محمد کاظم موسوی بجنوردی

سال و محل تولد: 1321 نجف
تحصيلات: دروس حوزوی در نجف و تهران
سوابق علمی- اجرايی:
بنيانگذار مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ايرانی- اسلامی): 1362
سرويراستار مجموعه دايرة المعارف بزرگ اسلامی از 1362 تاکنون (1393)
رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران از 1376 تا 1384
سرويراستار مجموعۀ دانشنامۀ ايران از 1376 تاکنون
سرويراستار و عضو برد علمی   Encyclopaedia Islamic
سرويراستار مجموعۀ دانشنامۀ تهران بزرگ از 1386 تاکنون
سرويراستار مجموعۀ فرهنگ عامۀ ايران از 1384 تاکنون
سرويراستار مجموعۀ دائرةالمعارف الاسلامية الکبری از 1370 تاکنون

تأليف:
کتاب:
طرح دايرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1363ش؛
اسلام، پژوهشی تاريخی و فرهنگی (مجموعه مقالات)، زير نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز دايرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1384ش؛
(مترجم) اقتصاد ما يا بررسيهايی دربارۀ مکتب اقتصادی اسلام، تهران، برهان، موسسه انتشارات اسلامی، 1357ش؛
ايران: تاريخ، فرهنگ، هنر (مجموعه مقالات)، زير نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1385ش؛
بوعلی سينا، شيخ الرئيس ابوعلی حسين بن عبدالله فيلسوف و پزشک نامدار ايرانی (مجموعه مقالات)، زير نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، بنياد علمی و فرهنگی بوعلی سينا، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1388ش؛
حافظ (زندگی و انديشه)، اصغر دادبه، زير نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1391ش؛
دائرة المعارف بزرگ اسلامی، (21 جلد) زير نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1367 به بعد؛
دائرةالمعارف الاسلامية الکبری، (9جلد) زير نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1370 به بعد؛
دانشنامه ايران، (2جلد) زير نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1384 به بعد؛
دانشنامه تهران بزرگ، (2جلد) ويراستار علی کرم همدانی، زير نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1392ش؛
دانشنامه فرهنگ مردم ايران، گروه ويراستاران، ‌زير نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی،1391ش؛
خاطرات، تهران، حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی، 1378ش؛
مسی به رنگ شفق (خاطرات)، گردآورنده علی اکبر رنجبر کرمانی، نشر نی، 1381ش؛
نشست تخصصی حزب ملل اسلامی، مجموعه سخنرانی ها و ضمايم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسي؛ موزه عبرت ايران، 1385ش؛

مقاله و مصاحبه:
"جايگاه اطلاع رسانی در آغاز هزاره سوم"، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، پاييز 1379، شماره 43؛
"پيشرفت با غفلت از فرهنگ غيرممکن است"، (مصاحبه) کيهان فرهنگی، خرداد و تير 1375، شماره 127؛
"مشکلات مديريتی تدوين و نشر دايرة المعارف"، (سخنرانی) کتاب ماه کليات، آذر 1377، شماره 12؛
"دايرة المعارف الاسلامية الکبری"، (مصاحبه) فصلية ايران و العرب، شتاء، 2003، العدد 3؛
"گفت‌وگو با رئيس دايرة المعارف بزرگ اسلامی"، (مصاحبه) کلک، مهر و آبان 1373، شماره 55 و 56؛
"واگويۀ ناتمام"، يادآور، زمستان 1387 و بهار 1388، شم 4و 5؛
"دايرة المعارف بزرگ اسلامی، غنی‌ترين دايرة المعارف در نوع خود"، (مصاحبه) کتاب ماه کليات، مهر 1379، شماره 34؛
"مراکز علمی و فرهنگی: اصول و ضوابط دايرة المعارف نويسی"، (مصاحبه) آينه پژوهش، خرداد و شهريور 1367، شماره 110 و 111؛
"دربارۀ دانشامۀ منظومايران و مجلۀ حافظ"، حافظ، مرداد 1391، شم 96؛
"فهرستوارۀ کتابهای فارسی، اثر استاد احمد منزوی"، بخارا، آذر و اسفند 1383، شم 39و 40.

 

مداخل نوشته شده

نام پروژه علمی عنوان مقاله
دائرة المعارف بزرگ اسلامی ابن ایوب - آل مظفر - آمدی، حسن - آملی، ابوالحسین - آمنه، بنت شرید - آیتی - ابان بن عثمان - ابن برهان، ابوالفتح - آبری - آبی اللحم - آدم بن عبدالعزیز - آدم هروی - آذری چلبی - آقابزرگ تهرانی - آقاجمال خوانساری - آقا نجفی اصفهانی - آقادربندی - آقا مجتهد - آق سرایی، جمال الدین - آق سرایی، محب الدین - آق شهری - آل ابی رافع -
دائرة المعارف الاسلامیة الکبرى الابری - آدم بن عبد العزیز - آدم الهروی - آذری الچلبی - آغا دربندی - آغابزرگ الطهرانی - آغا مجتهد - آغانجفی الاصفهانی - آغاجمال الخوانساری - الآقسرائي، محب الدین - الآقسرائي، جمال الدین - الآق شهري - آل أبي رافع - آل المظفر - آمنة، بنت شرید - الآمدي، الحسن - آیتي - أبان بن عثمان - ابن أیوب -
دانشنامۀ تهران بزرگ دربندی -
دانشنامۀ ایران آقاجمال خوانساری - آقادربندی - آقابزرگ تهرانی - آقا نجفی اصفهانی - آق سرایی، جمال الدین - آق سرایی، محب الدین - آق شهری -

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما