صحیفۀ سجادیه؛ الصحیفة الکاملة

صحیفۀ سجادیه؛ الصحیفة الکاملة مشاهده نسخه

در حال حاضر تنها صفحات ابتدا و انتهای نسخه قابل نمایش است.

که سند آن به حضرت سجاد، علی بن حسین (ع) (38-95ق) می‌رسد. مجموعه دعاهاست، عرفانی.
چند بار شرح و ترجمه و چاپ شده است.
آغاز (متن):   حدثنا السید السند الاجل نجم‌الدین بهاءالشرف ابوالحسن محمد بن حسن.
منابع دیگر:   ذریعه، 18/15 «الصحیفة السجادیة الاولی»، 19-21 «الصحیفة السجادیة الثانیة» تا سادسة، که گردآوری بعدی‌ها هستند؛ اعلام، 1546/2: علی بن الحسین؛ مشار، عربی، 588: برای چاپ‌هایش (17 چ).
1876،   نسخ خوش، و ثلث معرب، بی‌نام، 2 رجب 1067ق. اغاز افتاده: نعلم کلما یعلمون. ثم قال الی اکتب من این. انجام: و نجینی من مضلات الفتن رحمتک یا ارحم‌الراحمین. تمت هذه النسخة المبارکة الموسومة بالصحیفة الکاملة من کلام مولانا و مقتدانا امام مفترض الطاعة... سنة سبعة و ستون و ألف. و صلی الله.... سپس چند دعا با سربند «مما الحق ببعض الصحیفة...» که دعاهایی ست برای روزهای هفته (ص 372-402) که اینجا افتادگی می‌یابد.
جدولبندی 5 راه به رنگها. در کناره‌ها نشانه‌های «استخاره» به فارسی.
402 ص، 10 س، 8×15، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252101
1902،   نسخ خوش معرب، بی‌نام، ج 1072/2ق. آغاز کمی افتاده: و صلب فتغیر وجهه و قال یمحوالله ما یشاء. انجام: و نجنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی سیدنا محمد رسول‌الله المصطفین و علی آله الطاهرین و الحمدلله رب‌العالمین. قد فرغت من تسوید هذه الصحیفة الکاملة فی احدعشر شهر جمادی‌الثانی من شهور سنة اثنین و سبعین الف ... ، بخشی که با عنوان «مما الحق ببعض النسخ» را ندارد.
309 ص، جدولبندی 6 راه، 11 س، 5/6×15 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252127
1508،   ثلث و نسخ خوش، ترجمۀ زیرنویس فارسی به نستعلیق خوش، ابن [...] محمد طباطبایی، 1099ق. آغاز متن برابر نمونه. آغاز ترجمه: ابتدا می‌کنم بنام خدای بخشایندۀ مهربان ـ روایت فرمود ما را آقای بزرگوار نجم‌الدین بهاءالشرف ابوالحسن. نسخۀ هنری، سرلوح، دو رویۀ آغازین کناره‌ها گل و بوته، میان سطرها دندانه موشی، ترجمه‌ها در جدول دو راه از متن جدا شده، با یادداشتهای بسیار در کناره‌ها به شکسته نستعلیق خوش، جدولبندی پنج راه، کمندبندی دو راه.
394 ص، 9+9 س، 11/5×22، 11×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 251713
1877،   نسخ خوش، بی‌نام و بی‌تاریخ، ترجمه‌های فارسی به نستعلیق خوش، سدۀ 11ق، با یادداشت نعمت‌الله حسینی اواخر ذیقعدۀ 1100ق (ص 409). نسخۀ هنری با ترجمۀ زیرنویس در سطرهای خط کشیده. آغاز متن برابر، آغاز ترجمه: ابتدا می‌کنم به نام خدای بخشایندۀ مهربان. روایت نموده. انجام: و نجنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم‌الراحمین. و صلی‌الله علی سیدنا محمد رسول‌الله ... سپس «مما الحق ببعض نسخ الصحیفة... » که دعاهایی ست برای روزهای هفته (ص 409-512).
سرلوح نقش نگار متوسط، ترجمه‌های زیرنویس در میان خط‌کشی، زمینۀ دعاها رنگ‌آمیزی شده، جدولبندی 5 راه و کمند 2 راه.
با یادداشت «پاشا» در 1263ق و نشان مهر بیضی «پاشا» (ص 1). و نشان مهر هشت گوش «یا قریب‌الفرج 1182» (ص 501).
512 ص، 12 س، 8×15، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252102
1860،   نسخ خوش معرب، بی‌نام و بی‌تاریخ، با یادداشت 1255ق، در رویۀ یکم، که نسخه پیش از آن و شاید از سدۀ 11ق باشد. ترجمۀ فارسی زیرنویس به نستعلیق شکسته‌آکیز خوش، آغاز برابر با یادداشتهای بسیار در کنارۀ رویه‌ها.
وقفنامه برای گروه شیخیان کرمان، نوشتۀ 3 ع 2/1289ق. با نشان مهر گرد «... کریم» (ص 1). با یادداشتی که از نسخۀ پیشین نقل شده مبنی بر اینکۀ نسخۀ اصل از روی دستنوشتۀ علی بن احمد السدید (ر ح) ه‍ ر خ 772ق نوشته شده که آن نسخه از روی دستنوشتۀ علی بن السکون نوشته شده بود که مقابله شدۀ ذیحجۀ 643ق بود، و بار دوم آن نسخه از سوی محمد بن ادریس با نسخۀ اصل در ذیقعدۀ 654ق مقابله شده بود. و این یادداشت به امضای «محمد بن مکی» است (ص 297). و نقل زنجیرۀ روایت کتاب از زین‌الدین علی، از علی بن عبدالعالی العاملی مورخ 3 شعبان 903. با امضای زین‌الدین بن علی المشتهر بابن الحجة (ص 198-199).
و نقل یادداشت: ابی عبدالله شهید، محمد بن مکی مبنی بر مقابلۀ آن نسخه) (ص 299).
دعاها برای روزهای هفته. این دعاها از روز یکشنبه آغاز و به شنبه می‌انجامد.
جدولبندی چهار راه ز ص 2 تا 284 و دیگر رویه‌ها جدولبندی نشده است.
323 ص، 9 عربی + 9 فارسی، 11×33، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252085
2161،   متن ثلث خوش، ترجمۀ فارسی زیرنویس نسخ خوش، سدۀ 11ق. آغاز: حدثنا السید.. روایت کرد ما را سید بزرگوار ستارۀ دین جمال بزرگی ابوالحسن محمد پسر الحسن. با افزوده‌ای در پایان با سربند «مما الحق ببعض نسخ الصحیفة». انجام این بخش: کما احسنت فیم مضی منه یا ارحم‌الراحمین و الحمدلله رب‌العالمین. چنانچه احسان کرده در آنچه گذشته است از آن. ای رحیمترین رحم‌کنندگان.
دو رویۀ آغازین گل و بوتۀ اسلیمی، سرلوح خوب، جدولبندی 6 راه، کمند 2 راه، جدولبندی 2 راه میان سطرها، نسخه بدل‌ها و توضیح‌هایی به فارسی در کناره‌ها، رکاب در زیر رویه‌ها وقفنامه بر گروه شیخیان کرمان به تولیّت آقای محمدخان و تاریخ 1289ق. با نشان مهر گرد «کریم بن قاسم» (یا قاسم بن کریم) (ص 1)، با نشان مهر بیضی درشت «وقف کتابخانۀ مرحوم ... حاج عبدالرضا؟ ... » (پایان). نشان مقابله در پایان.
345 ص، 2 س، 11×23/5×30، 21×30 سم‍ فتو.     شمث‍ 252386
1880،   نسخ خوش معرب، بی‌نام و بی‌تاریخ، سدۀ 11ق. آغاز برابر، انجام: و نجنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم‌الراحمین و صلی‌الله علی سیدنا محمد رسول‌الله المصطفی و علی آله الطاهرین. سپس «مما الحق ببعض نسخ الصحیفة...» (ص 211-229). با سرلوح بسیار زیبا، کنارۀ دو صفحۀ آغازین گل و بوتۀ زیبا، میان سطرهای این دو صفحه دندان‌موشی. جدولبندی 6 راه، سربندها در چهارچوب و به شنگرف.
229 ص، 14 س، 9×17، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 212105
1878،   نسخ و ثلث آمیخته، بی‌نام و بی‌تاریخ، سدۀ 11ق. آغاز برابر، انجام: و نجنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم‌الراحمین و صلی‌الله علی سیدنا محمد رسول‌الله الصمطفی و آله... بخشی که در برخی نسخه‌ها افزوده شده را ندارد. میان سطرها برای ترجمه خط‌کشی شده که سفید مانده است. با سرلوح زیبا، جدولبندی 5 راه، کمندبندی شده.
267 ص، 12 س، 7×14/5، 21×30 سم‍ . فتو.     شمث‍ 252103
1879،   نسخ خوش، بی‌نام و بی‌تاریخ، سدۀ 11-12ق. آغاز برابر، انجام: من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم‌الراحمین و صلی‌الله علی سیدنا محمد رسول‌الله الصمطفی و علی آله الطیبین الطاهرین. با سرلوح زیبا، دو صفحۀ آغاز میان سطرها دندان‌موشی، جدولبندی 6 راه، سربندها رنگی میان چهارچوب.
سروده‌هایی از امیر معزی در 3 ستون چلیپا (ص 266).
266 ص، 6 س، 8/5×16/5، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252104
1881،   نسخ خوش معرب، ترجمه‌ها به نستعلیق شکسته‌آمیز زیبا، بی‌نام و بی‌تاریخ، سدۀ 12ق. آغاز: برابر، انجام: و نجنی من الفتن برحمتک یا ارحم‌الراحمین. و صلی‌الله علی سیدنا محمد رسول‌الله الصمطفی و علی آله الطاهرین و الحمدلله وحده... . سپس به خامۀ تازه‌تر «مما الحق ببعض نسخ الصحیفة ... » (ص 334-354). آغاز نسخه (ص 2-22) به خامۀ دیگر و تازه‌تر، این بخش زیرنویس فارسی را ندارد. همچنین بخش افزودۀ «مما الحق ببعض النسخ» ترجمه نشده است.
با نشان مهر بیضی «وقف کتابخانۀ مرحوم آقای حاج عبدالرضا خان ابراهیمی اعلی‌الله مقامه (ص 234). یادداشت وقف نسخه از سوی ملا شمس‌النسا به تولیت آخوند ملا عبدالله برای گروه شیخیان، به شرطی که همیشه تولیت با شیخیان باشد، به تاریخ 1268ق (ص 2).
در پایان رساله‌ای در تجوید به زبان عربی، با سربندهای «فصل» آغاز و انجام افتاده (ص 356-370).
370 ص، 10 س، 9/5×16، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252016
(1)1506،   نسخ خوش، سدۀ 12ق. با تاریخ افزودۀ 1283ق (ص 2-96). آغاز و انجام برابر، انجام افتاده: جنداً من ملائکتک بباس من (ص 2-81). با نشان مهر بیضی ناخوانا (ص 3). سپس پرسش و پاسخی در یک صفحه.
14 س، 11×20 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 251711
(1)1440،   ثلث خوش، بی‌تاریخ، بی‌نام نویسنده، نسخۀ هنری، سرلوح، دو صفحۀ آغاز کناره‌ها گل و بته، متن به ثلث و ترجمۀ زیرنویس به نستعلیق شکسته‌آمیز زیبا، گزارش و توضیح‌ها در کناره‌ها بگونۀ هنری، جدولبندی 5 راه و کمند 2 راه، میان متن و ترجمه خط‌کشی 2 راه افقی، وقف بر گروه شیخیان کرمان در ذیقعدۀ 1292ق با نشان مهر گرد «طاهر بن کریم 1251» (ص 1)، آغاز متن برابر دیگر نسخه‌ها، آغاز ترجمۀ... روایت کرد ما را سید بزرگوار ستارۀ دین جمال بزرگی.
ش 1 دفتر (2- 289)، 11+11 س، 10/5×22/5 سم‍ ، 21×29/5 سم‍ ، فتو.
شمث‍ 251645
1866،   نسخ خوش معرب، بی‌نام، بی‌تاریخ، آغاز برابر، انجام: و قد امرتنا بحفظ الودائع فرده علی وقت حضورمنی. برحمتک یا ارحم‌الراحمین. یادداشت خروج تملم مرحوم حاجی محمدصادق هراتی و به تملک ابوالحسن بن محمد حسن خان یزدی درآمدن، در 1312ق. با نشان مهر ناخوانا (ص 1).
346 ص، 10 س، 7/5×15، 21×30 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252091
1888،   نسخ خوش معرب، بی‌نام و بی‌تاریخ، آغاز برابر، انجام: و نجنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم‌الراحمین ... سپس دعاهای روزهای هفته با سربند «مما الحق ببعض نسخ الصحیفة...» (ص 292-313). سربندها به فارسی و شکستۀ نستعلیق در کناره‌ها آمده، همچنین نشانه‌هایی از مقابله در کناره‌ها.
313 ص، 14 س، 6/5×16، 21×31 سم‍ ، فتو.     شمث‍ 252113

 

خرید فایل اسکن

اشتراک گذاری:

مشخصات

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: