر من مجلدات عوالم العلوم فی احوال مولی الخافقین ابی عبدالله الحسین (ع) الحمدلله الذی کرمنا بعد توحیده و الشهادة برسالة رسوله و ولایة ولیه. و بعد، فیقول الفقیر... عبدالله بن نورالله... هذا هو المجلد السادس عشر من کتاب العوالم... انجام: و قال کل الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع و البکاء علی الحسین(ع). انجامۀ نویسنده: و قد تم الکتاب علی ید... ابن احمد محمدالرضا محمدآبادی فی یوم الثلاثا... بحق محمد و.آله. م. سپس قصیده‌ای است از شیخ احمد احسایی با این سرآغاز: دمعی علی طلل الاحباب مطلول (ص 488-493)، آنگاه مرثیه‌ای دیگر از همو (ص 494-495).
495 ص، 20 س، 11/5×21، 21×30 سم‍ ، فتو. رویه‌ها رکابدار.
شمث‍ 252077
2150،   ثلث آمیخته به نسخ پخته، حسین بن محمد کرمانی، دوشنبه 24 رمضان 1292ق. «متمم» مجلد بیستم در احوال حضرت صادق امام ششم. آغاز: الحمدلله الذی وفقنا لمتابعة مذهب الصادق الصدیق... اما بعد، فهذا هو المجلد المتمم عشرین من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحول الامام السادس. انجام: ثم لا ادری من کان. تم هذا المجلد علی ید جمعه و مؤلفه. حامداً مصلیاً مستغفراً. فی یوم السبت بعدالظهر عاشر جمادی الاخرة (بی‌تاریخ)، انجامۀ نویسنده: تم علی ید کاتبه حسین بن محمد فی یوم الاثنین اربع و عشرین من شهر رمضان (1292).
رکاب زیر رویه‌های دست راست. با نشان مهر گرد درشت تاجدار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم اقای حاج محمد خان اعلی الله مقامه» (پایان). همه‌چیز نشان می‌دهد که با شمارۀ 2148 در یک مجلد بوده است.
(ص 552-676)، 33 س، 12×24، 21×33 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252375
2151،   ثلث نسخ‌آمیز پخته، حسین بن محمد کرمانی، ذیقعدۀ 1292ق. مجلد بیست و یکم در احوال امام هفتم موسی بن کاظم (ع) (ص 676-756) و مجلد بیست و دوم در احوال القایم الدائم الذی وفقنا لمنهاج موسی الکاظم... و بعد، فیقول الراجی... عبدالله بن نورالله... هذا هو المجلد الحادی و العشرون من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال... فی احوال و العشرون من کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال... فی احوال سابع ائمة... ابواب نسبه و حال لمه و ولادته. انجام: بشهادته. و سیأتی اکثرها فی کتاب المزار انشاءالله تعالی. انجامۀ نویسنده: تم المجلد الشریف علی ید... حسین بن محمد الکرمانی. حامداً مصلیاً مستغفراً... فی شهر ذیقعدة سنة 1292... با نشانۀ مقابله شد در 1293ق. و اصلاح‌ها در کناره‌ها، رکاب در زیر رویه‌های دست راستی.
با نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم اقای حاج محمد خان اعلی الله مقامه» (ص 676، 76، 454). همه چیز نشان می‌دهد که با شمارۀ 2148 در یک مجلد بوده است.
(ص 676-854)، 33 س، 12×24، 21×33 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252376
2024،   نسخ خوش، علی بن محمد کرمانی، ذیقعدۀ 1292ق (ص 551). رجب 1295ق در قریۀ لنجر (پایان مجلد).
دارای مجلدهای 40 (معاد) و 41 (اخوال الآخرة) و 42 (حوال الموت و البرزخ). در انجامۀ مجلد 41 تاریخ به پایان رسیدن پنجشنبه 12 رجب (بی‌تاریخ سال) آمده است.
آغاز ج 40:   الکتاب الاربعون من کتاب عوالم العلوم... بسمله. الحمدلله الذی منه المبداء و الیه المعاد و خلق الجنة و النار... و بعد، فیقول الراجی لشفاعة النبی... عبدالله بن نورالله.
آغاز ج 41:   هذا هو الکتاب الحادی و الاربعون من کتاب العوالم... بسمله. الحمدلله الذی خلق العباد و امرهم بالطاعة و السداد... اما بعد، فیقول العبد المحتاج الی الله عبدالله بن نورالله.
آغاز ج 42:   الحمدلله الذی عزّوجلّ ان یکون له الموت و اجل فی کتابه لکل شیء اجلا... اما بعد، فیقول.
انجام:   هذا آخر ما اردنا ایراده فی هذا المجلد. والحمدلله اولاً و آخراً و صلی‌الله علی نبیه محمد و آله. اللهم اجعل هذا الکتاب خلفنا بعد موتنا بیقی به ذکر خیر....
افتادگی‌ها در کناره‌ها، حاشیه‌هایی با نشانی «منه عفی عنه» و «منه نورالله مرقده». سربندها در مجلد 42 نانویس مانده، رکاب زیر رویه‌های زوج.
665 ص، 22-24 س، 13/5×24 سم‍ .     شمث‍ 252249
1493،   نسخ خوش، حسین بن محمد کرمانی، پنجشنبه شعبان 1293ق. مجلد 42 کتاب کفر و ایمان. آغاز: الحمدلله الذی حقب الینا الایمان... و بعد، فهذا هو المجلد الثانی و الاربعون من مجلدات عوالم العلوم و المعارف. انجام: اهل البیت نظام‌الدین و جعلنا... و ایاکم من الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون، تمت. بی‌جدولبندی، با فهرست «باب» و «فصل»ها به خامۀ نستعلیق شکسته‌آمیز خوش (برابرش 418) در 43 صفحه.
699ص، 33 س، 11/5×23/5، 21/5×33 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 251698
1418،   نسخ خوش، بی‌نام نویسنده، پنجشنبه 29 ذیحجۀ 1292ق، در کرمان، مجلد 43، در مکارم اخلاق. آغاز: الحمدلله الذی جعل مکارم‌الاخلاق و مساویها و جعل مساویها ضدها... و بعد، فهذا کتاب الثالث و الاربعون من کتاب عوالم العلوم من تصنیف... انجام: و اما اصابکم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر. انجامۀ نویسنده: الی هنا وجدت هذا المجلد. حرره العبد... جدولبندی 3 راه، با فهرست «باب»ها به خامۀ نستعلیق شکسته‌آمیز خوش، در 12 صفحه در آغاز. با نشان مهر وقف کتابخانۀ حاج عبدالرضا خان ابراهیمی و نشان مهر درشت گرد تاجدار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم اقای حاج محمد خان اعلی الله مقامه» در آغاز و انجام، مقابله شده.
350+12 ص، 20 س، 11×21، 21×29 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 251623
2044،   ثلث خوش، جواد بن عبدالغفار نراقی، «به امتثال امر مولای و سیدی روحی فداه» (سیدکاظم؟)، یکشنبه 12 شعبان 1292ق (پایان). مجلد 27، جزء دوم از کتاب احتجاج است. آغاز: الجزء الثانی من کتاب الاحتجاجات النبی (ص) و الائمة الاثنی عشر و اصحابم و اهل زمانهم و علی المخالفین و المعاندین و فرش شتی. ابواب الاحتجاجات النبی (ص). باب ما احتج علی خمسة ادیان الیهود و النصارا و الدهریة و الثنویة و مشرکی العرب. انجام: اقول احتجاجات اصحابنا و مناظراتهم (رض) علی المخالفین اکثران تحصی و لنکتف فی هذا المجلد علی ما اوردنا. و الحمدلله اولاً و آخراً و صلی الله علی محمد و آله ... ، انجامۀ نویسنده: تمام شد در عصر یوم یکشنبه دوازدهم شهر شعبان المعظم سنۀ 1292.
نمایۀ مطالب کتاب (ص: الف ـ د).
455ص، 20 س، 11/5×20، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252269
2120،   ثلث خوش، سدۀ 12ق، مجلد 56 اذکار و دعاها، آغاز: الحمدلله الذی جعل فی ذکره للعباد اجراً جزیلاً و الصلاة و ... و بعد، فهذا کتاب السادس و الخمسون من کتاب عوالم العلوم تصنیف عبدالله بن نورالله فی الاذکار المرویة. انجام: افتاده: یا الهی بالتحقیق یا جاری الصیق، یا رکن.
دعاها معرب، سربندها سرخ، نمایۀ کتاب در آغاز (ص 2-25) که بعداً ساخته شده و صفحه‌شمار جداگانه دارد، رکاب در زیر رویه‌ها دست راست، افتادگی‌ها در کناره‌ها، نشان مهر گرد درشت تاج‌دار «هو الواقف. وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج محمدخان اعلی الله مقامه» ص 555).
555 صفحه شمار دارد، 27 س، 12/52×21، 21×30 سم‍ ، فتو.
شمث‍ 252345
(1)1750،   نسخ تحریری، بی‌نام و بی‌تاریخ (ص 2- 68). گویا بخشی از «عوالم... » است. آغاز: فصل. اذا اردت الخروج الی الحج و دعیت اهلک و اوصیت و قضیت ما علیک من الدین و احسنت الوصیة. انجام: ما فعلته فی الیوم الاول فان احببت التعجیل جایز لک و ان احببت التاخیر فاخرت لاتری الا وقت الزوال قبل الظهر فی کل یوم.
در کنارۀ ص 1 آمده: بسمله. قال صاحب العوالم فی کتاب حج العوالم فی بعض نسخ الفقه الرضوی فصول فی بیان افعال الحج و احکامه و لم‌یکن فیما وصل الینا من النسخة المصححة التی اوردنا ذکرها فی صدر الکتاب فاوردناه فی باب مفرد لیتمیز عما فرقنا علی الابواب.
شمث‍ 251975

 

خرید فایل اسکن

اشتراک گذاری:

مشخصات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: